G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøarbejdet med nanomaterialer

Det er virksomhedens og arbejdsgiverens ansvar at sikre for, at medarbejderne ikke bliver syge af at udføre deres arbejde.

Arbejdsgiveren skal sikre, at

 • arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • medarbejderne og AMO’en bliver inddraget i arbejdsmiljøarbejdet, inden I tager nanomaterialerne i brug.
 • medarbejderne får oplæring og instruktion i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og føre tilsyn med det.

Arbejde med nanomaterialer - AT-vejledning 9.3.1

Arbejdsmiljødrøftelse

Både på store og små virksomheder kan det være relevant at bruge den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at vurdere, om I har tilstrækkelig viden i arbejdet med nanomaterialer, og hvad I skal gøre for at indhente den viden, I eventuelt mangler.

Kemisk APV

I skal gennemføre en kemisk APV for at vurdere risikoen ved at arbejdet med nanomaterialer. Brug oplysninger fra blandt andet leverandørbrugsanvisninger og tekniske datablade om

 • nanomaterialernes farlige egenskaber, herunder partiklernes størrelsesfordeling og overfladeareal
 • graden, typen og varigheden af udsættelse for nanomaterialet
 • omstændighederne ved arbejdet med nanomaterialet og mængden (koncentrationen) af det
 • hvordan forskellige forebyggende initiativer vil virke
 • gældende grænseværdier.

I kan blandt andet vurdere nanomaterialets farlighed ud fra dets

 • mærkning og klassificering
 • fysiske tilstand (pulver, aerosol, væske, granulat, pasta)
 • anbefalede grænseværdier fx fra det amerikanske arbejdsmiljøinstitut, NIOSH.

Hvis den kemiske APV viser, at der er risiko for påvirkning fra nanomaterialer, skal virksomheden først se, om de kan substituere produktet/processen/andet, så skal de se på tekniske foranstaltninger, organisatoriske foranstaltninger og til slut personlige værnemidler, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så påvirkningen fra nanomaterialer fjernes eller begrænses mest muligt.

Læs mere om kemisk APV i AT-vejledningen om arbejde med nanomaterialer.

Arbejde med nanomaterialer - AT-vejledning 9.3.1

Oplæring, instruktion og tilsyn

I skal også sørge for, at jeres medarbejdere ved, hvordan de udfører deres arbejde sikkert, så de ikke bliver udsat for farlige nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Det betyder, at I skal

 • oplære og instruere jeres medarbejdere i, hvordan de skal udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt - blandt andet ved at oplyse dem om de helbredsmæssige risici ved nanomaterialet, brug af tekniske hjælpemidler og korrekt brug af personlige værnemidler
 • løbende føre tilsyn med, at medarbejderne følger jeres instruktion og udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt.

Faktaark om nano til virksomhederne - Arbejdsmiljørådet - pdf

Hjælp til det videre arbejde

Sikkerhedsdatablade
Det er vigtigt, at I altid har den nyeste udgave af sikkerhedsdatabladet for de nanomaterialer, som I anvender på arbejdspladsen, og sætter jer grundigt ind i dem. Vær opmærksom på, at der ofte mangler tekniske oplysninger om nanomaterialerne i sikkerhedsdatabladene. Spørg derfor jeres leverandør om supplerende oplysninger, hvis I har brug for det.

Tekniske datablade
Fælles betegnelse for information vedrørende et nanomateriale – fx en brochure eller salgsmateriale. De indeholder ofte yderligere teknisk information om nanomaterialet.

NanoSafer - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

The Stoffenmanager Nano Module er et andet netbaseret værktøj på engelsk, som kan bruges til at vurdere arbejdsscenarier på et mere generelt niveau.

The Stoffenmanager Nano Module

Henter PDF