Gå til hovedindholdet

Fokus på kemi i arbejdsmiljøet

Kemiske stoffer og materialer er ikke altid farlige, men der er nogle, som det er vigtigt at være særlig opmærksom på. På denne side kan du finde henvisninger til oplysninger om en række af disse stoffer:

Asbest

Det kan være farligt at blive udsat for asbeststøv. Det er derfor vigtigt at forebygge enhver udsættelse.

Undgå at komme i kontakt med asbeststøv

Bly og blyholdige materialer

Arbejde med bly og blyholdige materialer anses for at være særligt farligt. Derfor gælder der skrappe regler for arbejde med bly og blyholdige materialer.

Bly og blyholdige materialer

Chrom 6

Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Brug derfor de materialer, arbejdsmetoder og den procesventilation, der bedst muligt beskytter medarbejderne. Sørg også for korrekt brug af egnede personlige værnemidler.

Chrom 6

Epoxy- og isocyanatholdige produkter

Der kan være sundhedsfare forbundet med arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter. Derfor er det vigtigt at forebygge enhver udsættelse for stofferne og sikre, at arbejdet med denne type produkter i alle led planlægges og tilrettelægges, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter

FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet

Uddannelse ved arbejde med isocyanater

Nanopartikler og -materialer

Nanomaterialer er kemiske stoffer og materialer med en partikelstørrelse på 1-100 nanometer (nm) i mindst én dimension.

Hvad er nanopartikler og -materialer?

PCB

PCB er en gruppe af farlige kemiske stoffer, der kan forekomme i bygningsmaterialer i bygninger opført eller renoveret i perioden 1955-1977. Man kan blive udsat for PCB under arbejde med renovering og nedrivning af disse bygninger, eller hvis man arbejder i arbejdsrum, hvor byggematerialerne har afgivet PCB til indeluften.

PCB

Recirkulation af udsuget luft fra arbejdsprocesser

Udsuget luft fra arbejdsprocesser må kun recirkuleres, når det er forsvarligt. Læs mere om de betingelser, der skal være opfyldt, for at det er forsvarligt at recirkulere, og om hvornår recirkulation ikke er tilladt.

Recirkulation af udsuget luft fra arbejdsprocesser

Registrering af ansatte ved arbejde med kræftrisikable stoffer

Arbejdsgivere har pligt til at registrere ansatte, der vurderes at kunne være udsatte for risiko ved kræftrisikable stoffer.

Registrering af ansatte ved arbejde med kræftrisikable stoffer

Sprayprodukter til imprægnering

Imprægneringsprodukter, der påføres som spray, kan trænge dybt ned i lungerne, hvor den kemiske blanding i nogle tilfælde kan gøre skade.

Sprayprodukter til imprægnering

Henter PDF