Gå til hovedindholdet

Uddannelse ved arbejde med isocyanater

Hvis du udfører eller overvåger arbejde med isocyanater, skal du have gen-nemgået en arbejdsmiljøfaglig uddannelse.

Som følge af en begrænsning under EU’s kemikalieforordning REACH har der siden 24. august 2023 været uddannelseskrav for personer, der udfører og overvåger arbejde med gruppen af farlige stoffer kaldet diisocyanater. Diisocyanater er i praksis det samme som monomere isocyanater, som sammen med epoxy i mange år har været omfattet af særlig regulering i Danmark. Bl.a. skal personer, der arbejder med epoxy eller isocyanater, gennemgå en arbejdsmiljøfaglig uddannelse, som Arbejdstilsynet regulerer kvalifikationskravene til.

Vægtgrænse for omfattede produkter

Grænsen for, hvornår produkter indeholdende monomere isocyanater er omfattet af reglerne, er 0,1 vægtprocent.

Stoffer og materialer, der medfører krav om uddannelse, skal ifølge forordningen være mærket med følgende oplysning på emballagen: »Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.«

Overvågning af arbejde med isocyanater

Personer, der overvåger arbejde med isocyanater, skal også gennemføre den arbejdsmiljøfaglige uddannelse.

Ved personer, der overvåger arbejde med isocyanater, forstås de personer, der oplærer og instruerer de ansatte, der udfører arbejde med isocyanater, og de personer, der fører tilsyn med arbejdet. Personer, der overvåger arbejde med isocyanater, er som en del af deres arbejde fysisk til stede i arbejdsområdet, og løser i praksis f.eks. opgaven med oplæring, instruktion og/eller tilsyn.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herudover sørge for, at der bliver ført effektivt tilsyn med, at de ansatte rent faktisk udfører arbejdet forsvarligt og følger instruktionerne.

Arbejdsgiveren kan vælge at lade en anden udføre opgaven med oplæring, instruktion og tilsyn – dvs. overvågning – på sine vegne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at sikre at personer, der udfører opgaven med overvågning, har gennemgået den nødvendige arbejdsmiljøfaglige uddannelse og i øvrigt har de tilstrækkelige kvalifikationer.

Læs mere om oplæring, instruktion og tilsyn i AT-vejledningen.

Oplæring, instruktion og tilsyn - AT-vejledning 1.7.1

Fornyelse af uddannelsen

Den arbejdsmiljøfaglige uddannelse skal fornyes mindst hvert femte år. De personer, der allerede havde gennemført uddannelsen, da de nye regler trådte i kraft den 24. august 2023, skal først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er.

Kravet om fornyelse af den arbejdsmiljøfaglige uddannelse gælder kun for personer, der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater.

Arbejde, der kan indebære øget risiko for udsættelse

Alle personer, der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater, skal have gennemgået en uddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis.

Personer, der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater, der kan indebære en øget risiko for udsættelse, skal desuden have gennemgået en supplerende uddannelse.

Ved arbejde, der kan indebære en øget risiko for udsættelse, forstås følgende anvendelser af isocyanater:

 • Håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler (f.eks. nyligt fremstillede artikler, der stadig har en temperatur over 45 °C).
 • Støbeanvendelser (f.eks. manuel påfyldning af støbeforme).
 • Åben håndtering ved temperaturer over 45 °C (f.eks. arbejde med varme blandinger uden anvendelse af procesudsug, der effektivt fjerner luftforureningen).
 • Sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse
 • Sprøjtning med højenergi (f.eks. skum, elastomerer).
 • Andre anvendelser med samme øgede risiko for udsættelse gennem huden og/eller ved indånding.

Der er ikke et krav om den supplerende uddannelse i forbindelse med f.eks. følgende anvendelser:

 • Manuel påføring ved hjælp af spartel, pensel, malerulle, fugepistol og lignende enkle tekniske hjælpemidler ved omgivelsestemperatur.
 • Sprøjtepåføring i lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse.
 • Mekanisk efterbehandling, f.eks. tilskæring, af ufuldstændigt hærdede artikler, der ikke længere har en temperatur over 45 °C.
 • Rengøring og affaldshåndtering.
 • Fugning af bygningselementer.
 • Arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager i sundhedssektoren.

Spørgsmål og svar om epoxy og isocyanater

Sidst revideret: 31. marts 2023

Henter PDF