Gå til hovedindholdet

Arbejde med Epoxy- og isocyanatholdige produkter

Der kan være sundhedsfare forbundet med arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter. Derfor er det vigtigt at forebygge enhver udsættelse for stofferne og sikre, at arbejdet med denne type produkter i alle led planlægges og tilrettelægges, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Personer, der arbejder med epoxy- og isocyanatholdige produkter, skal have gennemført en lovpligtig uddannelse. Herudover er arbejdsgiver forpligtet til at sikre, at de ansatte modtager effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal bruge og beskytte sig mod epoxy- og isocyanatholdige produkter i den konkrete arbejdssituation. Oplæringen og instruktionen skal baseres på virksomhedens kemiske risikovurdering og skal understøttes af skriftligt materiale. Derudover skal arbejdsgiver sikre, at reglerne for velfærdsforanstaltninger overholdes.

Hvad er Epoxy og isocyanater

Epoxy og isocyanater har egenskaber, der kan få et produkt til at hærde hurtigt eller give det stor modstandsdygtighed over for fx stort slid, kraftig vindpåvirkning eller høj varmepåvirkning. Epoxy og isocyanater indgår derfor ofte i produkter til overfladebehandling, maling, fugemidler, pulverlakering, gulvbelægning, PU-skum og lim. Stofferne indgår også i produkter, der kan danne skum eller plast.

Epoxy- og isocyanatholdige produkter kan irritere huden og give alvorlig eksem og allergi. Isocyanater kan yderligere irritere slimhinderne og medføre luftvejsallergi og astma.

Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter

Ved arbejde med epoxy- og isocyanaterholdige produktioner skal I gennemføre en kemisk risikovurdering, som skal identificere de arbejdsprocesser, hvor de ansatte på arbejdspladsen kan blive udsat for stofferne. Risikovurderingen skal danne grundlag for, hvilke beskyttelsesforanstaltninger, der skal tages i brug og som skal sikre, at de ansatte undgår unødig påvirkning og at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det er også vigtigt at vurdere risikoen for udsættelse for isocyanater, der frigives fra udhærdet materiale, der opvarmes til over 150 grader. Det kaldes ‛sekundær udsættelse’ og kan forekomme i forbindelse med svejsning, lodning, skæring og slibning af overflader behandlet med isocyanatholdige produkter eller ved direkte opvarmning af materialer med indhold af isocyanat. Er der risiko for sekundær udsættelse for isocyanater, skal de nødvendige foranstaltninger træffes for at undgå udsættelsen.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at det er forbudt, at sprøjtepåføre produkter med indhold af epoxy eller isocyanater uden for lukkede systemer, sprøjtekabine og sprøjteboks.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

 • Du skal som en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) udarbejde en kemisk risikovurdering af alle arbejdsprocesser, hvori der indgår epoxy- eller isocyanatholdige produkter.
 • Epoxy- og isocyanatholdige produkter på arbejdspladsen skal fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum. Det skal især ske ved at erstatte et epoxy- eller isocyanatholdigt produkt med et ufarligt eller mindre farligt produkt, eller ved at ændre arbejdsprocessen, så den samlede risiko ved arbejdet bliver mindre.
 • Du skal sikre, at arbejdet med epoxy- og isocyanatholdige produkter kun udføres af personer, som har lovpligtig uddannelse til det.
 • Du skal sørge for, at de ansatte får tilstrækkelig oplæring og instruktion i, hvordan det konkrete arbejde skal udføres, så det er sikkert og forsvarligt.
 • Du skal sikre, at der løbende bliver ført tilsyn med, at de ansatte efterlever instruktionerne, så der kan følges op med de ansatte, hvis det er nødvendigt.
 • Du skal herunder sikre, at reglerne for velfærdsforanstaltninger overholdes, når der arbejdes med epoxy- eller isocyanatholdige produkter.

Det skal du gøre som medarbejder

 • Som medarbejder skal du kende den sundhedsfare, der er forbundet med at arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter.
 • Du skal have bevis på, at have gennemført lovpligtig uddannelse til at udføre arbejdet med epoxy- og isocyanatholdige produkter.
 • Du skal sikre dig, at du har fået tilstrækkelig oplæring og instruktion i, hvordan det konkrete arbejde skal udføres, så det er sikkert og forsvarligt. Oplæring og instruktion skal også være skriftlig og lettilgængelig for dig.
 • Sig til din nærmeste chef, hvis du er usikker på, hvordan arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Gode råd til medarbejderen

 • Orienter dig i leverandørens sikkerhedsdatablad for de produkter du arbejder med.
 • Orienter dig i den skriftlige kemiske risikovurdering for arbejdsprocessen.
 • Orienter dig i det skriftlige materiale, som understøtter oplæring og instruktion.

Du skal kende og have let adgang til sikkerhedsdatablad og kemisk risikovurdering - ligesom du skal have styr på oplæring og instruktion, så du ikke kommer i tvivl om, hvordan arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sidst revideret: 10. september 2020

Henter PDF