Gå til hovedindholdet

Rapport om farligheden ved arbejde med diisocyanater

En rapport fra EU’s videnskabelige komité for risikovurdering (RAC) om det videnskabelige grundlag for helbredsbaserede grænseværdier for diisocyanater peger på, at det kan indebære en betydelig risiko for, at ansatte kan udvikle allergisk astma og andre luftvejslidelser, hvis der ikke anvendes de lovpligtige beskyttelsesforanstaltninger.

Rapporten vil indgå i EU-Kommissionens kommende arbejde om en eventuel fastsættelse af en vejledende grænseværdi i EU-direktivet for kemiske agenser. EU forventer at igangsætte processen med fastsættelse af en revideret grænseværdi for diisocyanater i løbet af 2022.

Stofvurderinger vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering - ECHA - European Chemicals Agency

I Danmark gælder der ud over grænseværdierne skrappe regler på området, så ansatte ikke kan blive udsat for diisocyanater på et niveau, som kan medføre risiko for hudallergi, allergisk astma og andre luftvejslidelser.

Som arbejdsgiver skal du derfor sørge for at træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med de ansattes arbejde. Det gælder fx brug af værnemidler som egnede handsker, luftforsynet åndedrætsværn, eventuel overtræksdragt samt krav om sikkerhedsskiltning og sikring af, at andre ansatte ikke opholder sig i områder, hvor der er risiko for udsættelse for diisocyanater. Derudover skal der stilles de nødvendige velfærdsforanstaltninger til rådighed så som vaske-, bade- og omklædningsfaciliteter, og bortskaffelse af forurenede materialer skal ske i særligt mærkede beholdere.

Ansatte, der har eksem, astma eller kroniske lungelidelser eller har hudallergi eller allergisk astma over for diisocyanater, må ikke arbejde med disse stoffer.

Læs mere om arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter.

Epoxy- og isocyanatholdige produkter

Henter PDF