Gå til hovedindholdet

Chrom 6

Indånding af chrom 6 kan give skader på luftvejene og føre til lungekræft. Brug derfor de materialer, arbejdsmetoder og den procesventilation, der bedst muligt beskytter medarbejderne. Sørg også for korrekt brug af egnede personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøproblemer

Som arbejdsgiver har du altid pligt til at sikre dine medarbejdere mod unødig påvirkning fra chrom 6. Det gælder uanset, om grænseværdien for chrom 6 er overholdt.

I arbejdsmiljøet kan udsættelse for chrom 6 ske gennem indånding og ved direkte kontakt med huden. Udsættelse for chrom 6 kan bl.a. føre til astma og allergi og i værste fald lungekræft.

Hvor kan dine medarbejdere blive udsat for chrom 6

Chrom 6 findes i pigmenter og metalbelægninger.

Chrom tilsættes legeret stål for at øge hærdbarhed og korrosionsbestandighed. Når chromholdige materialer udsættes for høje temperaturer, kan der dannes chrom 6, som frigives til luften, fx ved bearbejdning af rusfrit stål. Når man svejser, arbejder man med temperaturer i lysbuen på flere tusinde grader celsius, og materialet, der svejses i, får temperaturer over 1.000 grader celsius. Det er kendt, at denne svejseproces resulterer i, at der frigives chrom 6 ved svejsning i rustfrit stål. Hvis man ved anden bearbejdning af fx rustfrit stål arbejder med høje temperaturer i materialet, må man som udgangspunkt gå ud fra, at der er risiko for, at der kan frigives chrom 6, medmindre man kan vise, at det ikke er tilfældet.

På arbejdspladsen kan dine medarbejdere derfor blive udsat for chrom 6, når de svejser, udfører termisk skæring eller udfører andre former for ”varmt arbejde” i rustfrit stål og andre metaller, der indeholder chrom. Dine medarbejdere kan også blive udsat for chrom 6 ved bearbejdning af metal som fx slibning, hvis metallet indeholder chrom eller er overfladebehandlet med et materiale, der indeholder chrom 6.

Det dit ansvar som arbejdsgiver at forholde dig til, om der ved jeres bearbejdning af et chromholdigt materiale frigives chrom 6 til luften pga. varmeudvikling.  

Ved termisk sprøjtning, hvor der anvendes chromholdigt pulver, kan der også være en potentiel risiko for, at der frigives chrom 6 til luften. 

I forbindelse med galvaniske processer, fx hårdforkromning, hvor dine medarbejdere arbejder med chrom 6, kan de blive udsat for chrom 6 ved hudkontakt eller via luftvejene.

Der kan også være risiko for udsættelse for chrom 6 inden for andre konkrete arbejdsprocesser, end de her nævnte.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er de medarbejdere, der er direkte beskæftiget med de nævnte arbejdsprocesser, som kan være i risiko for udsættelse for chrom 6. Det er de medarbejdere, som er beskæftiget tæt på med andre opgaver, også, hvis arbejdsprocessen eller arbejdsstedet med chrom 6 ikke er godt afskærmet.

En arbejdsmiljørådgiver kan bistå med at identificere og forebygge eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Hvis der er tvivl om, hvorvidt trufne foranstaltninger giver tilstrækkelig forebyggelse og beskyttelse af de ansatte, skal der foretages målinger i arbejdsmiljøet.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Sådan beskytter du dine medarbejdere mod chrom 6

Der er ingen øget sundhedsrisiko ved at arbejde med chrom 6, hvis medarbejderne er korrekt beskyttet.

Som arbejdsgiver skal du beskytte dine medarbejdere ved at:

  • Bruge de materialer, arbejdsmetoder og den procesventilation, der bedst muligt beskytter dine medarbejdere
  • Oplyse dine medarbejdere om de farer, der er forbundet med arbejdet
  • Oplære og instruere dine medarbejdere i korrekt brug af forebyggende tiltag som procesventilation og personlige værnemidler, fx egnede åndedrætsværn og handsker – og gentage instruktionen regelmæssigt
  • Løbende kontrollere, at medarbejderne udfører arbejdet på en farefri måde ved, at de bruger procesventilation og personlige værnemidler korrekt.

Forebyg udsættelse for chrom 6 - kemisk risikovurdering

Hvis der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for chrom 6, skal du som arbejdsgiver iværksætte tiltag, der forebygger, at de bliver udsat for stoffet. Med en kemisk risikovurdering skal du identificere den farlige kemi og de arbejdsprocesser, der udgør en risiko for dine medarbejderes sikkerhed og sundhed. Den kemiske risikovurdering er dit udgangspunkt i forhold til at iværksætte forebyggende tiltag.

Det er vigtigt at iværksætte de forebyggende tiltag i den rigtige rækkefølge, så de har den størst mulige virkning og er til mindst gene for medarbejderne.

Forebyggelsesprincipperne er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen, og arbejdsgiveren skal sammen med en eventuel arbejdsmiljøorganisation fastsætte et beskyttelsesniveau, som er tilstrækkeligt sikkert for medarbejderne.

En nem måde at huske principperne på er at følge det såkaldte STOP-princip:

  • Substitution: Første skridt i en effektiv forebyggelse er substitution. Det vil sige at fjerne faren fra chrom 6 ved at erstatte et stof eller materiale med et, som ikke indeholder chrom 6, og som er ufarligt eller mindre farligt. Hvis chrom 6 frigives under arbejdsprocessen, skal man vælge en arbejdsmetode, der hindrer frigivelsen eller begrænser den mest muligt.
  • Tekniske tiltag: Hvis det ikke kan lade sig gøre at fjerne chrom 6 ved at substituere, er næste skridt at iværksætte tekniske tiltag. Tekniske tiltag kan fx være et lukket anlæg, anden form for indkapsling eller effektiv procesventilation, fx udsugning monteret direkte på maskiner, svejseapparater og andet værktøj. 
  • Organisatoriske tiltag: Organisatoriske tiltag kan fx være at minimere antallet af ansatte, der arbejder med eller udsættes for chrom 6, og bedre adskillelse af arbejdspladser eller placering i særskilte lokaler. Her er det helt centralt at hindre spredningen af forureningen med chrom 6.
  • Personlige værnemidler: Personlige værnemidler er sidste valg som forebyggende tiltag og skal derfor først anvendes, hvis de andre tiltag ikke er tilstrækkelige. Personlige værnemidler kan fx være åndedrætsværn og handsker. Valget af personlige værnemidler afhænger af arbejdsprocessen. Hvis der ved arbejde med chromholdige materialer udvikles støv eller røg, skal man benytte egnet åndedrætsværn, da man ellers kan risikere at indånde chrom 6. Hvis der ved arbejde, hvor der anvendes chrom 6, er risiko for, at huden udsættes, skal man beskytte sig ved at bruge egnede handsker og om nødvendigt også beskyttelsesdragt.

Hvad kan du gøre som medarbejder

Som medarbejder skal du ved arbejde med processer, hvor der kan frigives chrom 6 til luften, eller hvis du kan blive udsat for chrom 6 ved hudkontakt, gøre følgende:

  • Følge instruktionen og bruge de forebyggende tiltag som procesventilation og personlige værnemidler
  • Tage fat i din arbejdsgiver eller din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er i tvivl, om du er udsat for chrom 6, eller om du er tilstrækkeligt beskyttet.

Du skal beskytte dig mod udsættelse for chrom 6 fra fx svejsning, termisk skæring og slibning i rustfrit stål eller andre metaller, der indeholder chrom, og hårdforkromning.

Læs mere

Vurder risikoen - om kemisk risikovurdering

Vejledning om, hvordan man på en arbejdsplads kan forebygge eller begrænse risikoen for at blive udsat for farlige stoffer og materialer, bl.a. om den kemiske risikovurdering

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Åndedrætsværn og dets brug - AT-vejledning D.5.4

Hvis du vil vide mere om chrom 6

Henter PDF