Gå til hovedindholdet

Recirkulation af udsuget luft fra arbejdsprocesser

Udsuget luft fra arbejdsprocesser må kun recirkuleres, når det er forsvar-ligt. Læs mere om de betingelser, der skal være opfyldt, for at det er for-svarligt at recirkulere, og om, hvornår recirkulation ikke er tilladt.

Unødig udsættelse for procesudviklet luftforurening skal altid undgås. Udsættelsen skal nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Recirkulation på faste arbejdssteder

På faste arbejdssteder skal procesudviklet luftforurening, der er generende eller kan medføre fare for sikkerhed eller sundhed, fjernes effektivt med procesudsug. Procesudsuget vil sædvanligvis være sluttet til et fast installeret anlæg, men det er også muligt at anvende et mobilt procesudsug.

Den udsugede luft må kun recirkuleres, når det er forsvarligt. Det vil sige, at I må føre den udsugede luft tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler, når I opfylder en række betingelser.

På faste arbejdssteder må den udsugede luft recirkuleres, når I opfylder følgende betingelser:

  1. I skal til stadighed kunne godtgøre, at den udsugede luft renses effektivt.
  2. Procesudsugningsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.
  3. Der skal tilføres en passende mængde frisk luft.

Hvis arbejdet er omfattet af kræftbekendtgørelsen, har I mulighed for at recirkulere den udsugede luft i forbindelse med støvende arbejdsprocesser. Det betyder:

  • I må gerne recirkulere udsuget luft, som indeholder fx kvartsstøv, træstøv og kræftfremkaldende slibestøv, når I opfylder betingelserne.
  • I må ikke recirkulere udsuget luft, som indeholder fx stegeos, svejserøg eller kræftfremkaldende gasser og dampe.

Recirkulation på byggepladser mv.

På bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder skal unødig udsættelse for procesudviklet luftforurening også undgås. Hvis luftforureningen er kræftfremkaldende, skal den så vidt muligt fjernes effektivt med procesudsug. Procesudsuget vil sædvanligvis være mobilt.

Den udsugede luft må kun recirkuleres, når det er forsvarligt. Det vil sige, at I må føre den udsugede luft tilbage til indendørs arbejdsområder, når I opfylder en række betingelser.

På bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder må udsuget luft recirkuleres, når I opfylder følgende betingelser:

  1. I skal til stadighed kunne godtgøre, at den udsugede luft renses effektivt.
  2. Der skal være tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse i arbejdsområdet.

Godtgør, at luften renses effektivt

Det er jeres ansvar at sikre, at det fremgår af jeres kemiske risikovurdering, hvorfor I vurderer, at det er forsvarligt at recirkulere den udsugede luft.

I skal have kendskab til den udsugede lufts sammensætning for at kunne vurdere, om I renser den udsugede luft effektivt. Det betyder, at I skal vide, hvilke partikler, gasser, dampe osv., der er til stede i den udsugede luft. Kendskab til luftens sammensætning er nødvendig, for at fabrikanten af jeres recirkulerende anlæg – eller andre – kan levere dokumentation for, at anlægget kan være egnet til den konkrete arbejdsproces.

Målinger af luftens indhold af farlige stoffer er et godt redskab til at vurdere, om anlægget renser luften effektivt. Men målinger er kun et krav, hvis der er tvivl om, hvorvidt anlægget renser luften effektivt. Den udsugede luft er renset effektivt, når indholdet af farlige stoffer i den rensede luft er væsentligt lavere end grænseværdierne i arbejdsmiljøet.

Tilfør frisk luft

faste arbejdssteder skal I sørge for, at der tilføres en passende mængde frisk luft. Når I vurderer, hvor meget en passende mængde luft er, skal I forholde jer til anlæggets kapacitet, arbejdsrummets størrelse og øvrige ventilationsforhold.

bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder skal I sørge for, at der er tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse. Afhængigt af arbejdets omfang kan I sikre dette ved at etablere naturlig ventilation gennem vinduer eller tilføre frisk luft med mekanisk ventilation.

Efterse og vedligehold anlægget

I skal bruge, efterse og vedligeholde jeres recirkulerende anlæg efter fabrikantens anvisninger. Det indebærer, at I skal skifte filtrene i tide, og at I jævnligt, fx ved filterskift, skal kontrollere, at anlægget virker efter hensigten.

I skal sørge for, at en sagkyndig person ved passende eftersyn undersøger, om det recirkulerende anlæg til stadighed er i forsvarlig stand. Eftersynet skal gennemføres mindst hver 12. måned, medmindre brugen af anlægget eller fabrikantens anvisninger tilsiger noget andet.

Overvåg anlægget

Procesudsug, der fjerner forurenet luft, skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

faste arbejdssteder skal I desuden sikre jer, at fast installerede, recirkulerende procesudsugningsanlæg er forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.

Hvis den udsugede luft ikke renses effektivt, skal det recirkulerende anlæg tages ud af drift. De ansatte skal underrettes om den øgede risiko, som det indebærer, og må kun beskæftiges ved anlægget i det omfang, det er nødvendigt for at genoprette normale forhold, og kun under anvendelse af egnede personlige værnemidler.

Brug af støvsugere som recirkulerende procesudsugningsanlæg

bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder anvendes støvsugere ofte som mobile procesudsug, der recirkulerer den udsugede luft. Støvsugeren skal være egnet til formålet. Det betyder, at den både skal være egnet til at fjerne luftforureningen og til at rense (filtrere) den udsugede luft, før den føres tilbage til arbejdsområdet.

Hvis den udsugede luft indeholder fx kvartsstøv, træstøv, asbeststøv eller andet muligt kræftfremkaldende byggestøv, kan en støvsuger være egnet til at rense luften, hvis den er en såkaldt ”dust extractor” af støvklasse H indrettet efter standarden DS/EN 60335-2-69. Hvis den udsugede luft kun indeholder støv (faste partikler), der ikke er kræftfremkaldende, kan I også anvende en støvsuger af støvklasse M eller evt. L. I skal bruge, efterse og vedligeholde støvsugeren efter fabrikantens anvisninger som beskrevet ovenfor.

Hvis I på faste arbejdssteder udfører kortvarigt arbejde af mindre karakter, fx tilskærer eller sliber enkelte emner af træ, kan det være en god og fleksibel løsning at anvende en egnet støvsuger som procesudsug. En støvsuger vil sædvanligvis ikke være egnet under produktionslignende forhold. Beskyttelsesniveauet skal være mindst lige så højt som ved lignende bygge- og anlægsarbejde.

Henter PDF