Gå til hovedindholdet

APV-krav ved fare fra eksplosiv atmosfære (ATEX-APV)

Hvis der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, skal du som arbejdsgiver gennemføre en særlig arbejdspladsvurdering, hvor du afdækker og risikovurderer eksplosionsfaren, en såkaldt ATEX-APV.

Inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære (ATEX), skal der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV), der afdækker og vurderer risici ved dette arbejde. Denne risikovurdering – også kaldet en ATEX-APV – er en del af den lovpligtige APV, men skal opfylde en række supplerende krav.

ATEX-APV’en skal gennemføres, når der under normal drift kan dannes mere end 10 liter sammenhængende eksplosiv atmosfære.

Hvad skal ATEX-APV'en indeholde?

ATEX-APV’en skal indeholde en afdækning og vurdering af risici forbundet med arbejdet. Områder, som gennem åbninger kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, skal også inddrages i risikovurderingen.

Særligt skal følgende forhold risikovurderes:

 • Hvad er sandsynligheden for, at der kan opstå eksplosiv atmosfære?
 • Hvor længe vil den forekomme?
 • Er der tændkilder, fx elektrostatiske udladninger fra støvende produkter, som kan antænde en eksplosiv atmosfære under de givne omstændigheder?
 • Hvor findes de eksplosionsfarlige stoffer? Og hvad er sandsynligheden for at de bliver antændt?
 • Er de valgte beskyttelsesmetoder tilstrækkelige?
 • Hvad er konsekvenserne af værst tænkelige uheld forårsaget af en eksplosion?

Vurderingen skal foretages for hver arbejds- eller produktionsproces samt under alle relevante driftsforhold.

Ved risikovurderingen af nye eller eksisterende anlæg skal der bl.a. tages højde for risici, der kan opstå ved:

 • Normale driftsvilkår, herunder vedligeholdelsesarbejder
 • Ibrugtagning, rengøring og demontering
 • Driftsforstyrrelser og forudselige funktionsfejl
 • Forkert brug, som med rimelighed kan forudses.

ATEX-APV’en skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af alle beskyttelsesforanstaltninger og anvendte sikkerhedssystemer. Den skal også rumme en oversigt over EX-zoneklassificeringen af de områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

Hvis APV’en viser, at der er behov for at foretage yderligere foranstaltninger, skal du som arbejdsgiver sørge for, at der bliver udarbejdet en prioriteret handlingsplan for løsningen af problemerne. Der skal også udarbejdes en plan for opfølgning.

Arbejdspladsvurdering med fokus på ATEX

Når det drejer sig om kortlægning og vurdering af eksplosionsrisici, skal APV-arbejdet foretages af personer, der har særlige kompetencer inden for eksplosionssikring.

Medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal stadig inddrages i arbejdet. Fx kan de med fordel inddrages i vurderingen af behovet for skriftlige procedurer samt håndtering af tilladelser til varmt arbejde i eksplosionsfarlige områder.

AMO skal også sikre oplæring og instruktion og ATEX-viden i organisationen.

Krav til dokumentationen

ATEX-APV’en, dvs. den særlige risikovurdering af eksplosionsfare, udstrækning af farlig eksplosiv atmosfære mv. skal foreligge skriftligt. Den kan med fordel udarbejdes som et selvstændigt dokument, men kan også indgå i en eksisterende dokumentstruktur, fx i APV'ens handlingsplan.

Uanset formen skal følgende være dokumenteret skriftligt:

 • Resultatet af afdækningen og vurderingen
 • Hvilke foranstaltninger, der er truffet for at undgå fare fra eksplosiv atmosfære
 • Oversigt over EX-områder og deres zoneklassificering
 • Oversigt over de områder, hvor foranstaltningerne gælder
 • Hvilke ansatte, der er oplært og instrueret i arbejde i de zoneklassificerede områder.

Det er et krav, at ATEX-APV’en er skriftlig og tilgængelig for alle på arbejdsstedet, herunder udenlandske arbejdsgivere og medarbejdere.

ATEX-APV’en skal ikke godkendes af myndighederne, men den skal kunne fremvises til Arbejdstilsynet eller Redningsberedskabet, hvis de beder om det.

Eksempel på dokumentation af ATEX-APV

Eksempel på skema, der kan bruges til at dokumentere resultatet af ATEX-APV'en og de foranstaltninger, der er truffet for at undgå fare fra eksplosiv atmosfære.

Skema til dokumentation af ATEX-APV

Hvornår skal ATEX-APV’en opdateres?

ATEX-APV’en skal opdateres efter ulykker og væsentlige uheld, samt når der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder eller -processer, som kan have betydning for arbejdsmiljøet. ATEX-APV'en skal som minimum revideres hvert tredje år.

Hvis en opdatering af ATEX-APV’en viser, at der er behov for yderligere foranstaltninger, skal de iværksættes med det samme. Hvis det ikke er muligt, skal der udarbejdes en prioriteret handlingsplan for løsningen af problemerne, ligesom der skal udarbejdes en plan for opfølgning.

Forebyg fare fra eksplosiv atmosfære

Hvornår og hvordan skal fare fra eksplosiv atmosfære forebygges? Og hvordan kan I sikre, at varmt arbejde kun udføres efter forudgående tilladelse?

Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære

Henter PDF