G� til hovedindholdet

Arbejdspladsvurdering ATEX APV

Lovgivningen i forbindelse med eksplosiv atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV. Der skal laves en kortlægning og vurdering af arbejdet i områder hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

Inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, skal der udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, også kaldet en risikovurdering. Reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV.

Hvad skal APV'en indeholde?

Områder, som gennem åbninger er eller kan komme i forbindelse med andre områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, skal også inddrages i risikovurderingen.

Særligt skal følgende vurderes:

  1. Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme, samt varigheden heraf.
  2. Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.
  3. Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.
  4. De forventede konsekvensers omfang.

Hvornår skal APV'en laves?

Vurderingen skal foretages for hver arbejds- eller produktionsproces samt alle driftsbetingelser i forbindelse med et anlæg og ændringer heraf. Ved vurderingen af nye eller eksisterende anlæg skal der især tages hensyn til følgende driftsbetingelser:

  • Normale driftsvilkår, herunder vedligeholdelsesarbejder
  • Ibrugtagning og demontering
  • Driftsforstyrrelser og forudselige funktionsfejl
  • Fejlanvendelse, som med rimelighed kan forudses.

APV’en skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser mv., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, og efter ulykker eller væsentlige uheld på arbejdsstedet, dog senest hvert tredje år.

Såfremt ajourføring af APV’en viser, at der skal foretages yderligere foranstaltninger, skal der udarbejdes en prioriteret handlingsplan for løsningen af problemerne, og der skal udarbejdes en plan for opfølgning.

APV’en skal hverken godkendes af eller indsendes til Arbejdstilsynet; det er alene arbejdsgiverens ansvar, at APV’en er gennemført, og at der er truffet de fornødne foranstaltninger. APV’en skal dog forevises Arbejdstilsynet (og Redningsberedskabet) på forlangende.

Metode til kortlægning og vurdering

Gennemførelse af APV’en er en anden end den generelle, hvor man fx interviewer de ansatte om arbejdsmiljøproblemerne. Når det drejer sig om kortlægning og vurdering af eksplosionsrisici, skal det være en eller flere personer med kompetence på eksplosionssikringsområdet, der gennemfører arbejdet, dog med inddragelse af de ansatte og sikkerhedsorganisationen.

De ansatte kan med fordel fx inddrages i vurderingen af behovet for udarbejdelse af skriftlige arbejdsinstrukser samt systemer til tilladelse til arbejde med tændkilder i eksplosionsfarlige områder.

Læs mere

Eksempel på skema til brug for APV-dokumentation - arbejde i eksplosiv atmosfære

Hvad er en ATEX APV

Hvis der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, skal der laves en særlig arbejdspladsvurdering, med kortlægning og vurdering af eksplosionsfaren. Ofte vil det være nødvendigt at træffe både tekniske og administrative foranstaltninger for at undgå eksplosionsfaren.

Henter PDF