Gå til hovedindholdet

Krav til arbejdspladsvurderingen (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering – en såkaldt APV. Men hvordan gennemfører man en APV? Og hvilke krav skal den leve op til?

En arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, der skal sikre, at I som virksomhed løser og forebygger eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Processen starter med, at I afdækker arbejdsmiljøet i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er risici eller problemer i arbejdsmiljøet, skal I vurdere deres alvor og beslutte, hvordan I vil håndtere dem. I skal også tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver løst, og hvornår I skal følge op på, om jeres tiltag har haft den ønskede effekt.

Som et led i jeres APV skal I udarbejde en skriftlig handlingsplan, som skal være tilgængelig for alle på virksomheden. Handlingsplanen skal også kunne fremvises for Arbejdstilsynet. I bestemmer selv om den skal være fysisk eller digital.

APV-processen er et af de mest centrale redskaber i det systematiske arbejdsmiljøarbejde, og i mange virksomheder er resultatet øget trivsel og lavere sygefravær.

Hvor ofte skal APV-processen gennemføres?

Første gang I gennemfører en APV-proces, skal I afdække alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 

Derefter skal I gennemføre en APV-proces, når der sker ændringer i arbejdet, i arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som kan have betydning for arbejdsmiljøet.

Hvis I fx indfører ny teknologi, begynder at bruge andre stoffer og materialer i produktionen eller jeres arbejdsopgaver ændrer karakter, skal I afdække og vurdere om det udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

I skal altså gennemføre en APV-proces, når det er relevant. Derudover skal I sørge for, at I – som minimum – afdækker og vurderer alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold en gang hvert tredje år.

Hvem skal deltage i APV-processen?

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal AMO deltage i hele APV-processen. Det gælder, både når I planlægger, tilrettelægger og gennemfører APV’en og når I følger op på løsninger og opdaterer handlingsplanen. I virksomheder med 1-9 ansatte, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage på samme måde.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden gennemfører APV-processen, og at medarbejderne bliver inddraget. AMO eller en repræsentant for medarbejderne skal underskrive APV'ens handlingsplan som dokumentation for, at de har deltaget i APV-arbejdet.

Fra afdækning til opfølgning på løsninger

En APV-proces kan gennemføres på mange måder, og I afgør selv, hvordan I vil gribe det an. I kan fx dele APV-arbejdet op i arbejdsmiljøemner, som ergonomi, psykisk arbejdsmiljø m.v., eller I kan gennemføre processen afdeling for afdeling. APV’en behøver ikke at blive gennemført samlet for hele virksomheden.

Uanset, hvordan I går til det, er der nogle elementer, som altid skal indgå.

APV’ens 4 centrale elementer

 1. Afdæk virksomhedens arbejdsmiljøforhold og foretag en vurdering af eventuelle risici og arbejdsmiljøproblemer
 2. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær
 3. Lav en handlingsplan, hvor I beskriver problemerne og angiver, hvordan og hvornår de skal løses
 4. Gennemfør handlingsplanen og følg op på, om løsningerne har den ønskede effekt.
APV - De 4 elementer. 1 Afdæk og rissikovurdér, 2 Inddrag sygefravær, 3 Lav en handlingsplan, 4 Gennemfør handlingsplanen og følg op

1. Afdæk og risikovurder

Når I skal afdække jeres arbejdsmiljø, kan I benytte jer af forskellige redskaber afhængigt af, hvad det er, der har sat APV-processen i gang. I kan fx bruge spørgeskemaer, dialogmøder, en rundgang på virksomheden - eller en kombination.

Sørg for, at I både forholder jer til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø: Betyder ændringerne fx, at I får tunge løft? Vil ændringerne medføre stillesiddende arbejde? Eller kan de føre til stor arbejdsmængde og tidspres?

Når I har afdækket de relevante arbejdsmiljøforhold, skal I vurdere, om der er forhold, der kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. Det vil sige, om der er medarbejdere, der kan blive udsat for påvirkninger, der kan udgøre en risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, som kan løses med det samme, skal I gøre det.

2. Inddrag sygefravær

I skal også vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær i virksomheden. Formålet er at afdække de arbejdsmiljøproblemer, der kan ligge bag og tage det første skridt til at håndtere dem og dermed nedbringe sygefraværet.

Eksempler på forhold, der erfaringsmæssigt kan have betydning for de ansattes sygefravær:

 • Mangel på indflydelse og udfordringer
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Dårlige arbejdsstillinger
 • Arbejdsulykker.

3. Lav handlingsplan

Hvis I vurderer, at der er risici eller problemer i jeres arbejdsmiljø, som I ikke kan løse med det samme, skal I beskrive deres art, alvor, omfang og årsager i en handlingsplan. Det skal også fremgå af handlingsplanen, hvornår og hvordan I vil løse problemerne, og hvem der har ansvaret for, at det sker.

Hvis jeres risikovurdering viser, at der er arbejdsmiljøproblemer, som udgør en akut fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed, skal I straks igangsætte tiltag, som fjerner faren eller reducerer den til et acceptabelt niveau. Denne type arbejdsmiljøproblemer skal også beskrives i handlingsplanen, så I kan sikre jer, at løsningerne er tilstrækkeligt effektive på sigt.

Når I beskriver løsningerne, skal I bl.a. være opmærksomme på følgende:

 • Bliver løsningen rettet mod kilden til problemet?
 • Kan problemet undgås ved at gøre tingene på en anden måde?
 • Kan det, der er farligt, udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt?
 • Bliver medarbejderne oplært og instrueret, som de skal?

APV’ens handlingsplan skal være tilgængelig på virksomheden, så både medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet kan læse den.

I kan med fordel bruge handlingsplanen som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.

4. Gennemfør og følg op på løsningerne

Det sidste skridt i APV-processen er at gennemføre de løsninger og forebyggende tiltag, I har besluttet.

Når de har fungeret i en periode, skal I følge op på, om de virker efter hensigten og effektivt forebygger risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Hvis tiltagene ikke virker efter hensigten skal I finde andre løsninger. Det betyder, at I også skal rette handlingsplanen til.

Områder, hvor der stilles særlige krav til APV’en

Hvis I på jeres arbejdsplads udfører arbejde, som indebærer en risiko for at blive udsat for farlig kemi, fx rengøringsmidler eller byggestøv, skal I gennemføre en såkaldt kemisk risikovurdering.

I skal også gennemføre en særlig risikovurdering, hvis der er risiko for påvirkning fra biologiske agenser, fx mikroorganismer eller virus, eller hvis der kan opstå fare for eksplosiv atmosfære (ATEX-APV).

Derudover er der en række arbejdsområder, som stiller særlige krav til APV-processen. Det gælder bl.a. arbejde som involverer støj, vibrationer, særligt farligt bygge- og anlægsarbejde og udvinding af mineralske materialer.

Hvis I har unge, gravide eller ammende ansat på jeres arbejdsplads skal I være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for disse grupper.

Et godt sted at starte

Få hjælp til APV'en

Digitalt APV-værktøj

Brug Arbejdstilsynets brancherettede APV-værktøj til at afdække risici i jeres arbejdsmiljø og få hjælp til at risikovurdere og løse de arbejdsmiljøproblemer, I finder.

Arbejdstilsynets APV-værktøj

Kemisk risikovurdering og ATEX-APV

Krav til den kemiske risikovurdering

APV-krav ved fare for eksplosiv atmosfære

Har I spørgsmål?

Hvis I har brug for hjælp til APV-arbejdet kan I ringe til Arbejdstilsynet:

Ring: 70 12 12 88

Sidst revideret: 8. januar 2024

Henter PDF