Gå til hovedindholdet

7 elementer, der altid skal indgå i en kemisk risikovurdering

Hvis I arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer eller har arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal I foretage en såkaldt kemisk risikovurdering. I den forbindelse er der 7 elementer, som I altid skal tage stilling til for at kunne forebygge alle risici effektivt.

Når I skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi og arbejdsprocesser, hvor der kan udvikles farlig kemi, skal I se på, hvilke produkter, I bruger og lave en produktliste over dem, sammen med sikkerhedsdatabladene. Produktlisten og sikkerhedsdatablade skal være tilgængelige for alle medarbejdere.

Mand med krydser tjekliste af

Derudover skal I tage stilling til disse syv spørgsmål, når den kemiske risikovurdering skal laves for jeres arbejdsprocesser:

1. Hvor farlige er stofferne og materialerne?

2. Hvilke oplysninger om sikkerhed og sundhed giver leverandøren?

Mange af de farlige stoffer og materialer, som I bruger på arbejdspladsen, har en faremærkning på etiketten og et sikkerhedsdatablad. I kan bruge sikkerhedsdatabladet til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici, der er forbundet med at arbejde med produkterne. Vær også opmærksom på arbejdsprocesser, hvor der fx ikke umiddelbart anvendes kemi, men hvor der kan udvikle farlig kemi, som fx træstøv eller svejserøg. I begge tilfælde skal I afgøre, hvordan I kan forebygge, at nogen bliver udsat for den farlige kemi.

Mand vurderer farlige stoffer og kemikalier

3. Hvordan, hvor meget og hvor længe bliver medarbejderne udsat?

4. Hvordan bliver der arbejdet med farlig kemi?

I skal som virksomhed vurdere varigheden og intensiteten af udsættelsen samt mængden af farlig kemi, I bruger. I skal også se på hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi. Det kan fx være ved at:
- indånde gasser, dampe, vanddråber (aerosoler) eller støv-  eller få stoffer og materialer på huden, fx ved direkte kontakt med hænderne eller ved stænk
- få stoffer og materialer i øjnene, fx ved stænk
- komme til at indtage stoffet, fx fordi man ikke har vasket hænder omhyggeligt inden spisning

Mand tænker over risikoen for at blive udsat for farlige kemikalier

5. Er de forebyggende foranstaltninger effektive nok? - I skal vurdere, hvordan udsættelsen for farlig kemi er forebyg­get, og hvor effektiv beskyttelsen er.

6. Er der erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser? –I skal kun inddrage disse, hvis der er gennemført undersøgelser af virksomhedens egne ansatte.

7. Har Arbejdstilsynets fastsat grænseværdier? – eventuelle grænseværdier skal inddrages i vurderingen.

Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig

Der skal laves en risikovurdering  for hver enkelt arbejdsproces, hvor der kan udvikles eller anvendes farlig kemi. Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for medarbejderne, sammen med produktlisten og sikkerhedsdatablade. Det er vigtigt, at der i risikovurderingen indgår de forhold, der skal indgå i oplæringen og instruktionen af medarbejderne. Det kan fx være hvilke farlig kemi og arbejdsprocesser, som udvikler farlig kemi, der findes på arbejdspladsen og hvordan de skal håndteres.

I må selv bestemme, hvordan risikovurderingen skal se ud, og hvordan I gør den tilgængelig for medarbejderne. På den måde kan I tilpasse risikovurderingen til de konkrete forhold i virksomheden. Risikovurderingen skal dog være i en form, som gør at den kan udgøre grundlaget for oplæring og instruktion af de ansatte. Sikkerhedsdatablade og produktlisten over farlige stoffer og materialer, der anvendes på arbejdspladsen, skal dog altid  indgå i risikovurderingen.

Læs mere om udarbejdelse af kemisk risikovurdering i vores vejledningen om ”arbejde med stoffer og materialer".

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

STOP risikoen

Næste skridt er, at I skal vurdere, hvordan I enten helt kan fjerne eller kan beskytte medarbejderne mod at blive udsat for farlige stoffer og materialer.

Det er vigtigt, at I vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt.

Den rigtige rækkefølge kaldes STOP-princippet:

  1. Substitution (erstatning af givent stof)
  2. Tekniske foranstaltninger
  3. Organisatoriske foranstaltninger
  4. Personlige værnemidler.

Brug STOP-princippet

Værktøj til kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet har produceret et værktøj, som skal gøre det nemmere for jer at foretage en kemisk risikovurdering. Værktøjet hjælper jer i gang med at afdække jeres arbejdsprocesser og munder ud i et udkast til en kemisk risikovurdering. Indtil videre understøtter værktøjet 2 arbejdsprocesser: brug af rengøringsmidler og svejsning og termisk skæring i metal.

Værktøj til kemisk risikovurdering

Få svar på dine spørgsmål

Se alle vores spørgsmål og svar om

Kemisk risikovurderingHenter PDF