G� til hovedindholdet

Hvem skal registrere og lave en forundersøgelse i forhold til asbest?

Ved arbejde i bygninger opført før 1990 kan der være risiko for indånding af farlige asbestfibre. Som arbejdsgiver sikrer du, at der foretages en registrering af, hvor der er anvendt asbest eller asbestholdige materialer inden arbejdet med reparation, vedligeholdelse, installation eller lignende bygningsmæssige foranstaltninger påbegyndes.

Oplysningerne kan eventuelt indhentes hos ejeren. Registreringen skal vedrøre de dele af arbejdsstedet, hvor de bygningsmæssige foranstaltninger skal gennemføres. Er der den mindste mistanke om, at der er asbest i et materiale eller i en bygning skal arbejdet tilrettelægges og udføres efter reglerne i asbestbekendtgørelsen.

I bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, skal du som arbejdsgiver registrere indvendig asbest, der kan indebære risiko for spredning af asbestfibre,  og skal samtidigt løbende sikre, at der ikke forekommer beskadiget asbest.

Der gælder forskellige krav om registrering og forundersøgelser afhængigt af, om du er selvstændig, arbejdsgiver, rådgiver eller bygherre. Nedenfor kan du se hvad der gælder for dig.

Særligt om skjult asbest

Skjult ikke registreret asbest bl.a. i bygninger opført før 1990 udgør en risiko for utilsigtet spredning af asbeststøv. Det gælder både ved service- og reparationsopgaver, samt større opgaver med renovering, ombygning og nedrivning. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver sørge for, at der foretages en asbestundersøgelse, inden du igangsætter arbejdet. Du kan inddrage eventuelle tidligere asbestundersøgelser af bygningen.

Ved mindre arbejdsopgaver, hvor det kun er din virksomhed, der skal udføre arbejde på stedet, kan du som arbejdsgiver spørge bygherren, om der er foretaget en asbestregistrering. Oplysninger om tidligere ombygninger og renoveringer kan også danne grundlag, når I vurderer, om der kan være risiko for asbest, og en grundig visuel undersøgelse af arbejdsområdet kan ligeledes medvirke til at afdække, om der kan være risiko for asbest. Få undersøgt prøver af materialerne for asbest. Ved den mindste mistanke om asbest skal asbestreglerne følges.

Ved arbejdsopgaver, hvor der skal udføres arbejde af mindst to virksomheder samtidigt, skal bygherren sikre, at der undersøges for asbest. Arbejde, der kan indebære risiko for udvikling af asbeststøv, skal indgå i bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og i arbejdsmiljøkoordineringen ved projektering og udførelse af arbejdet.

Om kvaliteten af forundersøgelser

Det er vigtigt, at der foretages grundige forundersøgelser for asbest i bygninger opført før 1990, inden arbejde med renovering, ombygning og reparation af bygningerne sættes i gang. Det samme gælder i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og -service, når der gøres indgreb i bygningens materialer. Det gælder fx ved boring i vægge mv.

Renovering og ombygning

Ved renoveringer og ombygninger af bygninger opført før 1990 er det vigtigt allerede i forbindelse med projektering og planlægning af arbejdet at fastslå, hvor der forekommer materialer, der indeholder asbest. Det kan bl.a. gøres ved at undersøge bygningens historik, herunder om der tidligere er fjernet asbest i bygningen og foretaget asbestregistrering. Er der den mindste tvivl om, at der stadig kan være asbest tilbage i bygningen, skal bygningen undersøges for dette.

Det er vigtigt, at asbestundersøgelsen foretages på et retvisende grundlag, hvilket normalt kræver, at der udarbejdes en grundig plan for undersøgelsen, herunder hvilke materialer eller bygningsdele der evt. skal tages prøver af, og som skal undersøges for indhold af asbest. En sådan plan og selve prøvetagningen vil i de fleste tilfælde skulle udføres af en særlig sagkyndig med specialviden om, hvor der typisk kan findes asbest i forskellige typer bygninger mv. Undersøgelsen af asbestprøverne kræver også specialviden og –udstyr.

Asbestundersøgelsen gennemføres normalt først som en visuel gennemgang af bygningen på baggrund af viden om bygningens historik. Herudfra udarbejdes der en plan for eventuel prøvetagning af de forskellige bygningsdele og -materialer. Da den første gennemgang af bygningen i de fleste tilfælde foretages, mens bygningen stadig anvendes til beboelse eller arbejde, vil det også være relevant at tage stilling til, hvor det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser i bygningen, hvor forskellige bygningsdele fx skilles fra hinanden. Eksempler på det kan være, at der nedtages fliser i toiletter, baderum og køkkener, så der kan tages prøver af fliseklæben, og at der tages hul på gulvbelægninger for at undersøge for asbest i afretningsspartel mv.

Undersøgelse og registrering for asbest ved reparation, vedligeholdelse og bygningsservice

Ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde, samt bygningsservice i bygninger opført før 1990, hvor der gøres indgreb i bygningsdele og –materialer fx boring eller skæring, er det vigtigt at det undersøges, om der er asbest i de berørte bygningsdele og materialer. Undersøgelsen skal foretages inden håndværksarbejdet igangsættes.

Undersøgelsen foretages normalt først som en visuel gennemgang af arbejdsområdet i bygningen på baggrund af bygningens historik i forhold til tidligere fjernet asbest og asbestregistreringer. Er der den mindste tvivl om, at der kan være asbest i de bygningsdele og materialer, der skal bearbejdes, foretages der prøver, som undersøges for asbest.

I mange tilfælde er det nødvendigt, at lade en særligt sagkyndig undersøge arbejdsområdet i bygningen for asbest, foretage prøvetagning og undersøge prøverne for asbest.

Registrering i øvrigt  af indvendig asbest og løbende indkapsling af beskadiget asbest

Arbejdsgivere, der ejer eller bruger en bygning opført før 1990 til erhvervsmæssigt arbejde, skal registrere asbestholdige materialer indvendigt i bygningen, som er beskadigede, eller som i øvrigt indebærer risiko for udsættelse for asbest. Arbejdsgiveren skal på baggrund af registreringen løbende sikre den fornødne indkapsling eller sørge for, at de asbestholdige materialer fjernes.

Det gælder fx typisk isolering af varmeanlæg og rør, lofter, ventilationsskakte, fliser på vægge og gulve i vådrum, gulvspartelmasse mv.

Ansvar når der er flere arbejdsgivere om et asbestarbejde

Hvis du er bygherre, gælder der særlige regler, se under bygherrens ansvar.

Selvom der foretages en samlet forundersøgelse, forbliver ansvaret for forundersøgelsen hos den enkelte arbejdsgiver. Dette gælder uanset, om der er andre arbejdsgivere involveret i samme projekt.

Ansvaret for forundersøgelsen forbliver også hos den individuelle arbejdsgiver, selvom et projekt udføres for en bygherre. Det påvirkes med andre ord ikke af, at bygherre også skal koordinere og selv udføre forundersøgelse.

Det vigtige er, at der foretages fuldt dækkende forundersøgelser, som opfylder lovgivningens krav inden arbejdet påbegyndes.

Dit ansvar som selvstændig, privat eller enkeltmandsvirksomhed

Din generelle forundersøgelsespligt i forhold til asbest

Selvom du som selvstændig, privat eller enkeltmandsvirksomhed  ikke har ansatte, eller arbejdet ikke udføres som led i erhverv, har du stadigvæk forundersøgelsespligt i visse sammenhænge i forhold til asbest. Det gælder fx ved nedrivnings- og vedligeholdelsesarbejde bl.a. af bygninger opført før 1990, hvor du skal sørge for at få fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejeren.

Denne forundersøgelsespligt gælder ved arbejde med bygninger, konstruktioner, installationer m.v. samt skibe under værtsarbejde.

Arbejdsplan ved nedrivning og fjernelse af asbest

Du skal udarbejde en arbejdsplan før et arbejde med nedrivning eller fjernelse af asbest.

Arbejdsplanen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet bl.a. vedrørende asbestrengøring og herunder ved at angive:

  1. hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse,
  2. hvilke personlige værnemidler der skal anvendes, og
  3. hvordan det sikres, at der ikke er risici som følge af udsættelse for asbest på arbejdspladsen, når nedrivningsarbejdet eller arbejdet med at fjerne asbesten er tilendebragt.

Dit ansvar som arbejdsgiver for asbestundersøgelser

Du har som arbejdsgiver pligt til  at foretage forundersøgelser for asbest, hvis du har ansatte, der fx arbejder med nedrivnings- og vedligeholdelsesarbejde i bl.a.  bygninger opført før 1990. Her skal du fastslå , hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejeren. Kravet gælder ved arbejde med bygninger, konstruktioner, installationer m.v., samt skibe under værftsarbejde.

Hvis der i øvrigt er den mindste mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller i en bygning, skal du sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres efter reglerne i bekendtgørelse om asbest.

Undersøgelse og registrering af indvendig asbest ved bygningsmæssige foranstaltninger

Ved arbejde indvendigt i bygninger med reparation, vedligeholdelse, installation eller lignende bygningsmæssige foranstaltninger skal du som arbejdsgiver inden arbejdet påbegyndes sikre, at der foretages en registrering af, hvor der er anvendt asbest eller asbestholdige materialer. Registreringen skal vedrøre de dele af arbejdsstedet, hvor de bygningsmæssige foranstaltninger skal gennemføres.

Arbejdsplan ved nedrivning og fjernelse af asbest

Du skal som arbejdsgiver sikre, at der udarbejdes en arbejdsplan før et arbejde med nedrivning eller fjernelse af asbest.

Arbejdsplanen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet bl.a. vedrørende asbestrengøring og herunder bl.a. ved at angive:

  1. hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse,
  2. hvilke personlige værnemidler der skal stilles til rådighed for de beskæftigede, og
  3. hvordan det sikres, at der ikke er risici som følge af udsættelse af asbest på arbejdspladsen, når nedrivningsarbejdet eller arbejdet med at fjerne asbesten er tilendebragt

Registrering i øvrigt af indvendig asbest og løbende indkapsling af beskadiget asbest

Hvis du som arbejdsgiver ejer eller bruger en bygning opført før 1990 til erhvervsmæssigt arbejde, skal du registrere de asbestholdige materialer indvendigt i bygningen, som er beskadigede, eller som i øvrigt indebærer risiko for udsættelse for asbest. Du skal samtidigt på baggrund af registreringen løbende sikre den fornødne indkapsling eller sørge for, at de asbestholdige materialer fjernes.

Det gælder fx typisk isolering af varmeanlæg og rør, lofter, ventilationsskakte, fliser på vægge og gulve i vådrum, gulvspartelmasse mv.

Du skal som arbejdsgiver huske at meddele arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden om de foretagne asbest-forundersøgelser og registreringer.

Dit ansvar som bygherre og koordinatorens opgaver ved asbest

Som bygherre for arbejdsopgaver med renovering, ombygning, reparation og nedrivning o.l.  af bygninger mv. opført før 1990  skal du sikre, at der gennemføres forundersøgelser af bygningen for asbest. Resultaterne af forundersøgelserne skal registres, så det fremgår, hvor der findes asbest. Det gælder, når der må forventes mindst to virksomheder samtidigt på arbejdsopgaven.

En bygherre er den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- eller anlægsarbejde.

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Asbestregistreringen skal danne grundlag for udarbejdelse af den plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som arbejdsmiljøkoordinatoren skal udarbejde under projekteringen af bygge og anlægsprojektet.

Koordinatoren udpeges af dig som bygherre, og du skal sikre dig, at koordinatoren er i besiddelse af de rette kompetencer. Ved større opgaver skal koordinatoren have gennemgået den særlige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal,  når der projekteres, koordinerer for sikkerhed og sundhed i tæt samspil med de projekterende, så koordinatoren kan udarbejde en PSS i overensstemmelse med de regler, der gælder for bygherren. I forhold til asbest gælder det bl.a. særligt tidsplanen, hvor der skal være taget højde  for nødvendig asbestsanering mv. De specifikke foranstaltninger i forhold til asbestarbejdet skal fremgå af planen, så der tages højde for, at der ikke spredes asbeststøv på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal, når bygge- og anlægsarbejdet udføres, løbende koordinere for sikkerhed og sundhed og ajourføre planen for sikkerhed og sundhed i nødvendigt omfang. Ved arbejdsopgaver, hvor der mindst er 11 personer beskæftiget samtidigt, skal  kan koordineringen bl.a. ske ved hjælp af opstartsmøder med de enkelte virksomheder, koordinerende sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag og ved rundgang og kontrol på byggepladsen omkring de fælles arbejdsmiljøforanstaltninger. Ved asbest gælder det også de foranstaltninger, der etableres for at sikre, at der ikke spredes asbest på byggepladsen.

Afgrænsning af fælles arbejdsmiljøforanstaltninger

Du skal som bygherre afgrænse ansvaret for at etablere, vedligeholde og nedtage fælles arbejdsmiljøforanstaltninger. Det skal gøres inden bygge- og anlægsarbejdet igangsættes og i nødvendigt omfang løbende gennem dine aftaler med virksomhederne. I forhold til asbest er det bl.a. at sikre, at der opsættes asbest- advarselsskilte, støvskillevægge og i nødvendigt omfang mekanisk ventilation og undertryk m.m.   

Bygherrens journal

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal for bygherren udarbejde en journal i forhold til sikkerhed og sundhed omkring særlige forhold i forbindelse med fremtidige arbejder.

Hvis asbest i bygningen ikke fjernes helt i forbindelse med ombygning, renovering o.l., skal den resterende og eventuelt indkapslede asbest registres i bygherrens journal, så der ved fremtidigt arbejde i bygningen sikres mod utilsigtet spredning af asbest.

Bygherrens juridiske ansvar

Bygherrens ansvar omfatter helt overodnet pligten til at planlægge og koordinere for sikkerhed og sundhed i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, når der må forventes mindst 2 virksomheder i byggeperioden samtidigt. Pligten gælder både i forhold til projektering og byggeproces og fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Reglerne gælder for bygherren, selvom bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i mange tilfælde varetager opgaverne. Bygherren må derfor sikre sig, at koordinatoren varetager opgaverne som aftalt med bygherren og i overensstemmelse med reglerne

Kravene til bygherrerne er uddybet i Arbejdstilsynets vejledninger om bygherrens ansvar og om plan for sikkerhed og sundhed. [Links]

Bygherrens medvirkensansvar

Som bygherre har du et særligt medvirkensansvar. Medvirkensansvaret betyder, at du har pligt til at medvirke til, at arbejdsgiverne kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Du skal i denne forbindelse videregive relevant viden og information til arbejdsgiverne, herunder om kendt asbest i din bygning.

Medvirkensansvaret angår alle bygherrer herunder også private boligejere, og det gælder også, når der kun er én arbejdsgiver involveret i arbejdsopgaven.

Dit ansvar som rådgiver og projekterende i forbindelse med asbest

Du skal som rådgiver og projekterende for en bygherre oplyse bygherren om de pligter og opgaver vedkommende har efter arbejdsmiljølovgivningens regler. Det gælder især kravene om udpegning af arbejdsmiljøkoordinator ved projektering og byggeproces,  koordinatorens opgaver bl.a. udarbejdelsen og ajourføringen af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og journal, samt om afgrænsning af ansvaret for fælles arbejdsmiljøforanstaltninger.

Ved projekter, der omfatter ombygning, renovering, nedrivning mv. af bygninger, konstruktioner mv. opført før 1990, skal du bl.a. rådgive bygherren om nødvendige forundersøgelser for asbest.

Ansvaret for projektmaterialet

Når du projekterer en ombygnings- eller renoveringsopgave o.l., skal du sørge for, at arbejdsmiljølovgivningen og herunder asbestreglerne kan overholdes af de udførende virksomheder i forbindelse med, at projektet bliver gennemført.

Links

Asbest-huset - BFA Bygge&Anlæg

Byggeproces og arbejdsmiljø - BFA Bygge&Anlæg

Henter PDF