Gå til hovedindholdet

Staten betaler arbejdsskader som følge af coronavaccination

Folketinget har vedtaget en ændring af loven om arbejdsskadesikring, som indebærer, at det er staten – og ikke arbejdsgiverne – der betaler erstatninger til de ansatte, der har fået skader efter coronavaccinationer.

Skader som følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 kan, når betingelserne i øvrigt er opfyldt, anerkendes som arbejdsulykker efter arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsskadeerstatning mv. finansieres i så fald almindeligvis af arbejdsgiveren via dennes lovpligtige arbejdsskadeforsikring hos et forsikringsselskab.

Med den ændring af loven om arbejdsskadesikring, som Folketinget har vedtaget, overtager staten finansieringen af erstatning mv. og administration fra forsikringsselskaberne i sager om arbejdsulykker som følge af arbejdsrelaterede coronavaccinationer. Det gælder for skader som følge af vaccinationer, som er foretaget fra og med den 27. december 2020 og til og med den 31. december 2022.

Som følge af lovændringen opdateres disse tre bekendtgørelser med nye regler:

  • Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring
  • Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
  • Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

De to første bekendtgørelser justeres også som opfølgning på en ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven og forskellige andre love, hvorefter Garantifonden overtager rettigheder og forpligtelser fra forsikringsselskaber i forbindelse med Finanstilsynets inddragelse af forsikringsselskabers tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed.

Læs også

Arbejdsskadesikring - Ændring - Lov 876 - 2022

Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring - Bekendtgørelse 502 - 2024

Anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven - Bekendtgørelse 485 - 2024

Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring - Bekendtgørelse 943 - 2022

Sidst revideret: 7. juni 2022

Henter PDF