G� til hovedindholdet

Ændrede regler for arbejde med asbest

Arbejdstilsynet har ændret 3 bekendtgørelser, der vedrører arbejde med as-best. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2023, og de skal bl.a. gøre det tydelige-re for virksomhederne, hvilke krav de skal leve op til. Desuden indføres der bøde for manglende anmeldelse af asbestarbejde, og en virksomhed kan få kompetencepåbud ved manglende arbejdsplan for nedrivning.

Tydeligere krav til virksomhederne

Asbestbekendtgørelsen er omskrevet, så virksomhederne får lettere ved at forstå reglerne. Den fremstår nu med en enkel struktur og tydelige krav om bl.a. forundersøgelser, rengøring og anmeldepligt for asbestarbejde. Den nye bekendtgørelse viderefører det høje niveau for beskyttelse.

Bøde for manglende anmeldelse

En ændring af bødebekendtgørelsen betyder, at en virksomhed ud over påbud kan få en bøde på 10.000 kr. for manglende anmeldelse af asbestarbejde. Virksomheden kan få en bøde, allerede når Arbejdstilsynet konstaterer den manglende anmeldelse, og uanset at virksomheden efterkommer Arbejdstilsynets påbud om anmeldelse.

Manglende arbejdsplan kan medføre kompetencepåbud

Med ændring af bekendtgørelse om kompetencepåbud kan en virksomhed få et kompetencepåbud, når den samtidig har fået et påbud om manglende eller mangelfuld skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbest. Det betyder, at virksomheden enten skal opbygge og anvende egne kompetencer eller anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til bl.a. at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden.

Ændringerne sker bl.a. som opfølgning på aftaler om asbest fra 2018 og 2022 indgået af partier i Folketinget og arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023. Alle ændringerne træder i kraft 1. juli 2023.

Læs mere

Asbest i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 807 - 2023

Asbest i arbejdsmiljøet - Ændringsbekendtgørelse 1848 - 2023 - Retsinformation

Anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen - Bekendtgørelse 628 - 2023

Kompetencepåbud -  Bekendtgørelse 808 - 2023 - Ophævet

Henter PDF