Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Metal og maskiner 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen i branchen metal og maskiner.

Denne side indeholder en status over resultatet af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats indenfor Metal og maskiner.

Den særlige tilsynsindsats indenfor branchegruppen Metal og maskiner er gennemført i perioden 1. februar 2013 til 31. december 2013. Der er besøgt i alt 880 virksomheder. 

75% af de besøgte virksomheder var indenfor 10 delbrancher: 

Branche  Antal besøgte virksomheder 
282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg  

31

283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

32

282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål 

33

289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 

36

289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål 

 46 

282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 

50

256100 Overfladebehandling af metal 

64

259900 Fremstilling af andre færdige metalprod.

 85 

251100 Fremstilling af metalkonstruktioner 

126

256200 Maskinforarbejdning 

157 

I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange med 1 til 6 måneders mellemrum. Det 1. besøg var et vejledningsbesøg, mens det 2. besøg også har indeholdt kontrol af arbejdsmiljøet. Ved 1. besøg blev der desuden vejledt om sundhedsfremme og sygefravær.

Virksomhederne blev forberedt på Arbejdstilsynets besøg ved en indledende telefonisk henvendelse før 1. besøg. Før Arbejdstilsynets 1. besøg blev der desuden udsendt anmeldebrev med relevant materiale, således at virksomheden kunne forberede sig til besøget.

Ved afslutningen af 1. besøg blev virksomhederne informeret om, hvilke emner Arbejdstilsynet havde noteret som genstand for mundtlig vejledning, og dato for 2. indsatsbesøg blev aftalt.

Efter 1. besøg blev der sendt et brev til virksomhederne med en gentagelse af de emner, der blev vejledt om.

Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside

Forebyggelsespakker

I samarbejde med Arbejdstilsynet har Fonden for forebyggelse og fastholdelse udarbejdet en Forebyggelsespakke, der kunne søges af alle virksomheder i Metal og maskiner, herunder alle de virksomheder, der er omfattet af indsatsen. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. I Metal og maskiner var pakkerne bl.a. rettet mod at forebygge tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Pakkerne er nærmere beskrevet på arbejdsmiljoviden.dk.

Arbejdstilsynet har ved 1. besøgene på virksomhederne informeret om indholdet i Forebyggelsespakkerne og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en Forebyggelsespakke.

1. indsatsbesøg

På det første indsatsbesøg har der været fokus på dialog og mundtlig vejledning inden for de to områder psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og skeletbesvær.

Inden for hvilke arbejdsmiljøemner der er vejledt og hvor mange af emnerne virksomhederne har arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg, kan ses i nedenstående skema:

Arbejdsmiljøemner Antal mundtlige vejledninger på 1. besøg Antal virksomheder der har arbejdet videre med emnet mellem 1. og 2. besøg 

050 muskel- og skeletbesvær

   
051 Løft, træk og skub

 613

 563

052 Fysisk anstrengende arbejde 

36 

 28

053 Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 

473 

407 

054 Ensidigt, belastende arbejde

16 

18*)

055 Ensidigt, gentaget arbejde

20 

13 

056 Gravides løft, stående arbejde

 2

 1

057 Øvrige MSB-risikofaktorer 

89 

74

060 Psykisk arbejdsmiljø     
061 Stor arbejdsmængde og tidspres

77 

65 

063 Høje følelsesmæssige krav

064 Mobning, herunder seksuel chikane 

38 

28 

065 Vold og traumatiske hændelser 

263 

261 

066 Skiftearbejde og arbejde med forskudte arbejdstider 

2*) 

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø 

165 

123 

*)Procenter større end 100 kan dække over en registrering af, at virksomheder har arbejdet (videre) med et emne, selvom mundtlig vejledning ikke blev registreret korrekt på 1. besøg

Af skemaet ses det, at der er flest mundtlige vejledninger indenfor muskel- og skeletområdet, især når det gælder løft, træk og skub samt arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. På første besøg har der ikke været tale om nogen kontrol af arbejdsmiljøet, og de mundtlige vejledninger er derfor ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

De mange forskellige delbrancher i indsatsen bevirker, at arbejdsfunktionerne på virksomhederne kan være meget forskellige. Nogle af de besøgte virksomheder håndterer store emner, medens andre håndterer meget små emner. Enkelte virksomheder udfører kun montage arbejde eller smedearbejde, medens andre har en egentlig produktion af forskellige metalemner.

Løft, træk og skub

De mundtlige vejledninger om løft, træk og skub er givet i forbindelse med montage, bearbejdning, transport og produktion af emner. Vejledningen har eksempelvis omhandlet manuel håndtering af metalemner, metalaffald, dunke, maskindele, værktøjer m.m..

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Kortlægning af vægten af de forskellige emner, der håndteres manuelt
 • Instruktion i hvornår/hvordan eksisterende tekniske hjælpemidler skal anvendes
 • Instruktion i korrekt løfteteknik
 • Indkøb af tekniske hjælpemidler
 • Udformning af specielt tilpassede tekniske hjælpemidler til håndtering af f.eks. metalvalser og værktøjer
 • Påsætning af hjul på inventar eller indkøb af ”hunde”, således at fx affaldsspande, dunke eller lignende kan transporteres uden at de løftes.

Arbejdsstillinger og Arbejdsbevægelser

De mundtlige vejledninger om arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser har handlet om fx montagearbejde, pakning samt fratagning/ilægning af metalemner i produktionen. Vejledningerne har eksempelvis omhandlet arbejdsstillinger såsom knæsiddende arbejde, foroverbøjet arbejde og arbejde med løftede arme.

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Anskaffelse af højdejusterbart inventar, sakseborde, arbejdsborde m.m.
 • Instruktion i hensigtsmæssige arbejdsstillinger
 • Anskaffelse/udvikling af platforme til emner, der minimerer knæsiddende eller foroverbøjede arbejdsstillinger
 • Anskaffelse af arbejdsplatforme, der minimerer arbejde med løftede arme
 • Anskaffelse af egnede stole
 • Rotation mellem arbejdsopgaver, der kan indebære belastende arbejdsstillinger.  

Vold og traumatiske hændelser

Inden for det psykiske arbejdsmiljø, har de mundtlige vejledninger om vold og traumatiske hændelser eksempelvis omhandlet beredskab i forhold til traumatiske hændelser såsom alvorlige arbejdsulykker.

Stor arbejdsmængde og tidspres

De mundtlige vejledninger om stor arbejdsmængde og tidspres har eksempelvis omhandlet planlægning af arbejdsflow gennem virksomhedens forskellige afdelinger. Et konkret eksempel på dette kunne være, at de ansatte på lageret skal sende et produkt ud til en kunde indenfor en tidsfrist. Hvis produktet bliver forsinket i produktionen, så er der mindre tid til at sørge for pakning og forsendelsen til den ventende kunde. Det kunne også være, at der i branchen er tidspunkter på måneden/året, hvor der skal leveres ekstra mange produkter.

Aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg, har fx været:

 • Bedre planlægning af arbejdsflow gennem virksomheder for at undgå, at f.eks. sidste led i processen oplever et øget tidspres i forbindelse med deres arbejdsopgaver
 • Mulighed for at ansatte kan indgå i arbejdet i forskellige afdelinger i virksomheden, således at de kan aflaste en afdeling, der har travlt.

 
2. indsatsbesøg

Ved 2. indsatsbesøg blev det drøftet, hvordan virksomheden havde arbejdet videre med de emner, Arbejdstilsynet havde vejledt om ved 1. besøg. Virksomheden blev derefter gennemgået med fokus på muskel- og skeletbelastninger og psykiske arbejdsmiljø og der blev taget stilling til og truffet afgørelse om eventuelle overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Det andet indsatsbesøg omhandlede således også en kontrol af arbejdsmiljøet. I nedenstående to skemaer er oplistet de reaktioner, der blev afgivet i indsatsen inden for henholdsvis muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.

 

Arbejdsmiljøproblem  § 21-påbud  Afgørelse uden påbud  Påbud  Strakspåbud  Vejledning  Total 
Muskel- og skeletbesvær, Total

  17 

 56 

21

13 

108 

Løft, træk og skub   

 16

44

21 

 7

88

Fysisk anstrengende arbejde     

  1

   

 1

Arbejdsstillinger og -bevægelser   

 1

10

 

 4

15 

Ensidigt, gentaget arbejde 

     

 2

 3

Øvrige muskel- og skeletbesvær    

 1 

   

 1

 

Arbejdsmiljøproblem § 21-påbud Afgørelse uden påbud Påbud Strakspåbud Vejledning Total
Psykisk arbejdsmiljø, Total    

2

 

17

19

Stor arbejdsmængde og tidspres        

 7

 7

Mobning, herunder seksuel chikane        

1

1

Vold og traumatiske hændelser        

4

4

Øvrige psykisk arbejdsmiljø        

3

3

Psykisk førstehjælp    

2

 

2

4

 

Muskel- og skeletbesvær

Der er afgivet 56 påbuds- og 13 vejlednings-reaktioner omhandlende muskel- og skeletområdet i indsatsen. Størstedelen omhandlede arbejdsmiljøproblemer i kategorien løft, træk og skub. Der blev eksempelvis afgivet påbud omhandlende anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering og transport af trykflasker, ved håndtering af færdige metalemner, ved håndtering af råvarer samt ved håndtering af metalaffald. Et andet eksempel på afgørelse angående træk og skub omhandlede transport af trækvogn med metalemne over ujævnt underlag. Der blev også afgivet ”afgørelse uden påbud” i kategorien løft, skub og træk. Dette skyldes, at virksomheden har løst det konkrete arbejdsmiljøproblem i høringsfasen af afgørelsen.

Psykisk arbejdsmiljø

Der er afgivet 2 påbud og 17 skriftlige vejledninger omhandlende psykisk arbejdsmiljø. Eksempler på reaktioner er vejledninger om beredskabsplan for psykisk førstehjælp ved traumatiske hændelser samt om stor arbejdsmængde og tidspres.

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Der har i høj grad været en god dialog med virksomhederne, både på 1. og 2. indsatsbesøg.
 • Både Arbejdstilsynet og virksomhederne har fundet det relevant at fokusere på risiko for muskel- og skeletbesvær og psykiske arbejdsmiljø ved besøgene.
 • Virksomhederne har været meget positive over at 2.besøgene har været aftalt og anmeldt på forhånd.
 • Virksomhederne har i meget høj grad arbejdet videre med de emner, som der blev vejledt om ved 1. besøg. ( eksempelvis er der arbejdet videre med 92 pct. af vejledningerne om løft, skub og træk)
 • Flere virksomheder gav udtryk for, at de syntes det var positivt, at det var de/den samme person fra Arbejdstilsynet på begge besøg. Dette gav en god sammenhæng mellem de 2 besøg.Sidst revideret: 17. september 2018

Henter PDF