Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Nærings- og nydelsesmidler 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor nærings- og nydelsesmidler.

Der er i alt besøgt 483 virksomheder fordelt over hele landet. Denne side indeholder resultatet af den særlige indsats i branchen.

Der blev udført særlige tilsyn i flg. underbrancher.

Branche

Antal besøgte virksomheder

103100 Forarbejdning og konservering af kartofler

4

103200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

4

103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

21

104100 Fremstilling af olier og fedtstoffer

6

104200 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

1

105100 Mejerier samt ostefremstilling

32

105200 Fremstilling af konsumis

15

106100 Fremstilling af mølleriprodukter

7

106200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

6

107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.

27

107120 Fremstilling af friske bageriprodukter

191

107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

8

107300 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

2

108100 Fremstilling af sukker

4

108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

33

108300 Forarbejdning af te og kaffe

7

108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier

8

108500 Fremstilling af færdigretter

1

108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

24

109100 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

33

109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

4

110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

2

110300 Fremstilling af cider og anden frugtvin

1

110500 Fremstilling af øl

25

110600 Fremstilling af malt

3

110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

4

120000 Fremstilling af tobaksprodukter

5

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer

3

463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft

4

463420 Engroshandel med vin og spiritus

1

463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.

1

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

1

829200 Pakkerier

1

221 Nærings og nydelsesmidler 2015

483*

*Det samlede antal er lavere, end hvis "antal besøgte virksomheder" lægges sammen. Det skyldes, at nogle p-enheder har skiftet branche mellem besøgerne. Ved fordeling på brancher tælles de derfor under begge brancher, mens de kun indgår en gang i det samlede antal.

De virksomheder, som er blevet udtaget til den særlige indsats, er blevet besøgt to gange med et mellemrum på 1-6 måneder. Det første besøg har været et vejledningsbesøg, hvor Arbejdstilsynet har vejledt virksomheden om områder indenfor muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. På det andet besøg har Arbejdstilsynet ført kontrol med arbejdsmiljøet med fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Forud for besøget blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved, at der blev fremsendt et anmeldebrev med information om den særlige tilsynsindsats og oplysninger om besøgsdato. Derudover indeholdt anmelderbrevet links til relevant informationsmateriale mhp., at virksomheden kunne forberede sig til besøget.

Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udviklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen nærings- og nydelsesmidler, herunder alle de virksomheder, der er omfattet af disse brancher. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. I den særlige indsats i nærings- og nydelsesmiddelindustrien var pakken bl.a. rettet mod at forebygge tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Pakken er nærmere beskrevet på Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside.

Arbejdstilsynet har på første besøgene på virksomhederne informeret om indholdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

Forebyggelsespakkerne kan ikke søges længere.

Første besøg

Virksomhederne, der har været udtaget til den særlige indsats, har generelt haft en positiv indstilling til besøgene fra Arbejdstilsynet og har deltaget åbent og konstruktivt i dialogen om de emner, som der er blevet vejledt om på første besøg. Det, at første besøg har været et vejledningsbesøg, har åbnet op for at virksomhederne har fortalt åbent om de udfordringer de står med ift. det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der i alt givet 896 vejledninger på det første indsatsbesøg. 647 vejledninger om emner indenfor muskel- og skeletbelastninger og 249 vejledninger om emner vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Af tabellen fremgår det også, hvordan vejledninger fordeler sig på arbejdsmiljøproblemer indenfor det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Pct. af samlede antal vejledninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

383

42,7 %

Fysisk anstrengende arbejde

15

1,7 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

175

19,5 %

Ensidigt, belastende arbejde

19

2,1 %

Ensidigt, gentaget arbejde

19

2,1 %

Gravides løft, stående arbejde

2

0,2 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

34

3,8 %

060 Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

33

3,7 %

Høje følelsesmæssige krav

2

0,2 %

Mobning, herunder seksuel chikane

28

3,1 %

Vold og traumatiske hændelser

74

8,3 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

6

0,7 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

45

5,0 %

Psykisk førstehjælp

61

6,8 %

I alt

 

896

100 %

Af tabellen ses det, at størstedelen af vejledninger indenfor muskel- og skeletbelastninger er givet på "Løft, træk og skub" og "arbejdsstillinger og - bevægelser". Vejledningerne indenfor det psykiske arbejdsmiljø er primært givet på "Vold og traumatiske hændelser" og på "Psykisk førstehjælp".

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden på baggrund af de arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv er bevidst om, eller på baggrund af observationer foretaget af Arbejdstilsynet i forbindelse med rundgang på virksomheden. Vejledningerne har handlet om, hvordan belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er blandt de emner, der er vejledt hyppigt om på første besøg. Vejledningerne her er typisk givet i forbindelse med produktion, bearbejdning og lagerarbejde. På tværs af alle brancherne i indsatsen har vejledningerne eksempelvis omhandlet håndtering af sække, dunke og folieruller.

I disse situationer har den mundtlige vejledning omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at løse arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det har f.eks. været:

 • Anvende egnede tekniske hjælpemidler i forbindelse med løft af folieruller samt mel- og sukkersække på 25 kg
 • Indkøbe mindre sækkestørrelser på 10 eller 12 kg
 • At have fokus på håndtering af emner, der ikke har direkte forbindelse med produktionen, som f.eks. dunke, folieruller mm.
 • Optimere lagerindretning
 • Arbejde med kulturen i virksomheden, så medarbejderne anvender de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Indkøb af mindre sækkestørrelser
 • Indkøb af tekniske hjælpemidler til løft af sække og folieruller
 • Brug af rulleborde
 • Instruktion i hvornår/hvordan eksisterende tekniske hjælpemidler skal anvendes

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Arbejdsstillinger og -bevægelser er også et emne, der i mange tilfælde er vejledt om på første besøg.

Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med arbejde ved arbejdsborde eller ifm. sortering, fratagning eller pakning af produkter fra produktionsanlæg.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Fx:

 • Rotation, variation og planlægning af arbejdsopgaver, som skaber mulighed for skift af arbejdsstillinger
 • Overvejelser om egnede hjælpemidler, som kan bruges for at undgå belastende arbejdsstillinger
 • Indretning af arbejdssteder, så belastende arbejdsstillinger undgås
 • Arbejde med vurderingskriterier for at se, om en arbejdsstilling er belastende
 • Indretning af skærmarbejdspladser

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Optimering af produktionsanlæg, så hensigtsmæssige arbejdsstillinger og - bevægelser opnås, når produkterne skal fratages/pakkes
 • Rotation af medarbejdere, så udstrækningen af arbejdstiden med dårlige arbejdsstillinger nedsættes.

Vold og traumatiske hændelser/Psykisk førstehjælp

Ved drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø på første besøg har vold og traumatiske hændelser, herunder forebyggelse af røveririsiko (håndværksbagere) samt psykisk førstehjælp fx i forbindelse med ulykker eller røveriforsøg været vejledningsemner.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det har fx. været:

 • Forebyggelsestiltag mhp. at minimere risikoen for et røveri
 • At virksomheden udarbejder en krise- og beredskabsplan til brug ifm. traumatiske hændelser
 • Hvad er en traumatisk hændelse, og hvordan kan virksomheden håndtere den mest hensigtsmæssigt?
 • At der er procedurer for psykisk førstehjælp i tilfælde af en arbejdsulykke på virksomheden eller et røveri

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Krise- og beredskabsplaner er udarbejdet
 • Instruktion af medarbejdere ifm. håndtering af kontanter
 • Medarbejdere og ledere er udpeget og uddannet til at give psykisk førstehjælp

Andet indsatsbesøg

Nedenstående tabel viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med 93,2 % af vejledningerne indenfor emnerne "Løft, træk og skub". "Arbejdsstillinger og -bevægelser" ligger på 81,7 %.

Nedenstående tabel viser antal mundtlige vejledninger, som virksomheden på andet besøg oplyser, at den har arbejdet videre med.

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

Antal emner der blev vejledt om på 1. besøg

Antal emner der er arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Pct. af antal emner, der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

383

357

93,2 %

Fysisk anstrengende arbejde

15

14

93,3 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

175

143

81,7 %

Ensidigt, belastende arbejde

19

10

52,6 %

Ensidigt, gentaget arbejde

19

15

78,9 %

Gravides løft, stående arbejde

2

2

100,0 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

34

25

73,5 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

33

23

69,7 %

Høje følelsesmæssige krav

2

1

50,0 %

Mobning, herunder seksuel chikane

28

16

57,1 %

Vold og traumatiske hændelser

74

62

83,8 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

6

4

66,7 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

45

37

82,2 %

Psykisk førstehjælp

61

49

80,3 %

I alt

 

896

758

84,6 %

Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal besøgte virksomheder i forbindelse med indsatsten, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

73,9 %

Fysisk anstrengende arbejde

2,9 %

Arbejdsstillinger og –bevægelser

29,6 %

Ensidigt, belastende arbejde

2,1 %

Ensidigt, gentaget arbejde

3,1 %

Gravides løft, stående arbejde

0,4 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

5,2 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

4,8 %

Høje følelsesmæssige krav

0,2 %

Mobning, herunder seksuel chikane

3,3 %

Vold og traumatiske hændelser

12,8 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0,8 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

7,7 %

Psykisk førstehjælp

10,1 %

I alt

156,9 %*

*En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

 

Afgørelser/reaktioner

 

Andet besøg blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det første besøg og indeholdt en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Andet besøg blev som oftest aftalt på første besøg og blev gennemført som et tilsyn med fokus på muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø. Der blev blandt andet afholdt møder med arbejdsmiljøorganisationen, foretaget observationer og afholdt samtaler med medarbejdere. Herudover blev udbyttet efter at have arbejdet videre med problemstillinger i den mellemliggende periode drøftet.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen. 

Antal af afgørelser og vejledninger om muskelskeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø truffet på andet indsatsbesøg:

Antal tilsynsreaktioner

§21-Påbud

Afgørelse uden påbud

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

052 Skærmarbejde

 

1

 

 

 

1

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

4

 

7

11

055 Ensidigt, gentaget arbejde

 

 

 

 

5

5

056 Løft

2

1

14

30

16

63

057 Bæring

 

 

5

1

4

10

058 Træk og skub

 

 

 

 

1

1

059 Øvrige risikofaktorer for MSB

 

 

 

 

1

1

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

2

2

23

31

34

92

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

 

 

1

 

4

5

064 Mobning, herunder seksuel chikane

 

 

 

 

1

1

065 Vold og traumatiske hændelser

 

 

1

 

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

2

 

6

8

I alt

2

2

25

31

40

100

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 92 reaktioner vedr. muskelskeletbesvær, heraf 58 afgørelser og 34 vejledninger. Afgørelserne vedrørte hovedsageligt tunge løft.

Arbejdstilsynet har afgivet i alt 8 reaktioner vedr. psykisk arbejdsmiljø, heraf var 2 afgørelser og 6 vejledninger. De 2 afgørelser er fordelt på "Stor arbejdsmængde og tidspres" samt "Vold og traumatiske hændelser". 

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher:

Antal tilsynsreaktioner

§21-Påbud

Afgørelse uden påbud

Påbud

Straks-påbud

Vejledning

I alt

103100 Forarbejdning og konservering af kartofler

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

 

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

103100 Forarbejdning og konservering af kartofler

 

 

1

 

 

1

103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

4

2

6

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

1

1

103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

 

 

 

4

3

7

105100 Mejerier samt ostefremstilling

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

6

 

1

7

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

105100 Mejerier samt ostefremstilling

 

 

6

 

1

7

105200 Fremstilling af konsumis

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

105200 Fremstilling af konsumis

 

 

 

 

1

1

106100 Fremstilling af mølleriprodukter

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

1

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

106100 Fremstilling af mølleriprodukter

 

 

 

1

 

1

107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

4

5

9

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

 

 

1

107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.

 

 

1

4

5

10

107120 Fremstilling af friske bageriprodukter

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

6

10

14

30

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

1

 

1

2

107120 Fremstilling af friske bageriprodukter

 

 

7

10

15

32

107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

2

5

1

8

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

 

 

2

5

1

8

108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

2

 

3

5

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

2

2

108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

 

 

2

 

5

7

108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier

 

 

 

 

1

1

108500 Fremstilling af færdigretter

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

1

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

108500 Fremstilling af færdigretter

 

 

 

1

1

2

108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

 

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

1

1

108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

 

 

1

 

1

2

109100 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

2

 

2

1

1

6

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

109100 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

2

 

2

1

1

6

109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

 

1

 

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

 

1

 

1

 

2

110500 Fremstilling af øl

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

2

3

2

7

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

1

1

110500 Fremstilling af øl

 

 

2

3

3

8

110600 Fremstilling af malt

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

1

 

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

110600 Fremstilling af malt

 

 

1

 

1

2

110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

1

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

 

 

 

1

 

1

120000 Fremstilling af tobaksprodukter

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

 

 

 

1

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

120000 Fremstilling af tobaksprodukter

 

 

 

 

1

1

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

 

 

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer

 

1

 

 

 

1

I alt

2

2

25

31

40

100

Eksempler på reaktioner der er givet indenfor muskelskeletbelastninger:

 • At sikre, at løft af sække i lager udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • At løft af ost ved saltlage udføres fuldt forsvarligt med hensyn til den samlede daglige vægtmængde
 • At sikre, at håndteringen af topfolieruller udføres sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt
 • At indrette arbejdspladserne med at pakke papkasser på paller, så arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • At manuel håndtering af 25 kg dunke planlægges og tilrettelægges således, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Virksomhederne har haft stor interesse i at forbedre deres arbejdsmiljø
 • Der har været et konstruktivt forløb og dialog med virksomhederne
 • Virksomhederne har været glade for dialogen med Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøforhold
 • Virksomhederne har været motiverede for at arbejde videre med de emner, der er blevet vejledt om på første besøg
 • Virksomhederne har oplevet en "rød tråd" mellem de to besøg, fordi det stort set har været de samme tilsynsførende på både første og andet indsatsbesøg

Stausnotatet er opdateret den 23. maj 2016

Sidst revideret: 17. september 2018

Henter PDF