Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Plast, glas og beton 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor plast, glas og beton.

Denne side indeholder en status over resultatet af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats indenfor plast, glas og betonvirksomheder.

Der er besøgt i alt 383 virksomheder.

Der blev ført særligt tilsyn i følgende enkeltbrancher:

Branche

Antal besøgte virksomheder

Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

 

3

 

Fremstilling af andre gummiprodukter

 

19

 

Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast

 

32

 

Fremstilling af plastemballage

 

36

 

Fremstilling af bygningsartikler af plast

 

20

 

Fremstilling af andre plastprodukter

 

100

 

Formning og forarbejdning af planglas

 

15

 

Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.

 

4

 

Fremstilling af glasfiber

 

7

 

Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)

 

3

 

Fremstilling af ildfaste produkter, Fremstilling af planglas, Fremstilling af keramiske sanitetsartikler, Fremstilling af andre keramiske produkter, Fremstilling af cement, Fremstilling af anden beton gips og cementprodukter, Fremstilling af spil og legetøj, Fremstilling af slibemidler

 

8

 

Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler

 

10

 

Fremstilling af kalk og gips

 

2

 

Fremstilling af byggematerialer af beton

 

57

 

Fremstilling af færdigblandet beton

 

18

 

Fremstilling af mørtel

 

11

 

Fremstilling af fibercement

 

2

 

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

 

21

 

Fremstilling af asfalt og tagpap

 

3

 

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

 

8

 

Andre

 

7

 

I indsatsen er virksomhederne blevet besøgt to gange med 1-6 måneders mellemrum. Det 1. besøg har været et vejledningsbesøg, hvor der blev givet mundtlig vejledning, mens Arbejdstilsynet på det 2. besøg også har ført kontrol med arbejdsmiljøet. Der har på såvel 1. og 2. besøget været fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ved indsatsstart blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved:

 1. telefonisk henvendelse fra den pågældende tilsynssupporter fra Arbejdstilsynet med henblik på planlægning af 1. indsatsbesøg.
 2. fremsendelse af anmeldebrev med materiale og aftaler, så virksomheden kan forberede sig til besøget.

Forebyggelsespakker

 

Arbejdstilsynet og NFA har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udviklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen plast, glas og beton, herunder alle de virksomheder, der er omfattet af disse brancher. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. Til plast, glas og betonvirksomheder var pakken bl.a. rettet mod at forebygge tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Pakken er nærmere beskrevet på arbejdsmljoviden.dk

Arbejdstilsynet har ved 1. besøgene på virksomhederne informeret om indholdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

1. indsatsbesøg

Arbejdstilsynets vurdering af 1. besøgene er, at virksomhederne generelt har taget positivt imod besøgene og deltaget konstruktivt i dialogen om de emner, der er blevet vejledt om. De tilsynsførende oplever, at vejledningsbesøgene har givet mulighed for, at virksomhederne fortæller åbent om de udfordringer, de står med på henholdsvis muskelskeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø. Derved kan virksomhederne i dialog med Arbejdstilsynet få en mere specifik og brugbar viden om deres eget arbejdsmiljø. Der har på langt de fleste virksomheder været anledning til at vejlede om et eller flere emner inden for muskelskeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø.

Der er givet 670 mundtlige vejledninger på 1. indsatsbesøg, herunder 507 emner om muskelskeletbelastninger og 163 emner om psykisk arbejdsmiljø.

Nedenstående tabel viser, hvilke arbejdsmiljøemner, der er vejledt om på 1. besøgene, samt i hvor mange tilfælde

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

 

Antal vejledninger

 

Pct. af samlede antal vejledninger

 

Muskel- og skeletbesvær

 

051 Løft, træk og skub

 

302

 

45,1

 

052 Fysisk anstrengende arbejde

 

7

 

1

 

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

154

 

23

 

054 Ensidigt belastende arbejde

 

7

 

1

 

055 Ensidigt, gentaget arbejde

 

12

 

1,8

 

056 Gravides løft, stående arbejde

 

0

 

 

057 Øvrige msb.

 

25

 

3,7

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

 

10

 

1,5

 

063 Høje følelsesmæssige krav

 

0

 

 

064 Mobning, herunder seksuel chikane

 

16

 

2,4

 

065 Vold og traumatiske hændelser

 

39

 

5,8

 

066 Skiftearbejde og arbejde på forskudte arb.tider

 

4

 

0,6

 

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

42

 

6,3

 

 

069 Psykisk førstehjælp

 

52

 

7,8

 

I alt

 

 

670

 

100

 

Af tabellen ses det, at der er givet flest mundtlige vejledninger inden for emnerne "løft, træk og skub", "arbejdsstillinger og – bevægelser", " psykisk førstehjælp", "vold og traumatiske hændelser", samt "øvrige psykisk arbejdsmiljø".

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden i forhold til arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv er bevidst om, eller Arbejdstilsynet har observeret. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen.

Der kan nævnes følgende eksempler på, hvad vejledningerne mere detaljeret har drejet sig om, og hvad virksomhederne har arbejdet videre med i perioden mellem 1. og 2. besøg. "Arbejdet videre med" omfatter blandt andet videre overvejelser om de emner, som blev drøftet på 1. besøg, til at have planlagt møder, få nedskrevet og præciseret procedurer, igangsat kompetenceudviklingsaktiviteter, indkøbt tekniske hjælpemidler samt implementeret konkrete forebyggende arbejdsmiljøtiltag.

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er blandt de emner, der er vejledt hyppigt om på 1. besøg.

Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med produktion, bearbejdning og lagerarbejde. På tværs af alle brancherne i indsatsen har vejledningerne eksempelvis omhandlet håndtering af sække, dunke, folieruller, forme, maskindele m.m.

 

 

 

 

I disse situationer har den mundtlige vejledning omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan f.eks. være:

 • Anvende egnede tekniske hjælpemidler i forbindelse med løft af 25. kg sække med plastgranulat, der er især vejledt i forbindelse med tilsætning af farvet granulat.
 • Indkøbe plastgranulat i octabiner (papcontainer), således at håndtering af sække undgås.
 • Undgå manuel håndtering af europaller.
 • At have fokus på håndtering af emner, der ikke har direkte forbindelse med produktionen, som f.eks. dunke, folieruller m.m.
 • Undgå løft af værktøj/forme ind/ud af maskiner.
 • Optimere lagerindretning.
 • Arbejde med kulturen i virksomheden, så medarbejderne anvender de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed.

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Indkøb af vacuumløfter til håndtering af sække.
 • Undersøgt fordele ved indkøb af granulat i octabiner.
 • Brug af vipbare palleløftere til vipning af octabiner med plastgranulat.
 • Brug af løftevogne.
 • Fremstilling af specielt tilpassede tekniske hjælpemidler, f.eks. sækkevogn til dunke, hvor dunken placeres, så den kan vippes eller udvikling af vogn til transport af paller
 • Instruktion i hvornår/hvordan eksisterende tekniske hjælpemidler skal anvendes

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Arbejdsstillinger og -bevægelser er også et emne, der i mange tilfælde er vejledt om på 1. besøgene.

Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med montagearbejde, ilægning/fratagning ved maskiner, armeringsarbejde, samt pakkearbejde.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Fx:

 • Rotation, variation og planlægning af arbejdsopgaver, som skaber mulighed for skift af arbejdsstillinger
 • Overvejelser om egnede hjælpemidler, som kan bruges for at undgå belastende arbejdsstillinger
 • Indretning af arbejdssteder, så belastende arbejdsstillinger undgås.
 • Arbejde med vurderingskriterier for at se, om en arbejdsstilling er belastende
 • Indretning af skærmarbejdspladser

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Udvikling afstøbebord til støbning af små elementer., så medarbejdere undgår at kravle på knæ eller stå foroverbøjet, når armeringsjern skal bindes
 • Løft af plaststøbemaskiner, så dårlige arbejdsstillinger minimeres.
 • Fremstilling af borde og vogne til armering.
 • Optimering af emnernes placering på pluklager.
 • Rotation af medarbejdere, så udstrækningen af arbejdstiden med dårlige arbejdsstillinger nedsættes.

Vold og traumatiske hændelser/Psykisk førstehjælp

Ved drøftelse af psykisk risikofaktorer ved 1. besøg, har udfordringer med vold og traumatiske hændelser, samt psykisk førstehjælp fx i forbindelse med ulykker været vejledningsemner.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det kan fx være:

 • At virksomheden har et krise og beredskab, hvis der er en risiko for traumatiske hændelser.
 • Hvad er en traumatisk hændelse, og hvordan kan virksomheden håndtere den mest hensigtsmæssigt?
 • At der er procedurer for psykisk førstehjælp. F.eks. i de tilfælde, hvor kolleager har overværet en arbejdsulykke på virksomheden.

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Beredskabsplaner er udarbejdet
 • Medarbejdere og ledere er udpeget og uddannet til at give psykisk førstehjælp.

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

Emnet "øvrige psykisk arbejdsmiljø" dækker over en gruppe af vejledninger, som rækker ud over et arbejdsmiljøproblememne eller på andre måder går på tværs. Det kan f.eks. være:

 • Arbejde med samarbejde og kommunikation.
 • Forandringer ved ledelsesmæssige ændringer og nedskæringer i bemanding.
 • Trivsel og sundhedsfremme.
 • Sygefravær, sygefraværssamtaler og jobfastholdelse.
 • Oplæring og instruktion af nye medarbejdere.
 • Anbefalinger om skiftearbejde, samt reglerne om helbredsundersøgelser.

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • APV med særlig fokus på psykisk arbejdsmiljø.
 • Iværksættelse af trivselsundersøgelser.
 • Tavlemøder.
 • Sundhedsfremmetiltag for natarbejdere.

2. indsatsbesøg

Nedenstående tabel viser, hvor mange af de mundtlige vejledninger virksomhederne har arbejdet videre med. Det fremgår heraf, at der er blevet arbejdet videre med en meget stor del – 97,7 % af vejledningerne indenfor emnerne "Løft, træk og skub". "Arbejdsstillinger og -bevægelser" ligger på 96,1 %. Procentdelen af mundtlige vejledninger, som virksomhederne oplyser, at de har arbejdet videre med ligger mellem 64 til 100 %.

Nedenstående tabel viser antal mundtlige vejledninger, der blev givet på 1. besøg og antal vejledninger, som virksomheden på 2. besøget oplyser, at den har arbejdet videre med.

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

 

Antal vejledninger 1. besøg

 

Antal vejledninger der er arbejdet videre med

 

Pct. af antal vejledninger, der er arbejdet videre med *

 

Muskel- og skeletbesvær

 

051 Løft, træk og skub

 

302

 

295

 

97,7

 

052 Fysisk anstrengende arbejde

 

7

 

7

 

100

 

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

154

 

148

 

96,1

 

054 Ensidigt belastende arbejde

 

7

 

5

 

71,4

 

055 Ensidigt, gentaget arbejde

 

12

 

12

 

100

 

056 Gravides løft, stående arbejde

 

0

 

0

 

-

 

057 Øvrige msb.

 

25

 

16

 

64

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

 

10

 

11

 

110

 

063 Høje følelsesmæssige krav

 

0

 

0

 

-

 

064 Mobning, herunder seksuel chikane

 

16

 

20

 

125

 

065 Vold og traumatiske hændelser

 

39

 

27

 

69,2

 

066 Skiftearbejde og arbejde på forskudte arb.tider

 

4

 

4

 

100

 

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

42

 

38

 

90,5

 

 

069 Psykisk førstehjælp

 

52

 

57

 

109,6

 

I alt

 

 

670

 

640

 

95, 5

 

*) Mere end 100 pct. skyldes fejlregistreringer. En virksomhed kan have modtaget mundtlig vejledning og arbejdet videre med flere emner indenfor samme AMP. Derfor er summen af vejledninger større end antallet af besøgte virksomheder.

Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal virksomheder, som er besøgt i indsatsen, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet

 

051 Løft, træk og skub

 

77,0

 

052 Fysisk anstrengende arbejde

 

1,8

 

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

38.6

 

054 Ensidigt belastende arbejde

 

1,3

 

055 Ensidigt, gentaget arbejde

 

3,1

 

056 Gravides løft, stående arbejde

 

0

 

057 Øvrige msb.

 

4,2

 

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

 

2.9

 

063 Høje følelsesmæssige krav

 

0

 

064 Mobning, herunder seksuel chikane

 

5,2

 

065 Vold og traumatiske hændelser

 

7,0

 

066 Skiftearbejde og arbejde på forskudte arb.tider

 

1,0

 

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

9,9

 

069 Psykisk førstehjælp

 

14,9

 

*)En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

Afgørelser/reaktioner 

2. besøgene blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det 1. besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

2. besøgene blev som oftest aftalt under 1. besøget og blev gennemført som et tilsyn med fokus på muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø. Der blev blandt andet holdt møder med arbejdsmiljøorganisationen, foretaget observationer og afholdt samtaler med medarbejdere. Herudover blev udbyttet efter at have arbejdet videre med problemstillinger i den mellemliggende periode drøftet.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen.

2. besøgene blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det 1. besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Tabel reaktionstyper

Arbejdsmiljøproblem-

emne

 

 

§ 21

påbud

 

Afgørelse uden påbud

 

Påbud

 

Straks

påbud

 

Vejledning

 

Total

 

Muskel- og skeletbesvær

 

2

 

3

 

31

 

7

 

13

 

56

 

Løft, træk og skub

 

1

 

2

 

23

 

7

 

7

 

40

 

Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

1

 

8

 

 

4

 

13

 

Øvrige msb

 

       

1

 

1

 

Ensidigt, gentaget arbejde

 

1

 

     

1

 

2

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

   

1

 

 

8

 

9

 

Høje følelsesmæssige krav

 

           

Mobning, herunder seksuel chikane

 

           

Psykisk førstehjælp

 

           

Stor arbejdsmængde og tidspres

 

   

1

 

 

2

 

3

 

Vold og traumatiske hændelser

 

           

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

 

       

6

 

6

 

Total

 

2

 

3

 

32

 

7

 

21

 

65

 

Arbejdstilsynet har afgivet 56 reaktioner om muskel- og skeletbesvær, heraf 43 afgørelser og 13 vejledninger. Afgørelserne vedrørte primært tunge løft og arbejdsstillinger og – bevægelser.
Påbuddene har f.eks. handlet om:

 • Sikre at håndteringen af folieruller foregår sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Sikre at løft af spande i støberiet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Undgå tunge løft af spande med trykfarve på lager
 • Indrette arbejdsstederne hensigtsmæssigt, herunder så rummeligt, at medarbejderne kan udføre arbejdet med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
 • Undersøge omfanget af ensidigt gentaget arbejde i produktionen

Arbejdstilsynet har afgivet 9 reaktioner om psykisk arbejdsmiljø, heraf 1 afgørelse og 8 vejledninger. Afgørelserne er fordelt på 2 skriftlige vejledninger og 1 afgørelse om "stor arbejdsmængde og tidspres". Desuden er der vejledt 6 gange om " Øvrige psykisk arbejdsmiljø".

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner, (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher.

Branche

 

§ 21 påbud

 

Afgørelse uden påbud

 

Påbud

 

Straks

påbud

 

Vejledning

 

Total

 

Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

 

  

2

 

  

2

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

2

 

  

2

 

Fremstilling af andre gummiprodukter

 

1

 

2

 

3

 

  

6

 

Muskel- og skeletbesvær

 

1

 

2

 

3

 

  

6

 

Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast

 

  

6

 

2

 

1

 

9

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

6

 

2

 

 

8

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

    

1

 

1

 

Fremstilling af plastemballage

 

  

2

 

 

2

 

4

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

2

 

   

Psykisk arbejdsmiljø

 

    

2

 

 

Fremstilling af bygningsartikler af plast

 

  

2

 

 

4

 

6

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

1

 

 

3

 

4

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

  

1

 

 

1

 

2

 

Fremstilling af andre plastprodukter

 

 

1

 

7

 

 

4

 

12

 

Muskel- og skeletbesvær

 

 

1

 

7

 

1

 

3

 

8

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

    

1

 

1

 

Fremstilling af glasfiber

 

  

3

 

1

 

 

4

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

3

 

1

 

 

4

 

Fremstilling af keramiske sanitetsartikler

 

  

2

 

  

2

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

2

 

  

2

 

Fremstilling af byggematerialer af beton

 

1

 

 

2

 

2

 

8

 

13

 

Muskel- og skeletbesvær

 

1

 

 

2

 

2

 

6

 

11

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

    

2

 

2

 

Fremstilling af færdigblandet beton

 

    

1

 

1

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

    

1

 

1

 

Fremstilling af mørtel

 

  

2

 

 

1

 

3

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

2

 

 

1

 

3

 

Fremstilling af fibercement

 

  

1

 

  

1

 

Muskel- og skeletbesvær

 

  

1

 

  

1

 

Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten

 

   

1

 

 

1

 

Muskel- og skeletbesvær

 

   

1

 

  

Total

 

2

 

3

 

32

 

7

 

21

 

65

 

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Virksomhederne i indsatsen har været interesserede i at forbedre deres arbejdsmiljø.
 • Der har været et konstruktivt forløb med virksomhederne.
 • Virksomhederne har været glade for dialogen med Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøforhold.
 • Virksomhederne har været motiverede for at arbejde videre med de emner, der er blevet vejledt om på 1. besøgene.
 • Virksomhederne har oplevet en "rød tråd" mellem de to besøg, fordi det har været de samme tilsynsførende der kom på besøg.
 • Ved det andet besøg fremgik det, at virksomhederne havde ydet en stor indsats.

 

Henter PDF