Gå til hovedindholdet

Særlig tilsynsindsats - dialog og vejledning: Tekstil og papir 2011-15

Arbejdstilsynet gennemførte i 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. På denne side kan du læse om resultaterne af indsatsen indenfor tekstil og papir.

Arbejdstilsynet har i alt besøgt 245 virksomheder fordelt over hele landet. Der blev udført særlige tilsyn i flg. underbrancher:

Branche

Antal besøgte virksomheder

204100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

1

131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre

2

132000 Vævning af tekstiler

5

133000 Efterbehandling af tekstiler

13

139100 Fremstilling af trikotagestoffer

1

139210 Fremstilling af boligtekstiler

24

139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler

29

139300 Fremstilling af tæpper

7

139400 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

5

139500 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

2

139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

2

139900 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

5

141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning

7

141300 Fremstilling af anden yderbeklædning

32

141400 Fremstilling af underbeklædning

6

141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

14

142000 Fremstilling af varer af pelsskind

2

143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

1

143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

8

151100 Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

1

151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

2

152000 Fremstilling af fodtøj

4

171200 Fremstilling af papir og pap

8

172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

27

172200 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

1

172300 Fremstilling af kontorartikler af papir

2

172400 Fremstilling af tapet

1

172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer

29

475920 Boligtekstilforretninger

1

476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil

1

477110 Tøjforretninger

1

464210 Engroshandel med beklædning

1

464220 Engroshandel med fodtøj

1

464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler

1

467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata

1

461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram

1

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

0

219 Tekstil og papir 2015

245*

*Det samlede antal er lavere, end hvis "antal besøgte virksomheder" lægges sammen. Det skyldes, at nogle p-enheder har skiftet branche mellem besøgerne. Ved fordeling på brancher tælles de derfor under begge brancher, mens de kun indgår en gang i det samlede antal.

De virksomheder, som er blevet udtaget til en særlig tilsynsindsats, er blevet besøgt to gange med et mellemrum på 1-6 måneders varighed. Det første besøg har været et vejledningsbesøg, hvor Arbejdstilsynet har vejledt virksomheden om områder indenfor muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. På det andet besøg har Arbejdstilsynet ført kontrol med arbejdsmiljøet med fokus på muskel- og skeletbelastninger samt det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsmetoden er yderligere beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Forud for besøget blev de enkelte virksomheder forberedt på besøget ved, at der blev fremsendt et anmeldebrev med information om den særlige tilsynsindsats og oplysninger om besøgsdato. Derudover indeholdt anmelderbrevet links til relevant informationsmateriale mhp., at virksomheden kunne forberede sig til besøget.

 

Forebyggelsespakker

Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udviklet en forebyggelsespakke, der kan søges af alle virksomheder indenfor branchegruppen Tekstil og papir. Forebyggelsespakken sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen. I den særlige indsats i Tekstil og papir var pakken bl.a. rettet mod at forebygge tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Pakken er nærmere beskrevet på Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside.

Arbejdstilsynet har på første besøg på virksomhederne informeret om indholdet i forebyggelsespakken og vejledt virksomhederne om muligheden for at søge et forløb med en forebyggelsespakke.

Forebyggelsespakkerne kan ikke søges længere.

Første besøg

Virksomhederne, der har været udtaget til den særlige indsats, har generelt haft en positiv indstilling til besøgene fra Arbejdstilsynet og har deltaget åbent og konstruktivt i dialogen om de emner, som der er blevet vejledt om på første besøg. Det, at første besøg har været et vejledningsbesøg, har åbnet op for at virksomhederne har fortalt åbent om de udfordringer, de står med ift. det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der i alt givet 324 vejledninger på det første indsatsbesøg: 250 vejledninger om emner indenfor muskel- og skeletbelastninger og 74 vejledninger om emner vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Af tabellen fremgår det, hvordan vejledninger fordeler sig på arbejdsmiljøproblemer indenfor det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Mundtlige vejledninger fordelt på emner

Antal vejledninger

Pct. af samlede antal vejledninger

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

130

40,1 %

Fysisk anstrengende arbejde

4

1,2 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

101

31,2 %

Ensidigt, belastende arbejde

5

1,5 %

Ensidigt, gentaget arbejde

2

0,6 %

Gravides løft, stående arbejde

0

0 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

8

2,5 %

060 Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

11

3,4 %

Høje følelsesmæssige krav

0

0 %

Mobning, herunder seksuel chikane

12

3,7 %

Vold og traumatiske hændelser

17

5,2 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0

0 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

11

3,4 %

Psykisk førstehjælp

23

7,1 %

I alt

 

324

100 %

 

Af tabellen ses det, at størstedelen af vejledninger indenfor muskel- og skeletbelastninger er givet på "Løft, træk og skub" og "arbejdsstillinger og -bevægelser". Vejledningerne indenfor det psykiske arbejdsmiljø er primært givet på "Vold og traumatiske hændelser" og på "Psykisk førstehjælp".

Vejledningerne er givet i en dialog mellem Arbejdstilsynet og virksomheden på baggrund af de arbejdsmæssige belastninger, som virksomheden selv er bevidst om, eller på baggrund af observationer af Arbejdstilsynet foretaget i forbindelse med rundgang på virksomheden. Vejledningerne har handlet om, hvorledes belastningerne kan forebygges. De mundtlige vejledninger er ikke et udtryk for, at Arbejdstilsynet har konstateret overtrædelser af lovgivningen. 

Løft, træk og skub

Løft, træk og skub er blandt de emner, der er vejledt hyppigt om på førstebesøg. Vejledningerne her er typisk givet i forbindelse med produktion, bearbejdning og lagerarbejde. På tværs af alle brancherne i indsatsen har vejledningerne eksempelvis omhandlet håndtering af kasser med varer, dunke, malingsspande og ruller med folie og stof, samt håndtering af kassetter/markiser.

I disse situationer har den mundtlige vejledning omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at løse arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det har f.eks. været:

 • Anvende egnede tekniske hjælpemidler i forbindelse med løft af kasser, ruller og dunke
 • Indkøbe mindre dunke med maling eller lim på 10 eller 12 kg
 • At have fokus på håndtering af emner, der ikke har direkte forbindelse med produktionen, som f.eks. dunke, folieruller m.m.
 • Optimere lagerindretning
 • Arbejde med kulturen i virksomheden, så medarbejderne anvender de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Indkøb af mindre dunke
 • Indkøb af tekniske hjælpemidler til løft af forskellige emner
 • Brug af rulleborde/hæve/sænkeborde
 • Instruktion i hvornår/hvordan eksisterende tekniske hjælpemidler skal anvendes

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Arbejdsstillinger og -bevægelser er også et emne, der i mange tilfælde er vejledt om på første besøg.
Vejledningen er eksempelvis givet i forbindelse med arbejde ved arbejdsborde eller ifm. sortering, fratagning eller pakning af produkter fra produktionsanlæg.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Fx: 

 • Rotation, variation og planlægning af arbejdsopgaver, som skaber mulighed for skift af arbejdsstillinger
 • Overvejelser om egnede hjælpemidler, som kan bruges for at undgå belastende arbejdsstillinger
 • Indretning af arbejdssteder, så belastende arbejdsstillinger undgås
 • Arbejde med vurderingskriterier for at se, om en arbejdsstilling er belastende
 • Indretning af skærmarbejdspladser

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne  har sat i gang mellem de to besøg:

 • Optimering af produktionsanlæg, så hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser opnås, når produkterne skal fratages/pakkes
 • Rotation af medarbejdere, så udstrækningen af arbejdstiden med dårlige arbejdsstillinger nedsættes
 • Indkøb af hæve/sænkeborde, kraner og lignende

Vold og traumatiske hændelser/Psykisk førstehjælp

Ved drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø ved første besøg har vold og traumatiske hændelser, herunder psykisk førstehjælp fx i forbindelse med ulykker været vejledningsemner.

I disse situationer har vejledningen omhandlet mulige måder, hvorpå virksomheden kan arbejde videre med at håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer. Det har fx. været:

 • At virksomheden udarbejder en krise- og beredskabsplan til brug ifm. traumatiske hændelser
 • Hvad er en traumatisk hændelse, og hvordan kan virksomheden håndtere den mest hensigtsmæssigt?
 • At der er procedurer for psykisk førstehjælp i tilfælde af en arbejdsulykke

Eksempler på aktiviteter, som virksomhederne har sat i gang mellem de to besøg:

 • Krise- og beredskabsplaner er udarbejdet, herunder liste over pårørende
 • Medarbejdere og ledere er udpeget og uddannet til at give psykisk førstehjælp

Andet indsatsbesøg

Nedenstående tabel viser antal mundtlige vejledninger, der blev givet på første besøg og antal vejledninger, som virksomheden på andet besøg oplyser, at den har arbejdet videre med.

Mundtlige vejledninger fordelt på arbejdsmiljøproblemer

Antal emner der blev vejledt om på 1. besøg

Antal emner der er arbejdet videre med mellem 1. og 2. besøg

Pct. af antal emner, der er arbejdet videre med

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

130

119

91,5 %

Fysisk anstrengende arbejde

4

2

50 %

Arbejdsstillinger og -bevægelser

101

75

74,3 %

Ensidigt, belastende arbejde

5

3

60 %

Ensidigt, gentaget arbejde

2

0

0 %

Gravides løft, stående arbejde

0

0

0 %

Øvrige muskel- og skeletbesvær

8

7

87,5 %

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

11

10

90,9 %

Høje følelsesmæssige krav

0

0

0 %

Mobning, herunder seksuel chikane

12

6

50 %

Vold og traumatiske hændelser

17

19

111,8 %

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0

0

0 %

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

11

11

100 %

Psykisk førstehjælp

23

16

69,6 %

I alt

 

324

268

82,7 %

Nedenstående tabel viser procentdelen af det samlede antal besøgte virksomheder i forbindelse med indsatsten, som har arbejdet videre med et givent arbejdsmiljøproblememne.

Procent af antal besøgte virksomheder, som ved 2. besøg har oplyst, at de har arbejdet videre med emnet

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Løft, træk og skub

48,6

%

Fysisk anstrengende arbejde

0,8

%

Arbejdsstillinger og –bevægelser

30,6

%

Ensidigt, belastende arbejde

1,2

%

Ensidigt, gentaget arbejde

0

%

Gravides løft, stående arbejde

0

%

Øvrige muskel- og skeletbesvær

2,9

%

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres

4,1

%

Høje følelsesmæssige krav

0

%

Mobning, herunder seksuel chikane

2,4

%

Vold og traumatiske hændelser

7,8

%

Skiftearbejde og arbejde på forskudte arbejdstider

0

%

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

4,5

%

Psykisk førstehjælp

6,5

%

I alt

109,4 %*

*En virksomhed kan have modtaget og arbejdet videre med den mundtlige vejledning inden for mere end et emne. Derfor er summen af procenterne mere end 100 procent.

Afgørelser/reaktioner 

Andet besøg blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det første besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Andet besøg blev som oftest aftalt under første besøg og blev gennemført som et tilsyn med fokus på muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø. Der blev blandt andet afholdt møder med arbejdsmiljøorganisationen, foretaget observationer og afholdt samtaler med medarbejdere. Herudover blev udbyttet efter at have arbejdet videre med problemstillinger i den mellemliggende periode drøftet.

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner indenfor muskel- og skeletbesvær samt psykisk arbejdsmiljø afgivet i indsatsen. Andet besøg blev gennemført ca. 1-6 mdr. efter det første besøg og indeholdt også en kontrol af arbejdsmiljøet, hvor der blev truffet afgørelser om eventuelle overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Antal af afgørelser og vejledninger om muskelskeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø truffet på andet indsatsbesøg:

Antal tilsynsreaktioner

 

§21-Påbud

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

053 Arbejdsstillinger og -bevægelser

 

2

 

2

4

 

055 Ensidigt, gentaget arbejde

1

     

1

 

056 Løft

 

6

3

2

11

 

057 Bæring

 

2

   

2

 

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

1

10

3

4

18

060 Psykisk arbejdsmiljø

061 Stor arbejdsmængde og tidspres

     

1

1

 

068 Øvrige psykisk arbejdsmiljø

     

1

1

 

060 Psykisk arbejdsmiljø

     

2

2

I alt

 

1

10

3

6

20

Arbejdstilsynet har i alt afgivet 18 reaktioner i denne særlige indsats vedr. muskelskeletbesvær, heraf 14 afgørelser og 4 vejledninger. Afgørelserne vedrørte hovedsageligt tunge løft.

Arbejdstilsynet har afgivet i alt 2 vejledninger i denne særlige indsats vedr. psykisk arbejdsmiljø. De 2 vejledninger er fordelt på "Stor arbejdsmængde og tidspres" samt "øvrige psykisk arbejdsmiljø".

Nedenstående tabel viser antallet af reaktioner, (vejledninger og afgørelser) fordelt på brancher:

Antal tilsynsreaktioner

§21-Påbud

Påbud

Strakspåbud

Vejledning

I alt

132000 Vævning af tekstiler

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

   

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

132000 Vævning af tekstiler

 

1

   

1

139210 Fremstilling af boligtekstiler

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

2

 

2

4

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

139210 Fremstilling af boligtekstiler

 

2

 

2

4

139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

4

   

4

060 Psykisk arbejdsmiljø

     

1

1

139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler

 

4

 

1

5

139300 Fremstilling af tæpper

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

   

1

 

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

139300 Fremstilling af tæpper

   

1

 

1

141300 Fremstilling af anden yderbeklædning

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

         

060 Psykisk arbejdsmiljø

     

1

1

141300 Fremstilling af anden yderbeklædning

     

1

1

141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

1

 

1

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

 

1

 

1

2

172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

1

     

1

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap

1

     

1

172400 Fremstilling af tapet

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 

2

   

2

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

172400 Fremstilling af tapet

 

2

   

2

172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer

050 Muskel- og skeletbesvær (MSB)

   

2

1

3

060 Psykisk arbejdsmiljø

         

172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer

   

2

1

3

I alt

 

1

10

3

6

20

Eksempler på reaktioner der er givet indenfor muskelskeletbelastninger:

 • At sikre, at løft af kasser med jeans udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • At bruge egnede tekniske hjælpemidler til løft af ruller ved skærebordet
 • At arbejdet med løft af ruller ved maskine i pakkeriet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • At sikre, at håndteringen af forstole til biler kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • At sikre, at arbejdet med markisekassetter udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • At sikre, at valseskift udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Generel vurdering af indsatsen

Det er Arbejdstilsynets generelle vurdering, at:

 • Virksomhederne har haft stor interesse i at forbedre deres arbejdsmiljø 
 • Der har været et konstruktivt forløb og dialog med virksomhederne 
 • Virksomhederne har været glade for dialogen med Arbejdstilsynet om arbejdsmiljøforhold
 • Virksomhederne har været motiverede for at arbejde videre med de emner, der er blevet vejledt om på første besøg
 • Virksomhederne har oplevet en "rød tråd" mellem de to besøg, fordi det stort set har været de samme tilsynsførende, på både første og andet indsatsbesøg
 • Virksomhederne er glade for at få sat fokus på nogle problemer og derefter få en kort frist til selv at løse problemet  Det motiverer virksomhederne til selv at gøre en indsats. Arbejdstilsynet oplever, at virksomhederne selv fortsætter

Sidst revideret: 17. september 2018

Henter PDF