Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Indretning af arbejdssteder

Vejledning oplyser om reglerne i arbejdsmiljølovgivningen for indretning af arbejdssteder, og hvilke former for arbejde de forskellige regler gælder for.

Denne vejledning oplyser om reglerne i arbejdsmiljølovgivningen for indretning af arbejdssteder, og hvilke former for arbejde de forskellige regler gælder for.

Vejledningen giver endvidere et indblik i disse regler.

1. Arbejdets art, udførelse og varighed mv.

Arbejdsmiljølovgivningens regler for arbejdsstedets indretning er forskellige alt efter:

 • Om arbejdet udføres for en arbejdsgiver
 • Hvilket arbejde der er tale om: Bygge-anlægsarbejde, arbejde med lastning og losning af skibe eller andet arbejde
 • Hvor arbejdet foregår: På, i nærheden af eller uden for virksomhedens bedriftsområde
 • Bedriftsområdets geografiske udstrækning: Samlet bedriftsområde eller udstrakt eller spredt beliggende bedriftsområde
 • Arbejdets varighed: Arbejde i eget hjem i over/under 1 dag om ugen, eller bygge-anlægsarbejde af en varighed på under eller over 3 hele arbejdsdage/de ansattes samlede beskæftigelse er under eller over 6 manddage.

2. Faste arbejdssteder

Reglerne om faste arbejdssteders indretning gælder kun for virksomheder med ansatte.

Planlægning af faste arbejdssteders indretning - AT-vejledning A.1.14

2.1. Eksempler

Virksomheder som fx industri-, handels- og kontorvirksomheder, skoler, hospitaler og andre institutioner anses som faste arbejdssteder.

2.2. Virksomheders bedriftsområde

Reglerne for faste arbejdssteders indretning gælder kun for virksomhedens bedriftsområde. Virksomhedens bedriftsområde omfatter alle bygninger, bedriftsanlæg mv., som virksomhedens ansatte har adgang til som led i deres arbejde, og arealer i umiddelbar tilknytning hertil. Hvis arbejdet udføres uden for virksomhedens bedriftsområde, er arbejdet ikke omfattet af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. Fx er en hjemmesygeplejerske og en håndværker, der udfører arbejde i private hjem, ikke omfattet af bekendtgørelsen.

2.2.1. Meget udstrakte eller spredt beliggende virksomheder

På landbrugs-, skovbrugs- og gartnerivirksomheder gælder reglerne om faste arbejdssteders indretning kun for virksomhedens bygninger og bedriftsanlæg samt de arealer, der ligger umiddelbart op hertil. Ved arbejde på arealer på fjernere dele af bedriftsområdet gælder reglerne om skiftende arbejdssteders indretning.

Det er også reglerne om skiftende arbejdssteders indretning, der gælder for arbejde på fjernere liggende arealer for de virksomheder, der har et område, der er meget udstrakt eller spredt beliggende. Som eksempler kan nævnes jernbanevirksomhed og energiforsyningsvirksomheder.

2.3. Lidt om reglerne

Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning indeholder de almindelige krav, der stilles til en virksomheds bygninger, bedriftsanlæg, færdselsveje, arbejdsrum, inventar, belysning, temperatur, vedligeholdelse, rengøring, ventilation og velfærdsforanstaltninger som fx toiletter, spiseforhold, garderobe- samt bade- og vaskeforhold. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en afgrænsning af reglerne i forhold til andre myndigheders regler, herunder bygningsreglementet og beredskabslovgivningen, som også skal overholdes.

3. Skiftende arbejdssteder

Reglerne om skiftende arbejdssteders indretning gælder kun for virksomheder med ansatte.

Skiftende arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 290 - 1993

Når ansatte udfører arbejde uden for arbejdsgiverens bedriftsområde, gælder bekendtgørelsen om faste arbejdssteder ikke. I stedet for gælder bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelsen gælder enhver form for arbejde uden for arbejdsgiverens bedriftsområde, bortset fra bygge- og anlægsarbejde, jf. dog bestemmelserne om velfærdsforanstaltninger i afsnit 4.2.2. Endvidere gælder der særlige regler for arbejde med lastning og losning af skibe.

Regulativ for lastning og losning af skibe - Bekendtgørelse 181 - 1965 - Retsinformation

3.1. Eksempler

Følgende er eksempler på områder, der er omfattet af reglerne om skiftende arbejdssteders indretning:

 • Arbejde på fremmed virksomhed, fx reparationsarbejde eller rengøring
 • Arbejde i private hjem som fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje
 • Arbejde på offentlige steder med fx renholdelse og vedligeholdelse af gader mv.
 • Arbejde med transport, patruljering eller redningstjeneste og arbejde i transportmidler, såsom lastbilchauffør.

3.2. Lidt om reglerne

Ifølge bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning skal arbejdsgiveren sikre, at forholdene er forsvarlige på arbejdsstedet, og sørge for nødvendig oplæring og instruktion af den ansatte under hensyn til det forhold, at arbejdet foregår uden for virksomhedens område.

Herudover gælder der særlige bestemmelser om velfærdsforanstaltninger.

4. Byggepladser o.l. arbejdssteder

Bestemmelser, der vedrører arbejdssikkerheden på pladsen, gælder også i forbindelse med arbejde, der udføres af arbejdsgiveren selv eller af selvstændige, der ikke har ansatte. Bestemmelserne om velfærdsforanstaltninger gælder derimod kun for virksomheder med ansatte.

Indretning af skurvogne og lignende - Bekendtgørelse 779 - 2020 - med senere ændringer

4.1. Eksempler

Følgende er eksempler på arbejde, der er omfattet af reglerne for indretning af byggepladser o.l. arbejdssteder:

 • Arbejde med opførelse af bygninger og konstruktioner, herunder gravnings- og montagearbejde
 • Bygning af veje, tunneler, broer, havne o.l. anlæg samt arbejde, der består i reparation, vedligeholdelse, nedbrydning og demontering af sådanne bygninger mv.

4.2. Lidt om reglerne

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om planlægning og indretning af byggepladsen af hensyn til sikkerhed og sundhed under arbejdet, samarbejdspligt mellem flere arbejdsgivere, sikkerhedsforanstaltninger ved forskellige former for arbejde, bl.a. for arbejde med nedstyrtningsfare og nedskridningsfare, indretning af færdselsarealer og -veje, belysning mv.

4.2.1. Velfærdsforanstaltninger

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at velfærdsforanstaltninger er til rådighed under arbejdet i form af aflåseligt toilet, omklædningsrum, eventuelt bad, spiserum mv. Beliggenheden og antallet af velfærdsforanstaltninger er nærmere beskrevet i bekendtgørelsen.

4.2.2. Arbejde af kortere varighed

De ansatte skal have velfærdsforanstaltninger efter reglerne for skiftende arbejdssteder, hvis

 • arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen mv. er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelse er højst 6 manddage
 • de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen.

5. Ansattes arbejde i eget hjem

Du kan læse nærmere om kravene til indretning af hjemmearbejdspladser i AT-vejledning 3.1.7 om hjemmearbejde:

Hjemmearbejde - AT-vejledning 3.1.7

Reglerne på området er fastsat i bekendtgørelsen om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem:

Begrænsninger i ansattes hjem - Bekendtgørelse 384 - 2022 - med senere ændringer

Jens Jensen

Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Regler

Planlægning af faste arbejdssteders indretning - AT-vejledning A.1.14

Skiftende arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 290 - 1993

Regulativ for lastning og losning af skibe - Bekendtgørelse 181 - 1965 - Retsinformation

Indretning af byggepladser o.l. arbejdssteder - Ophævet

Indretning af skurvogne og lignende - Bekendtgørelse 779 - 2020 - med senere ændringer

Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem - Bekendtgørelse 384 - 2022 - med senere ændringer

Indhold

Indhold

Henter PDF