Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 779 af 28. maj 2020 om indretning af skurvogne og lignende med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 779 af 28. maj 2020, som trådte i kraft den 1. juli 2020 - Retsinformation

nr. 1858 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I henhold til § 35, stk. 1, § 43, stk. 1, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Område og almindelige bestemmelser

§ 1. Hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning etableres velfærdsfaciliteter i skurvogne, skure eller lignende enheder, der er flytbare i sin helhed eller i moduler (i det følgende benævnt skurvogne), skal indretningen af disse opfylde kravene i denne bekendtgørelse, med mindre andet følger af reglerne om arbejdsstedets indretning.

§ 2. Den, der overdrager, udlejer, overlader eller udstiller skurvogne som velfærdsforanstaltninger, skal sørge for, at skurvognene, når de udleveres til brug eller udstilles, har en indretning og størrelse, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Indretning

Toilet

§ 3. Toiletrum skal have et gulvareal på mindst 0,95 m2 og være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm2, mekanisk ventilator eller lignende. Der skal indrettes et aflåseligt toiletrum for hver 15 personer. I toiletrummet skal det være muligt at komme af med sanitært affald.

Stk. 2. Toilettet skal være forsynet med vandudskylning og kunne tilsluttes kloak. Hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt skal toilettet være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet, der eventuelt er tilsluttet en opsamlingstank, jf. dog § 17, stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke skurvogne, der anvendes under forhold, hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning ikke kræves kloaktilslutning, men toilettet skal have samme hygiejniske standard som toilet med vandudskylning.

Spisefaciliteter

§ 4. Spiserum skal have et gulvareal, der udgør mindst 0,9 m2 pr. person, der benytter det samtidigt, med et tillæg på 1 m2 til det samlede gulvareal.

Stk. 2. Spiserum skal være særskilt. Mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal være et køleskab, og der skal være mulighed for at varme mad, vand til kaffe og lignende, jf. dog § 17, stk. 2.

Stk. 3. Spisepladsen skal indeholde et antal borde og siddepladser, der står i passende forhold til antallet af brugere.

Stk. 4. Rummet skal være forsynet med mindst 2 aftræksventiler på mindst 100 cm2 pr. ventil, mekaniske ventilatorer eller lignende.

Stk. 5. Spiserummet skal være forsynet med et vinduesareal svarende til mindst 10 % af gulvarealet. Mindst ét vindue skal kunne åbnes og kunne fungere som redningsåbning.

Stk. 6. Vinduer skal være forsynede med solafskærmning, f.eks. gardiner.

Omklædnings-, vaske- og brusefaciliteter

§ 5. Omklædningsrums gulvareal skal udgøre mindst 1 m2 for hver person.

Stk. 2. Rummet skal være forsynet med to aftræksventiler på mindst 100 cm2, mekaniske ventilatorer eller lignende.

Stk. 3. Rummet skal være udstyret og indrettet, så følgende krav er opfyldt:

 1. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, enten i 2 skabe til hver person eller i et lodret opdelt skab.
 2. De indvendige mål i skabene skal mindst være 25 cm x 50 cm x 170 cm. Målene skal i et opdelt skab mindst være 50 cm x 50 cm x 170 cm.
 3. Skabene skal være aflåselige og forsynet med hylde.
 4. Skabene skal være ventilerede til det fri, f.eks. ved fælles aftræk.
 5. I forbindelse med skabene skal der være anbragt en bænk.
 6. Arbejdstøj skal kunne tørres i et tørreskab i skurvognen, jf. dog § 17, stk. 3. og § 18.

Stk. 4. Der skal være indvendig adgang i skurvognen fra omklædningsrum til vaske- og brusefaciliteter, der skal opfylde følgende krav:

 1. Håndvaske skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand. Der må højst være 5 personer om 1 håndvask. I stedet for håndvaske kan der indrettes vaskerende med mindst 1 blandingsbatteri for hver 5 personer. Gulvarealet omkring hver håndvask eller blandingsbatteri skal mindst udgøre 1 m2.
 2. Ved håndvaske skal der være mulighed for at have de fornødne rensemidler, jf. dog § 17, stk. 1.
 3. Brusebade skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand. Der må højest være 10 personer om 1 brusebad.
 4. Brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde. Forrummet skal kunne holdes tørt under brug af badet. Gulvarealet i brusebadet og forrummet skal tilsammen være mindst 1,8 m2, jf. dog § 17, stk. 4 og § 18.
 5. Der skal være udluftning ved brusebade i tilstrækkeligt omfang ved mekanisk ventilation, jf. dog § 17, stk. 5.

Isolering

§ 6. Ydervægge, lofter, gulve m.v. skal være isolerede med en isoleringsevne mindst svarende til 75 mm isoleringsmateriale med en lambadværdi på 0,039 W/moC.

Stk. 2. Vinduer skal være forsynede med termoruder eller tilsvarende med en U-værdi, der ikke overstiger 1,5.

Indvendige vægge og gulvbelægning

§ 7. Indvendige vægge og gulvbelægning skal bestå af let afvaskelige materialer.

Loftshøjde

§ 8. Rummenes fri højde skal være mindst 2,10 m. I meget store enheder (pavilloner) skal højden dog mindst være 2,30 m.

Belysning

§ 9. Der skal findes kunstig belysning med en belysningsstyrke på mindst 200 lux målt 85 cm over gulvet i alle skurvognens rum.

Opvarmning

§ 10. Rummene skal kunne opvarmes til mindst 18oC.

Kapitel 3 Dispensation og klage

§ 11. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

§ 12. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

Kapitel 4 Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

 1. overtræder §§ 2-10,
 2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse, eller
 3. tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen.

§ 14. For overtrædelse af §§ 2-10 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

§ 15. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende ophæves.

§ 17. § 3, stk. 2, 2. pkt., § 5 stk. 4, nr. 2 og § 5, stk. 4, nr. 4, 1. og 2. pkt., finder kun anvendelse på skurvogne og lignende omfattet af denne bekendtgørelse, der er produceret den 1. juli 2021 eller senere.

Stk. 2. Skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal kun være forsynet med køleskab, jf. § 4, stk. 2, hvor det er muligt.

Stk. 3. I skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal arbejdstøj kunne tørres, enten når det befinder sig i skabene eller på en fælles bøjlestang, hvis skurvognen og lignende ikke har tørreskab som angivet i § 5, stk. 3, nr. 6.

Stk. 4. I skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal gulvarealet i forbindelse med hvert brusebad incl. installation være mindst 1 m2, hvis skurvognen og lignende ikke er indrettet som angivet i § 5, stk. 4, nr. 4, 3. pkt.

Stk. 5. Skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal kun være forsynet med mekanisk ventilation, jf. § 5, stk. 4, nr. 5, så vidt det er muligt.

Stk. 6. I skurvogne og lignende, der er produceret tidligere end den 1. juli 2021, skal vinduer være forsynede med 2 lag glas eller lignende eller bestå af termoruder, hvis skurvognen og lignende ikke er indrettet som angivet i § 6, stk. 2.

§ 18. § 5, stk. 3, nr. 6 og § 5, stk. 4, nr. 4 gælder ikke for »miljøvogne«, der er indrettet til arbejde med asbest.

Arbejdstilsynet, den 28. maj 2020

Vibe Westh / Katrine Wied Christensen

Indhold

Indhold

Henter PDF