G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Stilladsopstillerens ansvar

De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Vejledningen handler om de krav til indretning og opstilling af systemstilladser til bl.a. facade- og murerarbejde samt til totalinddækkede stilladser, som de virksomheder, der opstiller stilladser (stilladsopstillere) skal leve op til. Vejledningen handler endvidere om, hvordan stilladsopstilleren skal sikre, at de ansattes arbejde med at opstille og nedtage stilladser planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen henvender sig til virksomheder, der opstiller stilladser uanset, om det er professionelle stilladsvirksomheder, der leverer stilladser til andre arbejdsgivere, eller om det er virksomheder, der opstiller stilladser til eget brug.

Vejledningen omhandler ikke rulle- og bukkestilladser, specialstilladser som fx skorstens-, rygnings- og hængestilladser, maskiner som fx hejsestillinger og personløftere samt tekniske hjælpemidler som fx trappetårne, støbetårne og stiger.

De vigtigste regler

Et stillads skal kunne anvendes forsvarligt til det arbejde, der skal udføres fra det.

Det er stilladsopstillerens ansvar, at stilladset er opstillet forsvarligt. Det gælder bl.a. i forhold til understøttelses- og fastgørelsesforhold, påregnelige belastninger, herunder vejrforhold, samt andre forhold, der kan have betydning for stilladsets stabilitet og bæreevne.

Ansvaret for, at stilladset er indrettet, så der kan arbejdes forsvarligt fra det, påhviler stilladsopstilleren som leverandør, hvis det er stilladsopstilleren, der har bestemt den konkrete indretning. Hvis den konkrete indretning er bestemt af den projekterende eller af den, der har bestilt stilladset, er det stilladsopstillerens ansvar, at indretningen af stilladset er forsvarlig, og at stilladset svarer til det bestilte.

Det er stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver at sikre, at de ansattes arbejde med at opstille og nedtage stilladser planlægges, tilrettelægges og udføres fuldt forsvarligt. Det indebærer bl.a., at de ansatte har fået tilstrækkelig uddannelse, oplæring og instruktion, herunder i fabrikantens brugsanvisning, samt at de er sikret mod risiko for nedstyrtning under arbejdet.

De vigtigste regler om:

  • Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser
  • Stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller, ændrer og nedtager stilladser

Afsnit

1 - Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

2 - Stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller, ændrer og nedtager stilladser

Læs også

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til kapitel 3 i: 

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1845 - 2023 - Retsinformation

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Ændringsbekendtgørelse 1869 - 2023 - Retsinformation

At-vejledning B.3.2 om opstilling og brug af stilladser ophæves.

Arbejdstilsynets vejledninger

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Indhold

Indhold

Henter PDF