Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 05 - Kvalifikationskrav ved arbejde som kølemontør

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler for køleanlæg m.v. Bilaget omhandler de kompetencer med tilhørende kvalifikationskrav, man skal være i besiddelse af, for at udføre

 • opstilling,
 • montering,
 • idriftsætning,
 • årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel,
 • reparation,
 • vedligeholdelse og
 • nedlukning, herunder tømning.

For arbejde med fluorholdige drivhusgasser som kølemiddel i køleanlæg og varmepumper, skal man endvidere være i besiddelse af nødvendige kompetencer og praktiske færdigheder, som angivet i forordning (EU) 2015/2067 i medfør af forordning (EU) 517/2014, for at nedenstående arbejder udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig og miljørigtig måde:

 • lækagekontrol af udstyr,
 • genindvinding,
 • installering (montering og samling af kredsløb),
 • reparation, vedligeholdelse eller servicering,
 • nedlukning.

2. Kvalifikationskrav

Der skelnes mellem følgende anlægs- og certifikattyper:

I. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning uanset arten af kølemiddel, bortset fra ammoniak R717 (Almindeligt kølemontørcertifikat / almindeligt køleteknikercertifikat)

II. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning uanset arten af kølemiddel (Udvidet kølemontørcertifikat / udvidet køleteknikercertifikat)

III. Anlægget på den virksomhed, hvor kølemontøren er ansat. Anlægget er i øvrigt type I eller II. (Specielt certifikat – eget virksomhedsanlæg)

Personer, der udfører opstilling, montering, idriftsætning, eftersyn, reparation, vedligeholdelse, nedlukning og tømning af køleanlæg type I, II og III skal være i besiddelse af nedenstående kvalifikationer.

Kvalifikationerne kan erhverves i forbindelse med en håndværksmæssig uddannelse eller som et supplement til en relevant håndværksmæssig uddannelse, som f.eks. maskinarbejder, elektriker eller tilsvarende.

Relevante kvalifikationer kan opnås ved på en tilfredsstillende måde at have gennemført en faglig, helhedsorienteret uddannelse som køletekniker, eller en håndværksmæssig uddannelse enten suppleret med relevant supplerende uddannelse eller med mere end 2 års relevant, sammenhængende erfaring med arbejde med den pågældende type køleanlæg m.v. inden for de sidste 10 år, hvor de faglige kvalifikationer samt kendskab til gældende regler og sundheds- og miljøkrav, kan dokumenteres.

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til køleteknik, herunder
  1. opbygning og funktion af køleanlæg m.v.,
  2. kendskab til styring og automatik i køleanlæg m.v.,
  3. kunne udføre simple termiske beregninger, og
  4. valg af kølemiddel,
 2. kende til sammenføjning og montage af kobberrør,
 3. kunne fremstille et tæt rørsystem, udført på en håndværksmæssig korrekt måde,
 4. kende til opbygning af enkle relæstyringer,
 5. kende til montering og drift af køleanlæg m.v.,
 6. kunne udvælge korrekte komponenter og komplettere nødvendig dokumentation,
 7. have praktisk kendskab til opbygning af den pågældende type køleanlæg m.v. og overdragelse i driftsklar tilstand med nødvendig dokumentation,
 8. kunne fejlsøge, fejlrette og demontere køleanlæg m.v.,
 9. selvstændigt kunne udføre tæthedsprøvning under iagttagelse af gældende evakueringsprocedurer og med kendskab til alarmanlæg,
 10. kende til lovgivning, standarder og den faglige praksis gældende for køleanlæg m.v.,
 11. kunne redegøre for proceduren, miljø- og sikkerhedsregler, forud for påfyldning af kølemiddel,
 12. kunne påfylde kølemiddel og andre midler i korrekt mængde under iagttagelse af gældende forskrifter,
 13. kende til kølemidlers opdeling i grupper (gruppe 1 og 2), indvirkning på miljøet og tilsvarende miljøbestemmelser,
 14. kunne foretage kontrol af anlægget inden idriftsættelse,
 15. kende til lækagekontrol,
 16. kunne foretage lækagekontrol,
 17. kunne håndtere systemerne på en miljøvenlig måde under installering, vedligeholdelse og servicering samt genindvinding,
 18. kunne installere, idriftsætte og vedligeholde/servicere kompressorer, luft- og vandkølede kondensatorer, fordampere samt termostatiske ekspansionsventiler (TEV) og andre komponenter,
 19. kende til planlægning og styring af rørmontage på køleanlæg m.v. ud fra den foreliggende dokumentation samt vurdere dokumentationen med henblik på eventuelle fejl og mangler,
 20. kunne selvstændigt idriftsætte og indregulere anlægget til de foreskrevne driftsparametre, herunder anvende IT værktøjer til regulering og overvågning af kompressor- og fordamperstyring,
 21. kunne planlægge og udføre demontage af køleanlæg m.v., på en sådan måde, at håndtering og bortskaffelse af kølemiddel m.v., sker efter gældende bestemmelser,
 22. kunne selvstændigt kontrollere og evaluere sikkerhedsanordninger, og
 23. kunne vejlede ejer/bruger i at betjene og vedligeholde køleanlæg m.v. på en sikker og korrekt måde.

For køleanlæg type II skal personen supplerende

 1. kende til drift af ammoniakanlæg,
 2. kende de regler, der gælder ved reparation og indgreb i køleanlæg m.v. indeholdende ammoniak.

Hvor personen har opnået kvalifikationer til at arbejde med køleanlæg ved at supplere en relevant håndværksmæssig uddannelse med enten supplerende uddannelse eller med mere end 2 års relevant uddannelse, eller hvor personen har opnået kvalifikationer til at arbejde med køleanlæg type II gennem opkvalificeringskurser skal personen endvidere

 1. kunne dokumentere en praktikperiode på 6 måneder, hvor personen har arbejdet på ammoniakanlæg

Certifikattype II dækker tillige anlægstype I.

Indhold

Indhold

Henter PDF