Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 1978 af 27. oktober 2021, der trådte i kraft 1. juli 2022 - Retsinformation

nr. 358 af 28. marts 2023, der trådte i kraft 15. april 2023 - Retsinformation

nr. 1869 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af § 41, § 41 b, § 74, stk. 1 og 2, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 Formål og område m.v.

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at beskrive, i hvilke situationer man skal have gennemført en uddannelse eller aflagt en prøve, førend man må udføre arbejde, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom i henhold til § 41 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Videre er formålet at beskrive hvilke kvalifikationer, man skal være i besiddelse af efter endt uddannelse eller aflagt prøve.

Stk. 3. Endelig er formålet at beskrive, i hvilke situationer kravet om en uddannelse eller aflagt prøve kan fraviges.

§ 2. Kravet om en uddannelse eller prøveaflæggelse gælder for de, der udfører arbejde, herunder både arbejdstagere, arbejdsgivere og selvstændige med mindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser.

§ 3. Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, og hvor der derfor efter denne bekendtgørelse stilles krav om en nærmere angivet uddannelse eller prøveaflæggelse, kun udføres af personer, der har gennemgået den relevante uddannelse eller aflagt den relevante prøve, jf. dog kapitel 8.

Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks, gaffelstablere, teleskoplæssere og lignende maskiner

§ 4. Kraner eller lignende maskiner, som kan løfte en byrde frithængende, må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Kranbasis«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Ved »løft af byrder« forstås løft af en eller flere frithængende byrder fra et niveau til et andet i en lodret eller skrå vinkel.

Stk. 3. Ved »frithængende« forstås, at byrden er ophængt således, at dens tyngdepunkt er frit bevægeligt i én eller flere retninger under ét eller flere løftepunkter.

Stk. 4. Ved »byrde« forstås en genstand eller en gruppe af genstande, der løftes som én enhed uanset emballering eller anhugningsform. Byrden kan være løftet direkte med kranen eller lignende maskine, eller indirekte via løftetilbehør, grab o.l.

Stk. 5. Der stilles ikke krav om uddannelse efter stk. 1 ved arbejde med kraner eller lignende maskiner:

 1. Hvis kranen eller den lignende maskine har en maksimal tilladelig belastning på 8 tons/tonsmeter.
 2. Hvis belastningen fra byrden altid er inden for kranens eller lignende maskines understøttelsesflade således, at byrden ikke vil bibringe kranen eller lignende maskine et væltende moment, og hvor den maksimalt tilladelige belastning med nøglekontakt eller lignende er begrænset til maksimum 8 tons.
 3. Hvis der ikke er mulighed for sideværts mekanisk drevne bevægelser, dvs. kranen eller den lignende maskine kun har mekanisk drevet løft af byrden i lodret retning.
 4. Hvis det er en fast installeret kran eller lignende maskine, der ikke kan vælte, som er opstillet på en måde, så det ikke er muligt for personer at komme ind i arbejdsområdet under drift, og det er udelukket, at fejlbetjening eller tab af byrde kan forvolde personskade.
 5. Hvis kraner eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.
 6. Ved afprøvning af kraner eller lignende maskiner efter opstilling eller reparation, når formålet er at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

Stk. 6. Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til entreprenørmaskiner, herunder teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis

 1. der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes, dog må byrden styres på plads under afsætning,
 2. byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn,
 3. maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og
 4. leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

Stk. 7. Undtagelserne i stk. 5, pkt. 1, pkt. 2 og pkt. 6 og stk. 6 gælder ikke ved:

 1. Samløft af byrder med 2 eller flere kraner eller lignende maskiner.
 2. Løft af personer med kraner eller lignende maskiner.

Mobile kraner og lignende maskiner

§ 5. Mobile kraner eller lignende maskiner med maksimal tilladelig belastning over 8 tonsmeter må kun føres af personer, der ud over uddannelsen »Kranbasis«, jf. § 4, har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Mobile kraner over 8 tonsmeter«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Mobile kraner eller lignende maskiner med maksimal tilladelig belastning over 30 tonsmeter, må kun føres af personer, der ud over uddannelserne »Kranbasis«, jf. § 4, og »Mobile kraner over 8 tonsmeter«, jf. § 5, stk. 1, har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Mobile kraner over 30 tonsmeter«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 3. Ved »mobile kraner« forstås maskiner, der er indrettet som kran eller lignende maskiner, der anvendes til løft af frithængende byrder, og hvor kranen eller den lignende maskine er monteret på køretøj, bælter, tog, trailer m.v.

Tårnkraner og fast opstillede kraner

§ 6. Tårnkraner eller fast opstillede kraner eller lignende maskiner med en masimalt tilladelig belastning på over 8 tonsmeter må kun føres af personer, der ud over uddannelsen »Kranbasis«, jf. § 4, har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tonsmeter«. Det fremgår af bilag 1, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Ved »tårnkraner, fast opstillede kraner eller lignende maskiner« forstås kraner eller lignende maskiner, der anvendes til løft af frithængende byrder, og som er fast opstillet/installeret på

 1. fundament,
 2. skinnesystem,
 3. travers, eller
 4. et tilsvarende system.

Gaffelstablere og gaffeltrucks

§ 7. Gaffelstablere eller lignende maskiner må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Gaffeltruck A« (gaffelstabler) eller »Gaffeltruck B« (gaffeltruck). Det fremgår af bilag 2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af før, der kan udstedes certifikat.

Stk. 2. Ved »gaffelstablere eller lignende maskiner« forstås maskiner med mekanisk løft af byrder på gafler langs den ene side af en lodret mast, som har mekanisk kørsel, og som har støtteben under byrden.

Stk. 3. Gaffeltrucks eller lignende maskiner må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Gaffeltruck B« (gaffeltruck). Det fremgår af bilag 2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af før, der kan udstedes certifikat.

Stk. 4. Ved »gaffeltrucks eller lignende maskiner« forstås maskiner med mekanisk løft af byrder på gafler langs den ene side af en lodret mast, som har mekanisk kørsel, og som ikke har støtteben under byrden.

Stk. 5. Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med gaffelstablere, gaffeltrucks eller lignende maskiner:

 1. Hvis løftehøjden med nøglekontakt eller lignende er begrænset til maksimalt 1 meter.
 2. Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner under kørsel altid er styret af skinner eller lignende, f.eks. sporbundne plukketrucks og reolstablere.
 3. Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner indgår som en del af et automatisk anlæg.
 4. Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.
 5. Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner afprøves efter reparation eller ved kørsel uden byrder.
 6. Hvis den lodrette mast er monteret på traktor som udskifteligt udstyr, og den maksimale løftehøjde er mindre end 3,3 meter og den anvendes inden for jordbruget.

Teleskoplæssere

§ 8. Teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som anvendes til løft af personer, eller som anvendes til løft af containere i terminalområder må kun føres af personer, der har gennemgået og bestået uddannelsen »Teleskoplæsser«. Det fremgår af bilag 2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes certifikat.

Stk. 2. Med »teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner« forstås selvkørende maskiner indrettet med en udskydelig arm, beregnet til anvendelse med udskifteligt udstyr til løft af byrder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i lige linje, og som kan hæves, sænkes og evt. krøjes.

Stk. 3. Med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner menes endvidere selvkørende maskiner, indrettet med en udskydelig arm med fast monteret udstyr til løft af containere i terminalområder, hvor armen udskydes/sammentrækkes i lige linje, og som kan hæves, sænkes og evt. krøjes.

Stk. 4. Der stilles ikke krav om certifikat til teleskoplæssere eller lignende maskiner:

 1. Hvis det maksimale udskud er 1,5 meter.
 2. Hvis udskud med nøglekontakt eller lignende er begrænset til maksimalt 1,5 meter.
 3. Hvis teleskoplæssere eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.
 4. Hvis teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner afprøves efter reparation eller ved anvendelse uden byrder.

Stk. 5. Teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde, må kun føres af personer, der har uddannelsen »Teleskoplæsser« samt uddannelsen »Kranbasis«, jf. § 4. Undtagelserne i § 4 gælder også for kranarbejde med teleskoplæsser.

Kapitel 3 Krav om uddannelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med elevatorer m.v., dampkedler m.v. og køleanlæg m.v.

§ 9. Eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder på elevatorer m.v. må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 3, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 2. Personer, der senest den 1. juli 2002 havde opnået mindst 10 års sammenhængende erfaring inden for elevatorbranchen, er undtaget fra stk. 1.

§ 10. Selvstændig pasning af dampkedler m.v. i kontrolklasse A må kun udføres af personer, der er i besiddelse af udvidet kedelpassercertifikat. Det fremgår af bilag 4, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Udover det i stk. 1 anførte, kan man forestå pasning af eller selvstændigt passe dampkedler m.v. i kontrolklasse A, hvis man har anden uddannelse og erfaring svarende til kravene i stk. 1. Det skal dokumenteres ved hjælp af kursus- eller uddannelsesbeviser, attester eller lignende, at personen har kvalifikationer og praktisk erfaring svarende til kravene som anført i bilag 4.

Stk. 3. Selvstændig pasning af dampkedler m.v. i kontrolklasse B må kun udføres af personer, der er i besiddelse af almindeligt kedelpassercertifikat. Det fremgår af bilag 4, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 4. Udover det i stk. 3 anførte, kan man forestå pasning af dampkedler m.v. i kontrolklasse B, hvis man har anden uddannelse og erfaring svarende til kravene i stk. 3. Det skal dokumenteres ved hjælp af kursus- eller uddannelsesbeviser, attester eller lignende, at personen har kvalifikationer og praktisk erfaring svarende til kravene som anført i bilag 4.

§ 11. Selvstændigt arbejde med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, nedlukningsarbejde, herunder tømning, samt foretagelse af årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg m.v., må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et certifikat. Det fremgår af bilag 5, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat.

Stk. 2. Det arbejde, som er nævnt i stk. 1, kan udføres af andre personer, når en person, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et certifikat, jf. stk. 1, overvåger deres arbejde, og der løbende gives kvalificeret instruktion.

Kapitel 4 Krav om uddannelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med farlige stoffer og materialer

§ 12. Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 6, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

§ 13. Arbejde med styren ved polyesterstøbning og spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning, må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 7, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 2. Der er ikke noget uddannelseskrav ved arbejde med færdighærdet polyester.

Stk. 3. Arbejde med styren ved polyesterstøbning og spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning, må ligeledes udføres af personer, som er instrueret om den sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet af en person, der har gennemgået en sådan uddannelse. Instruktion skal gentages med fire ugers mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter stk. 1 er gennemført.

Stk. 4. Inden arbejdet med polyesterstøbning og spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning er påbegyndt, skal de pågældende personer være tilmeldt første ledige kursus. Uddannelsen skal være gennemført inden for en to måneders periode fra arbejdets påbegyndelse. Indtil uddannelsen er gennemført, gentages instruktion efter stk. 3.

§ 14. Arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil, må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 8, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 2. Der er ikke noget uddannelseskrav for selvstændige landmænd uden ansatte.

§ 15. Arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, støbeasfalt, tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, må kun udføres af personer, der har gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 9, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for arbejde med asfaltmaterialer i form af tagdækning, når de personer, der udfører arbejdet, har arbejdet med asfaltmaterialer i form af tagdækning før 1. januar 2012.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for arbejde med tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, når der arbejdes med uopvarmede asfaltmaterialer, som f.eks. vindpap og murpap, som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. Reglen i stk. 1 finder dog anvendelse, hvis der ved arbejdsprocessen dannes luftforurening.

Stk. 4. Arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, støbeasfalt, tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, må ligeledes udføres af personer, som er instrueret om den sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet af en person, der har gennemgået en sådan uddannelse. Instruktion skal gentages med fire ugers mellemrum, indtil den særlige uddannelse efter stk. 1 er gennemført.

Stk. 5. Ved arbejde som nævnt i stk. 4 skal de pågældende personer være tilmeldt og have gennemført første ledige kursus. Indtil uddannelsen er gennemført, gentages instruktion efter stk. 4.

§ 16. Personer, der udfører arbejde med epoxy, skal have gennemgået en uddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 10, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 2. Personer, der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater, skal have gennemgået en uddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 10, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 3. Uddannelse efter stk. 2 skal fornyes mindst hvert femte år.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke ved fremstilling af epoxy og isocyanater.

Kapitel 5 Krav om uddannelse og beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med opstilling og nedtagning af stilladser

§ 17. Følgende stilladser må kun opstilles, ændres eller nedtages af personer, der har gennemgået en uddannelse:

 1. Stilladser, der er mere end 3 meter høje.
 2. Skorstens- og rygningsstilladser og hængestilladser, der er mere end 3 meter over det omgivende underlag.

Stk. 2. De ansatte skal være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Det fremgår af bilag 11, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et uddannelsesbevis.

Stk. 3. Personer, der inden den 15. juli 2006 har gennemført og bestået kursus om kompetenceafklaring for erfarne stilladsopstillere udarbejdet af arbejdsmarkedets parter, må dog tilsvarende opstille, ændre og nedtage stilladser, der er mere end 3 meter høje, eller skorstens- og rygningsstilladser og hængestilladser, der er mere end 3 meter over det omgivende underlag.

Stk. 4. Personer, der er ansat indenfor den toårige kontraktuddannelse for stilladsmontører, og som har gennemført og bestået det godkendte stilladskursus for systemstillads, jf. pkt. 2.2 i bilag 11, kan opnå de kvalifikationer, som fremgår af pkt. 2.3 i bilag 11 igennem en kombination af

 1. et introduktionsforløb, jf. pkt. 2.3.1 i bilag 11,
 2. sidemandsoplæring, jf. stk. 6, og
 3. et afslutningsforløb for beregningskrævende stilladser, jf. pkt. 2.3.1 i bilag 11.

Stk. 5. Personer, der er ansat indenfor den toårige kontraktuddannelse for stilladsmontører, og som har gennemført og bestået det godkendte stilladskursus for systemstillads, jf. pkt. 2.2 i bilag 11, og beregningskrævende stilladser, jf. pkt. 2.3 i bilag 11, kan opnå de kvalifikationer, som fremgår af pkt. 2.4 i bilag 11 igennem en kombination af

 1. et introduktionsforløb, jf. pkt. 2.4.1 i bilag 11,
 2. sidemandsoplæring, jf. stk. 6, og
 3. et afslutningsforløb for teltoverdækning- og totalinddækningsstilladser, jf. pkt. 2.4.1 i bilag 11.

Stk. 6. Når en person udfører arbejde under sidemandsoplæring, jf. stk. 4 og stk. 5, skal arbejdsgiveren sikre, at personen er under konstant opsyn af en erfaren medarbejder. Den erfarne medarbejder, der fører opsynet, skal være i besiddelse af uddannelsesbevis for at have opnået kvalifikationer på minimum det niveau, som sidemandsoplæringen angår. Den erfarne medarbejder skal samtidig være trænet i opstilling og ændring af opstilling af stilladskonstruktioner. Sidemandsoplæringen efter stk. 4 og stk. 5 kan kun foregå for den arbejdsgiver, personen under den toårige stilladsuddannelsen er ansat hos.

Stk. 7. Stilladser, der er mindre end 3 meter høje, samt skorstens- og rygningsstilladser og hængestilladser mindre end 3 meter over det omgivende underlag, må kun opstilles, ændres og nedtages af personer, der har modtaget en særlig fyldestgørende instruktion, navnlig for så vidt angår

 1. forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de pågældende stilladser,
 2. sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser,
 3. foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande styrter ned,
 4. sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne bringe de pågældende stilladsers sikkerhed i fare,
 5. tilladte belastningsforhold, og
 6. andre risici i forbindelse med ovennævnte opstilling, nedtagning og ændring.

Stk. 8. Stk. 1-7 gælder kun for ansatte.

Kapitel 6 Dokumentation og gennemførelse af uddannelse og prøveaflæggelse m.v.

§ 18. Arbejdsgiveren eller den selvstændige skal efter anmodning over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, at personer, der udfører arbejde, som efter denne bekendtgørelse kræver gennemført uddannelse eller aflagt prøve, har den relevante uddannelse eller har aflagt den relevante prøve.

§ 19. Personer, der har gennemført en uddannelse eller aflagt en prøve efter denne bekendtgørelse, kan dokumentere dette ved uddannelsesbevis eller certifikat eller andet generelt bevis for gennemført uddannelse, hvis den pågældende uddannelse var en del af erhvervsuddannelsen på det tidspunkt, hvor denne blev gennemført.

Stk. 2. Certifikater eller uddannelsesbeviser kan foreligge i elektronisk form.

§ 20. Uddannelser efter denne bekendtgørelse kan gennemføres som led i en faglig erhvervsuddannelse eller som en særskilt uddannelse.

§ 21. Uddannelserne i denne bekendtgørelse gennemføres efter lovgivningen om arbejdsmarkedsuddannelser og om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan godkende hospitaler og andre institutioner til at forestå undervisning i arbejde med isocyanatbaserede kunstgipsbandager og sammenlignelige isocyanatbaserede produkter indenfor sundhedssektoren.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan godkende skoler og andre lignende institutioner, der ikke er godkendt som nævnt i stk. 4, til at forestå undervisningen i arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil, som omfattes af § 14. Skoler eller andre institutioner godkendt af Arbejdstilsynet efter denne bestemmelse kan ikke gennemføre undervisningen efter stk. 1.

Stk. 4. Institutioner, som allerede er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. eller lov om erhvervsuddannelser, til uddannelser, som omfatter arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil, er uden yderligere godkendelser godkendt til undervisning i arbejde, som er omfattet af § 14.

§ 22. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper.

Stk. 2. De i kapitel 2 nævnte certifikater kan kun udstedes til den, der

 1. kan fremlægge bevis for at have aflagt en prøve, der godtgør, at personen er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, der søges certifikat til, og
 2. er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Kapitel 7 Alderskrav

§ 23. Certifikater efter denne bekendtgørelses kapitel 2 samt §§ 10 og 11 kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Certifikater efter bekendtgørelsens kapitel 2 kan dog erhverves af unge, som er fyldt 15 år, i det omfang erhvervelsen er et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, og hvis erhvervelsen er nødvendig for den konkrete uddannelses gennemførelse.

Kapitel 8 Undtagelser til kravet om uddannelse

§ 24. For de i kapitel 3 regulerede uddannelser stilles ikke krav om gennemført uddannelse eller prøveaflæggelse efter denne bekendtgørelse under selve uddannelsesforløbet, når arbejdet udføres som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov.

§ 25. For personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet, og som på baggrund af de udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer udøver eller har til hensigt at udøve et erhverv i Danmark, der indebærer krav om uddannelse eller prøveaflæggelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.

§ 26. Ved mulighed for individuel kompetencevurdering finder Undervisningsministeriets regler om individuel kompetencevurdering anvendelse, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser eller i henhold til reglerne i erhvervsuddannelseslovgivningen. Dette gælder dog ikke for eventuelle prøve- eller eksamenskrav for udstedelse af uddannelsesbevis eller certifikat.

Kapitel 9 Dispensation

§ 27. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, i enkelttilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Kapitel 10 Klageadgang og straf

§ 28. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

 1. overtræder §§ 4-6 og 9-18,
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11 Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 30, stk. 6 træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 3. Personer, som har opnået kølemontørcertifikat A, B, C, D eller E efter de hidtil gældende regler kan fortsat udføre opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, nedlukningsarbejde, herunder tømning, samt foretage årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg m.v., der er omfattet af certifikatets gyldighedsområde.

Stk. 4. Personer, som har opnået certifikat til at føre kraner og lignende maskiner, gaffeltrucks, gaffelstablere og teleskoplæssere efter bekendtgørelse nr. 1088 af 29. november 2011 eller tidligere regler, kan fortsat føre de maskiner, som deres førercertifikat gælder for. Kranførercertifikat til D- og E-kran samt gaffeltruckcertifikat vil dog kun give ret til at føre teleskoplæssere i henhold til certifikatets gyldighedsområde, frem til den 31. december 2018.

Stk. 5. Certifikatet »Teleskoplæsser A«, udstedt i henhold til tidligere regler, vil også give ret til at føre teleskoplæssere og lignende maskiner der anvendes til løft af personer.

Stk. 6. Personer, der er i besiddelse af et uddannelsesbevis for arbejde med epoxy og isocyanater, efter de hidtil gældende regler , kan fortsat udføre eller overvåge arbejde med isocyanater, der ikke kan indebære en øget risiko for udsættelse. Fornyelse af uddannelsen efter § 16, stk. 3, skal dog gennemføres senest den 24. august 2028.

Stk. 7. Personer, der udfører eller overvåger arbejde med isocyanater, der kan indebære øget risiko for udsættelse, skal have gennemgået uddannelse og være i besiddelse af uddannelsesbevis i overensstemmelse med bilag 10, punkt 2.1.2, senest den 24. august 2023.

Stk. 8. Personer, som har opnået certifikater efter de hidtil gældende regler, kan i stedet for at gennemføre uddannelse som nævnt i §§ 4-8 og § 11, jf. bilag 5, gennemføre godkendte opkvalificeringskurser med efterfølgende prøveaflæggelse iht. kravene i §§ 4-8, § 11, jf. bilag 5, og § 23. Opkvalificeringskurserne skal være godkendt efter lovgivningen om arbejdsmarkedsuddannelser eller om erhvervsuddannelser.

§ 31. Bekendtgørelse nr. 1346 af 29. november 2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser ophæves.

Arbejdstilsynet, den 27. oktober 2021

Sine Frederiksen / Gro Iversen

Bilag

1 - Kvalifikationskrav for personer der fører kraner og lignende maskiner

2 - Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstablere, gaffeltrucks, teleskoplæssere og lignende maskiner

3 - Kvalifikationskrav ved arbejde med elevatorer m.v.

4 - Kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser

5 - Kvalifikationskrav ved arbejde som kølemontør

6 - Kvalifikationskrav ved arbejde med asbestholdige materialer

7 - Kvalifikationskrav ved arbejde med styren og polyesterstøbning

8 - Kvalifikationskrav ved arbejde med svejsning, termisk skæring og slibning i tilknytning hertil

9 - Kvalifikationskrav ved arbejde med asfaltmaterialer

10 - Kvalifikationskrav ved arbejde med epoxy og isocyanater

11 - Kvalifikationskrav ved opstilling af stilladser

12 - Eksempler på førercertifikatkrav - pdf

Indhold

Indhold

Henter PDF