Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Uddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse.

Koordinatorer af arbejdsmiljø ved store bygge- og anlægsprojekter  skal uddannes til at tage sig af deres opgaver. Ifølge bekendtgørelse om bygherrens pligter skal koordinatorerne have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen, inden de bliver koordinatorer ved store bygge- og anlægsprojekter.

Denne AT-vejledning oplyser om, hvem der skal gennemgå uddannelsen, uddannelsens indhold og omfang samt tilmelding og gennemførelse af uddannelsen.

Hvem skal deltage i koordinatoruddannelsen?

Ved store bygge- og anlægsprojekter skal bygherren udpege en person som koordinator af arbejdsmiljø ved projektering og byggeproces. Det gælder, når bygherren må forvente, at der vil være beskæftiget to eller flere arbejdsgivere på samme tidspunkt på bygge- og anlægspladsen med flere end ti beskæftigede personer. Bygherrens koordinator skal bl.a. have gennemført uddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Koordinatoruddannelsen er udformet på en sådan måde, at det forventes, at kursisten forud for kurset har et vidensniveau, der svarer til at have læst og forstået Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlægs håndbog om arbejdsmiljø i bygge og anlæg.  

Koordinatorer, der har gennemført sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse (§ 9-uddannelsen) efter den 1. april 1991, men før den 1. januar 2006, skal ikke gennemføre uddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Hvad indeholder uddannelsen?

På koordinatoruddannelsen lærer deltagerne om de opgaver og krav, der stilles til koordinatorer af arbejdsmiljø under projektering og byggeproces ved store bygge- og anlægsprojekter. Deltagerne undervises i:

 • Koordinatorens rolle som procesleder, herunder metoder til at påtage sig lederskab og kommunikere effektivt. Deltageren bliver i stand til selvstændigt at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator og sætte en retning for samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet.
 • Arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojektet, herunder principper for forebyggelse, vurdering af risiko og relevant lovgivning om koordinatorens opgaver og funktioner.
 • Metoder til koordinering under både projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojektet, især metoder til:
  • at afgrænse ansvaret for forpligtelser, når der er flere projekterende og udførende virksomheder involveret i arbejdet.
  • at arbejde med plan for sikkerhed og sundhed, journal, sikkerhedsrunderinger, opstartsmøder og sikkerhedsmøder.
  • at overdrage den plan for sikkerhed og sundhed, der er lavet under projektering til den koordinator, der skal koordinere under udførelsen.
  • at følge op over for bygherren og andre aktører, der er tilknyttet bygge- og anlægningsprojektet.
 • Byggeprocesser, herunder koordinatorens samarbejde med bygge- og anlægsprojektets aktører og mulighederne for at indarbejde arbejdsmiljøhensyn i byggeprojektets forskellige faser og processer.

Hvor lang er uddannelsen?

Koordinatoruddannelsen er på 37 timer og skal gennemføres over mindst fire dage med en ligelig fordeling af timetallet. I uddannelsens længde er indregnet korte pauser, men frokostpauser ligger uden for det fastsatte timetal. Uddannelsen kan gennemføres i sammenhæng eller kan opdeles på enkelte dage. Det enkelte kursus må dog ikke strække sig over mere end 15 uger.

Deltagerne skal udføre en praktisk opgave

Deltagerne skal som led i uddannelsen gennemføre en praktisk opgave i den virksomhed, de er ansat i. Opgaven skal koble kursets indhold sammen med arbejdet som koordinator. Tiden, der medgår til løsning af opgaven, ligger uden for de 37 timer, der er afsat til kurset.

Hvis deltageren ikke er ansat i en virksomhed, aftales en relevant opgave med underviseren.

Kan man skifte hold?

Undervisningen foregår på ét samlet hold med højst 20 deltagere. Hvis en kursusdeltager, der er startet på et hold, bliver forhindret af sygdom eller andre tvingende omstændigheder, kan kursusudbyderen undtagelsesvis tillade, at deltageren flyttes til et andet hold for at gennemføre resten af uddannelsen.

Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelsen kan også gennemføres som en netbaseret uddannelse.

Inden uddannelsen begyndes, skal deltagerne udføre en præsentationsopgave, som skal dokumentere, at de har tilstrækkelige IT-kundskaber til at deltage i undervisningen, og at de har de nødvendige tekniske faciliteter.

Uddannelsen indledes med en dag, hvor hele holdet er samlet. Den resterende uddannelse gennemføres via internettet, hvor der skal løses et antal opgaver. Hver enkelt deltager udarbejder sammen med underviseren en aktivitetsplan over de opgaver, der skal løses, således at det sikres, at deltageren får den nødvendige viden. De enkelte deltagere kan således få forskellige opgaver, der skal sikre, at deltagerne gennemgår en relevant arbejdsmiljøuddannelse. Den praktiske opgave indgår i disse opgaver.

Aktivitetsplanen skal ligeledes sikre, at deltagerne anvender  37 timer på uddannelsen.

Uddannelsen skal strække sig over mindst 6 uger og må højst strække sig over 15 uger.

Evaluering af uddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen bliver løbende evalueret af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Til dette formål skal deltagerne og underviseren udfylde et evalueringsskema ved uddannelsens afslutning.

Som grundlag for udfyldelsen af spørgeskemaet skal deltagerne have udbyderens uddannelsesplan udleveret senest ved kursets begyndelse.

Kursusbevis

Hver enkelt deltager får et kursusbevis, når hele uddannelsen er gennemført. Deltagerens arbejdsgiver får en kopi af kursusbeviset.

Hvis en kursusdeltager har mistet sit kursusbevis, kan kursusudbyderen udstede et nyt kursusbevis, hvis det kan dokumenteres, at deltageren har gennemført hele uddannelsen. Dette dokumenteres normalt ved, at kursusudbyderen har en kopi af den underskrevne deltagerliste.

Hvem udbyder arbejdsmiljøuddannelsen?

Udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Se vejledning om kravene til udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne:

Krav til udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

Oplysninger om, hvem der er udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne, kan også fås hos Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88 (tast 1 og spørg efter arbejdsmiljøuddannelserne).

70 12 12 88

Læs også

Regler

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013

Bygherrens pligter - Ændringsbekendtgørelse 1849 - 2023 - Retsinformation

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Bekendtgørelse 1841 - 2023

Arbejdstilsynets vejledninger

Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår - AT-vejledning 25.2

Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter - AT-vejledning 25.3

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter - AT-vejledning 25.4

Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter - AT-vejledning 25.5

Indhold

Indhold

Henter PDF