Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 09 - Kvalifikationskrav ved arbejde med asfaltmaterialer

Bilag 9 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

1.1 Arbejde med vejasfalt og støbeasfalt

Deltageren skal kunne udføre arbejde med vejasfaltarbejde og støbeasfalt sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

1.2 Arbejde med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter

Deltageren skal kunne udføre arbejde med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenmaterialer ved arbejde med opvarmet asfalt og bitumen samt ved svejseprocesser heri sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i henhold til gældende regler samt kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

1.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde

Deltageren skal kunne udføre arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved arbejde i trafikerede områder, i henhold til gældende regler samt kende til arbejdsmiljøforhold og nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

2. Kvalifikationskrav

2.1 Arbejde med vejasfalt og støbeasfalt

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved asfaltarbejde,
 2. kende til substitutionspligten, temperaturgrænser og eventuelle forbud for anvendelse,
 3. kunne anvende brugsanvisninger og vejledninger i det daglige arbejde og vide, hvor yderligere relevant materiale om arbejdsmiljø og ydre miljø i forbindelse med udførelsen af asfaltarbejde kan findes,
 4. kunne udvise den nødvendige agtpågivenhed i forbindelse med risikoområdet ved arbejdsprocesser og maskiner ved udførelsen af vejasfaltarbejder og produktion af asfalt samt håndtering af de stoffer og materialer, der anvendes ved produktion og udlægning af vejasfalt og støbeasfalt,
 5. kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler, herunder bl.a. øjen-, høre- og åndedrætsværn, og eventuelt andre beskyttelsesforanstaltninger ved forskellige typer asfaltarbejde,
 6. kunne vurdere arbejdsprocesser med henblik på udarbejdelse og løbende revision af arbejdspladsvurderinger,
 7. kunne anvende tekniske hjælpemidler til forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer,
 8. kunne udføre forskellige former for løft, som kan forekomme ved asfaltarbejde, primært ved hjælp af tekniske hjælpemidler,
 9. kende til arbejdshygiejniske foranstaltninger, herunder omklædningsrum samt bade- og spisefaciliteter,
 10. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp i tilfælde af arbejdsulykker ved vejasfaltarbejde, specielt varmeskader/forbrændinger, faldulykker, hudafskrabninger og øjenskader,
 11. kunne sikre, at affald håndteres korrekt og derved sikre optimale forudsætninger for genbrug af bl.a. vejasfalt,
 12. være i stand til at instruere andre om arbejdsmiljøforhold ved asfaltarbejde, og
 13. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger.

2.2. Arbejde med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/-dampe,
 2. kende til brugsanvisninger, substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,
 3. kunne træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde,
 4. kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inklusiv åndedrætsværn ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og eventuelt kodenummer,
 5. vide, at man skal sikre, at retningslinjerne følges indtil risikoen for sundhedsfarlige udsættelse for asfaltmaterialerne er ophørt,
 6. vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan være i risiko for sundhedsfarlig udsættelse,
 7. kunne sikre, at gældende temperaturgrænser overholdes,
 8. kende til arbejdshygiejniske foranstaltninger,
 9. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med asfaltmaterialer og kunne bruge øjenskyllestation
 10. være i stand til at instruere andre arbejdsmiljøforhold ved asfaltarbejde, og
 11. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger

Personer med gennemført uddannelse for broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter må arbejde med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, samt arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde.

2.3 Arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde

Efter endt uddannelse skal personen

 1. kende til sikkerheds- og sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltdampe,
 2. kende til brugsanvisninger, substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse,
 3. kunne træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige typer arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen,
 4. kunne vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler inklusiv åndedrætsværn ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og eventuelt kodenummer,
 5. vide, at man skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig udsættelse,
 6. kende til arbejdshygiejniske foranstaltninger,
 7. kende til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med asfaltmaterialer og kunne bruge øjenskyllestation, og
 8. være i stand til at instruere andre om arbejdsmiljøforhold ved asfaltarbejde, og
 9. have praktiske færdigheder inden for anvendelse af beskyttelsesforanstaltningerne og de arbejdshygiejniske foranstaltninger.

Personer med gennemført uddannelse for uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde må kun arbejde med uopvarmet asfalt og bitumen ved bygge- og anlægsarbejde, men ikke med tagdækning, broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, hvor der svejses i, sker opvarmning af eller arbejdes med varme bitumenprodukter eller uopvarmede asfaltmaterialer, som indeholder organiske opløsningsmidler.

Indhold

Indhold

Henter PDF