Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Oversættelsestabel vedr. CLP-forordningen

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre

Arbejdstilsynet har lavet en oversættelsestabel til virksomheder, der skal fastsætte kodenumre på baggrund af klassificeringer efter CLP-forordningen.

Oversættelsestabellen oversætter klassificeringer i bekendtgørelsen om fastsættelse af kodenumre fra Miljøstyrelsens hidtidige klassificeringssystem til klassificeringer efter CLP-forordningen.

Oversættelsestabel vedr. CLP-forordningen til bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre

Virksomheder, der skal fastsætte kodenumre på baggrund af klassificeringer efter CLP-forordningen, kan i dette dokument finde Arbejdstilsynets oversættelse af tekst i bilaget til bekendtgørelsen om fastsættelse af kodenumre. Oversættelsen er fra Miljøstyrelsens hidtidige klassificeringsregler til CLP-forordningen. Arbejdstilsynet skal gøre opmærksom på, at oversættelsen i dette dokument ikke er at opfatte som udtømmende.

Arbejdstilsynet skal desuden gøre opmærksom på, at der efter reglerne er mulighed for administrativt at få fastsat en MAL-faktor eller et tal efter stregen. Det kan f.eks. være relevant, hvis oversættelsen til CLP-forordningen giver anledning til væsentlige ændringer i MAL-faktor eller tal efter stregen for enkelte stoffer.

Oversættelse

Et antal steder i bekendtgørelsens bilag skal teksten, som følge af overgang til CLP-forordningen, læses anderledes.

Det drejer sig bl.a. om:

Punkt 2.1.2 c) Stoffer, der ikke er optaget i GV-listen, men som kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, tildeles en MAL-faktor efter underbilag 2 A, »MAL-faktor«.

Punkt 2.1.2 d) Stoffer, der ikke er optaget på GV-listen, og som ikke kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, tildeles en MAL-faktor efter underbilag 2 B, »MAL-faktor«.

3.1.1) Når produktet efter CLP-forordningen er klassificeret akut toksicitet kategori 1, 2 eller 3, STOT SE 1 eller STOT RE 1, skal produktet placeres i gruppen -6.

3.1.2.a. Stoffer, der kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, tildeles et tal efter bindestregen efter underbilag 3 A, »Tallet efter bindestregen«.

3.1.2.b. Stoffer, der ikke kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, og som er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, tildeles et tal efter bindestregen på -6 ved indholdskoncentrationer på 0,1% eller derover.

3.1.2.c. Stoffer, der ikke kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, og som ikke er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, tildeles et tal efter bindestregen efter underbilag 3 B, »Tallet efter bindestregen«.

Skema 7.1.1, note b) findes ikke i underbilag 1; har ingen fastsat GV; kan ikke klassificeres som farlig efter CLP-forordningen; har et damptryk under 0,1 mm Hg.

Skema 7.4.1, note b) findes ikke i underbilag 1, har ingen fastsat GV; kan ikke klassificeres som farlig efter CLP-forordningen; har et damptryk under 0,1 mm Hg.

Underbilag 1

Hvor der i tabellen for acrylater og reaktive acrylsyrederivater står: ”der er klassificeret T eller Tx”,

svarer det efter CLP-forordningen til: ”der er klassificeret akut toksicitet kategori 1, 2 eller 3, STOT SE 1 eller STOT RE 1”.

Underbilag 2 A inkl. noter læses som følgende

MAL-faktor

Stoffer *, ** CLP DAMPTRYK i mm Hg ved 20° Indhold (vægt%) MAL-faktor (m3 luft pr. 10 g stof)

klassificerede som meget giftige

Akut toksicitet kategori 1 Akut toksicitet kategori 2

STOT SE 1

<0,01

-

0

klassificerede som meget giftige

Akut toksicitet kategori 1 Akut toksicitet kategori 2

STOT SE 1

0,01

>0%

20.000

klassificerede som giftige

Akut toksicitet kategori 3 STOT SE 1

STOT RE 1

<0,01

-

0

klassificerede som giftige

Akut toksicitet kategori 3 STOT SE 1

STOT RE 1

0,01

>0%

20.000

klassificerede som sundhedsskadelige

Akut toksicitet kategori 4 STOT SE 2

STOT RE 2

<0,1

-

0

klassificerede som sundhedsskadelige

Akut toksicitet kategori 4 STOT SE 2

STOT RE 2

0,1

>0%

1.000

klassificerede som lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 2 Hudirritation kategori 2

STOT SE 3

<0,1

-

0

klassificerede som lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 2 Hudirritation kategori 2

STOT SE 3

0,1

>0%

1.000

klassificerede som ætsende

Hudætsning kategori 1A

Hudætsning kategori 1B Hudætsning kategori 1C

<0,1

-

0

klassificerede som ætsende

Hudætsning kategori 1A Hudætsning kategori 1B

Hudætsning kategori 1C

0,1

>0%

2.000

tildelt R 42

H334

<0,01

-

0

tildelt R 42

H334

0,01

>0%

20.000

Anmærkninger:

* Klassifikation af stofferne og tildeling af H-sætninger foretages efter CLP-forordningen.

** Stoffer med grænseværdi: se underbilag 1 eller pkt. 2.1.2., a eller b, side 5.

Underbilag 3 A inkl. noter læses som følgende

Tallet efter bindestregen **, ***
Stoffer * CLP Indhold (grænsevægt%) G(i) Tallet efter bindestregen

klassificerede som meget giftige

Akut toksicitet kategori 1 Akut toksicitet kategori 2

STOT SE 1

0,2%

-6

klassificerede som giftige

Akut toksicitet kategori 3 STOT SE 1

STOT RE 1

0,2%

-6

klassificerede som sundhedsskadelige

Akut toksicitet kategori 4 STOT SE 2

STOT RE 2

1%

-3

klassificerede som lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 2 Hudirritation kategori 2

STOT SE 3

2%

-3

klassificerede som ætsende

Hudirritation kategori 1A Hudirritation kategori 1B

Hudirritation kategori 1C

1%

-4

tildelt R 40

H351

0,1%

-3

tildelt R 43

H317

1%

-5

tildelt R 45

H350

0,1%

-6

tildelt R 46

H340

0,1%

-6

tildelt R 47

H360D H360 FD

H360 Df

0,1%

-6

tildelt R 49

H350i

0,1%

-6

Anmærkninger:

* Klassifikation af stofferne og tildeling af H-sætninger foretages efter CLP-forordningen.

** Når et stof i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier er mærket med H, og det indgår i en koncentration på 1% eller derover, skal produktets tal efter bindestregen være -3, medmindre det ikke efter bilaget skal tildeles et større tal.

*** Når et stof står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, og det indgår i en koncentration på 0,1% eller derover, skal produktets tal efter bindestregen være -6.

Hvis et stof efter underbilag 3A kan tildeles forskellige tal efter stregen, skal det højeste tal anvendes.

Indhold

Indhold

Henter PDF