Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Oversættelsestabel vedr. CLP-forordningen

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre

Indhold

Arbejdstilsynet har lavet en oversættelsestabel til virksomheder, der skal fastsætte kodenumre på baggrund af klassificeringer efter CLP-forordningen.

Oversættelsestabellen oversætter klassificeringer i bekendtgørelsen om fastsættelse af kodenumre fra Miljøstyrelsens hidtidige klassificeringssystem til klassificeringer efter CLP-forordningen.

Oversættelsestabel vedr. CLP-forordningen til bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre

Virksomheder, der skal fastsætte kodenumre på baggrund af klassificeringer efter CLP-forordningen, kan i dette dokument finde Arbejdstilsynets oversættelse af tekst i bilaget til bekendtgørelsen om fastsættelse af kodenumre. Oversættelsen er fra Miljøstyrelsens hidtidige klassificeringsregler til CLP-forordningen. Arbejdstilsynet skal gøre opmærksom på, at oversættelsen i dette dokument ikke er at opfatte som udtømmende.

Arbejdstilsynet skal desuden gøre opmærksom på, at der efter reglerne er mulighed for administrativt at få fastsat en MAL-faktor eller et tal efter stregen. Det kan f.eks. være relevant, hvis oversættelsen til CLP-forordningen giver anledning til væsentlige ændringer i MAL-faktor eller tal efter stregen for enkelte stoffer.

Oversættelse

Et antal steder i bekendtgørelsens bilag skal teksten, som følge af overgang til CLP-forordningen, læses anderledes.

Det drejer sig bl.a. om:

Punkt 2.1.2 c) Stoffer, der ikke er optaget i GV-listen, men som kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, tildeles en MAL-faktor efter underbilag 2 A, »MAL-faktor«.

Punkt 2.1.2 d) Stoffer, der ikke er optaget på GV-listen, og som ikke kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, tildeles en MAL-faktor efter underbilag 2 B, »MAL-faktor«.

3.1.1) Når produktet efter CLP-forordningen er klassificeret akut toksicitet kategori 1, 2 eller 3, STOT SE 1 eller STOT RE 1, skal produktet placeres i gruppen -6.

3.1.2.a. Stoffer, der kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, tildeles et tal efter bindestregen efter underbilag 3 A, »Tallet efter bindestregen«.

3.1.2.b. Stoffer, der ikke kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, og som er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, tildeles et tal efter bindestregen på -6 ved indholdskoncentrationer på 0,1% eller derover.

3.1.2.c. Stoffer, der ikke kan klassificeres som farlige efter CLP-forordningen, og som ikke er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, tildeles et tal efter bindestregen efter underbilag 3 B, »Tallet efter bindestregen«.

Skema 7.1.1, note b) findes ikke i underbilag 1; har ingen fastsat GV; kan ikke klassificeres som farlig efter CLP-forordningen; har et damptryk under 0,1 mm Hg.

Skema 7.4.1, note b) findes ikke i underbilag 1, har ingen fastsat GV; kan ikke klassificeres som farlig efter CLP-forordningen; har et damptryk under 0,1 mm Hg.

Underbilag 1

Hvor der i tabellen for acrylater og reaktive acrylsyrederivater står: ”der er klassificeret T eller Tx”,

svarer det efter CLP-forordningen til: ”der er klassificeret akut toksicitet kategori 1, 2 eller 3, STOT SE 1 eller STOT RE 1”.

Underbilag 2 A inkl. noter læses som følgende

MAL-faktor

Stoffer *, ** CLP DAMPTRYK i mm Hg ved 20° Indhold (vægt%) MAL-faktor (m3 luft pr. 10 g stof)

klassificerede som meget giftige

Akut toksicitet kategori 1 Akut toksicitet kategori 2

STOT SE 1

<0,01

-

0

klassificerede som meget giftige

Akut toksicitet kategori 1 Akut toksicitet kategori 2

STOT SE 1

0,01

>0%

20.000

klassificerede som giftige

Akut toksicitet kategori 3 STOT SE 1

STOT RE 1

<0,01

-

0

klassificerede som giftige

Akut toksicitet kategori 3 STOT SE 1

STOT RE 1

0,01

>0%

20.000

klassificerede som sundhedsskadelige

Akut toksicitet kategori 4 STOT SE 2

STOT RE 2

<0,1

-

0

klassificerede som sundhedsskadelige

Akut toksicitet kategori 4 STOT SE 2

STOT RE 2

0,1

>0%

1.000

klassificerede som lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 2 Hudirritation kategori 2

STOT SE 3

<0,1

-

0

klassificerede som lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 2 Hudirritation kategori 2

STOT SE 3

0,1

>0%

1.000

klassificerede som ætsende

Hudætsning kategori 1A

Hudætsning kategori 1B Hudætsning kategori 1C

<0,1

-

0

klassificerede som ætsende

Hudætsning kategori 1A Hudætsning kategori 1B

Hudætsning kategori 1C

0,1

>0%

2.000

tildelt R 42

H334

<0,01

-

0

tildelt R 42

H334

0,01

>0%

20.000

Anmærkninger:

* Klassifikation af stofferne og tildeling af H-sætninger foretages efter CLP-forordningen.

** Stoffer med grænseværdi: se underbilag 1 eller pkt. 2.1.2., a eller b, side 5.

Underbilag 3 A inkl. noter læses som følgende

Tallet efter bindestregen **, ***
Stoffer * CLP Indhold (grænsevægt%) G(i) Tallet efter bindestregen

klassificerede som meget giftige

Akut toksicitet kategori 1 Akut toksicitet kategori 2

STOT SE 1

0,2%

-6

klassificerede som giftige

Akut toksicitet kategori 3 STOT SE 1

STOT RE 1

0,2%

-6

klassificerede som sundhedsskadelige

Akut toksicitet kategori 4 STOT SE 2

STOT RE 2

1%

-3

klassificerede som lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 2 Hudirritation kategori 2

STOT SE 3

2%

-3

klassificerede som ætsende

Hudirritation kategori 1A Hudirritation kategori 1B

Hudirritation kategori 1C

1%

-4

tildelt R 40

H351

0,1%

-3

tildelt R 43

H317

1%

-5

tildelt R 45

H350

0,1%

-6

tildelt R 46

H340

0,1%

-6

tildelt R 47

H360D H360 FD

H360 Df

0,1%

-6

tildelt R 49

H350i

0,1%

-6

Anmærkninger:

* Klassifikation af stofferne og tildeling af H-sætninger foretages efter CLP-forordningen.

** Når et stof i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier er mærket med H, og det indgår i en koncentration på 1% eller derover, skal produktets tal efter bindestregen være -3, medmindre det ikke efter bilaget skal tildeles et større tal.

*** Når et stof står på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, og det indgår i en koncentration på 0,1% eller derover, skal produktets tal efter bindestregen være -6.

Hvis et stof efter underbilag 3A kan tildeles forskellige tal efter stregen, skal det højeste tal anvendes.

Indhold

Indhold

Henter PDF