Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 301 af 13. maj 1993, der trådte i kraft den 1. september 1993 - Retsinformation

nr. 783 af 24. september 1993, der trådte i kraft den 5. oktober 1993 - Retsinformation

nr. 1857 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I henhold til § 49, stk. 1, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990, lov nr. 373 af 20. maj 1992, lov nr. 474 af 24. juni 1992 og efter lov nr. 177 af 14. april 1993, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter produkter, der ifølge § 1, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, skal være forsynet med et kodenummer.

Kodenumre

§ 2. Før et produkt leveres til arbejde omfattet af bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, skal importør, fremstiller eller forhandler fastsætte et kodenummer. Produktets kodenummer skal fastsættes efter retningslinjerne herfor i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 3. Et produkts kodenummer skal anføres tydeligt på emballagen eller på anden måde meddeles skriftligt til modtageren. Årstallet for ikrafttræden for den bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, skal angives sammen med kodenummeret. Kodenummeret skal oplyses i brugsanvisninger, der udarbejdes efter §§ 16 og 20 i bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer.

§ 4. For et produkt, hvor der foreskrives blanding af flere komponenter eller tilsætning af fortyndingsmiddel, skal der fastsættes et kodenummer både for produktet alene og for den brugsklare blanding.

Stk. 2. For et produkt, hvor der foreskrives brug ved en bestemt temperatur, skal der fastsættes et kodenummer både for produktet ved rumtemperatur og for produktet ved den foreskrevne temperatur.

§ 5. Hvis et produkt indeholder lavtkogende væsker, og hvis der ved arbejdet med produktet skal anvendes åndedrætsværn som beskyttelse mod indåndingsfaren, skal emballagen eller meddelelsen om kodenummeret tillige indeholde oplysning om, at dette skal være luftforsynet åndedrætsværn.

Ændringer af bilag, dispensation og klageadgang

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet foranlediger ændringer i bekendtgørelsens underbilag 1 i forbindelse med ændring af grænseværdier i Arbejdstilsynets liste for stoffer og materialer.

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan for enkelte fag, faglige områder eller for enkelte virksomheder tillade afvigelser fra § 2, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

§ 8. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der:

  1. overtræder §§ 2-5
  2. undlader at efterkomme påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller
  3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 2-5 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 464 af 3. august 1982 om fastsættelse af kodenummer for produkter, omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt malearbejde.

§ 11. Et produkt, for hvilket der er fastsat et kodenummer i henhold til den i § 10, stk. 2, nævnte bekendtgørelse, må dog indtil den 1. september 1994 leveres, forsynet med dette kodenummer (kodenummer uden angivelse af årstal for kodenummerbekendtgørelsen). Det er dog en forudsætning, at kodenummeret for produktet efter nærværende bekendtgørelse på anden måde oplyses skriftligt.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 13. maj 1993

Erik Andersen / Charlotte Skjoldager

Bilag

1 - Fastsættelse af kodenumre

Indhold

Indhold

Henter PDF