Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer - Bilag 1 - Stoffer og materialer

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Stoffer og materialer jf. § 1

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.
Afsnit A indeholder en specifik oplistning af stoffer og materialer.

Afsnit A er opdateret med nye stoffer og processer, som IARC har vurderet som kræftfremkaldende i gruppe 1, 2A eller 2B i vol. 93-97, og nye stoffer på den harmoniserede liste over farlige stoffer fra 30. og 31. tilpasning, som er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 samt kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B.

Afsnit B indeholder en henvisning til CLP-forordningen.

Et stof kan være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige bestemmelser og procentangivelse i afsnit A, der gælder.
I afsnit A er der under enkelte stoffer som en serviceoplysning indsat en henvisning til REACH-forordningens bilag XIV for godkendelse af stoffet og materialer med indhold af stoffet samt en henvisning til bilag XVII om begrænsninger for visse anvendelser af stoffet og materialer med indhold af stoffet. Med hensyn til den fulde ordlyd i en anvendelsesbegrænsning og evt. undtagelser hertil henvises til REACH-forordningen. Det er teksten i REACH-forordningen, der er gældende og har retsvirkning. Anvendelser, der er godkendt efter REACH artikel 56, jf. bilag XIV, eller omfattet af en anvendelsesbegrænsning efter REACH artikel 67, jf. bilag XVII, skal ske i overensstemmelse med betingelserne i godkendelsen eller anvendelsesbegrænsningen, samtidig med at arbejdsmiljøreglerne herunder kræftreglerne gælder ved siden af REACH. Bilaget er opdateret med hensyn til godkendelser i bilag XIV og anvendelsesbegrænsninger i bilag XVII den 2. september 2014 uden at være en udtømmende oplistning. Bilaget opdateres med nyere henvisninger samtidig med den næste revision af bilag 1 og 2. For evt. nyere godkendelsesordninger og anvendelsesbegrænsninger henvises til de til enhver tid gældende bilag XIV og bilag XVII i REACH-forordningen.


Bekendtgørelsen gælder både ved arbejde med stoffer og materialer og ved arbejdsprocesser omfattet af bekendtgørelsens kapitel 1, men også ved udsættelse på arbejdspladsen for sådanne stoffer og materialer opført på bilag 1. For nogle af stofferne på bilag 1 afsnit A er der anført, at bekendtgørelsens bestemmelser gælder ved ”anden udsættelse” end arbejde med de pågældende stoffer, i enkelte tilfælde kan udsættelsen være præciseret som arbejde i forurenet jord eller som slibning, nedrivning, ophugning, svejsning og/ eller varmebehandling. Der skal gøres opmærksom på, at udsættelse på arbejdspladsen for stoffer, hvor der ikke er anført ”anden udsættelse” i bilag 1, også er omfattet af denne bekendtgørelse.


Afsnit A
Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre. Listens angivelse af CAS-numre er vejledende og ikke altid udtømmende. Optagelsen i kræftlisten i bilag 1 afsnit A er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

»|« foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1175 af 11. oktober 2007.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

»*« i kolonnen »særlig anmærkning« angiver, at stoffet og materialet er omfattet af kræftdirektivet 2004/37/EF og af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, herunder § 19 og § 35, stk.2, men ikke § 8.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

I kolonnen »særlige bestemmelser« er der en angivelse af en eller flere af følgende bestemmelser: §§ 5-6, § 16, stk. 2-3, § 17, § 20, § 21, § 23, § 29, § 31, § 35, stk.3, § 38 og §§ 47-52 i bekendtgørelsen for stoffet og materialet eller konkrete anvendelser af stoffet og materialet.  Ud over de angivne bestemmelser gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt for arbejde med det pågældende stof eller materiale – for stoffer med en »*« i kolonnen »særlig anmærkning« gør tilsvarende
sig gældende, herunder § 19 og § 35, stk. 2, men ikke § 8.

Er der ingen angivelse i denne kolonne for stoffet eller materialet eller en konkret anvendelse heraf, gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt tilsvarende.

I kolonnen er der endvidere en henvisning til evt. godkendelsesordninger og anvendelsesbegrænsninger for stoffet eller den nævnte anvendelse af stoffet i bilag XIV og bilag XVII i REACH-forordningen. Arbejde med stoffer til anvendelser omfattet af bilag XIV og XVII skal ske i overensstemmelse med REACH, samtidig med at arbejdsmiljøreglerne herunder kræftreglerne gælder ved siden af REACH. Ved arbejde med andre anvendelser af disse stoffer og udsættelse heraf gælder de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt ligeledes.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.