Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indretning af elevatorer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer

Bekendtgørelsen gælder kun for disse ikke CE-mærkede elevatorer:

 • Små godselevatorer (bilag 17),
 • Personførende byggepladselevatorer (bilag 18),
 • Byggeelevatorer til materialetransport (bilag 19),
 • Inspektionselevatorer (bilag 23),
 • Kranførerelevatorer (bilag 24) og
 • Trappeløbselevatorer til ren godstransport (bilag 25).

De nævnte elevatortyper er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1448 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærkede.

Elevatortyper, der ikke er nævnt, er omfattet af reglerne i bekendtgørelse 612 om indretning af tekniske hjælpemidler.

I medfør af § 35, stk. 1, §§ 43, 46, 74, 84 og 86 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995, som ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996, lov nr. 1196 af 27. december 1996, lov nr. 375 af 10. juni 1997 og lov nr. 379 af 10. juni 1997, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1 Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indretning, mærkning, afprøvning og markedsføring af samt brugsanvisning for

 1. personelevatorer og person-godselevatorer,
 2. godselevatorer,
 3. hejseværker,
 4. andre apparater til hævning og sænkning af en byrde, der ikke er frithængende,
 5. rulletrapper, rullefortove o.l. apparater til persontransport,
 6. sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsens område, definitioner m.v. er nærmere beskrevet i bilag XV.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

§ 2. Elevatorer m.v. samt deres tilbehør skal være således konstrueret, udført, udstyret, opstillet og sikret, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Det skal ved indretningen og opstillingen påses, at de er fuldt forsvarligt beskyttet mod farlige påvirkninger og indgreb udefra, samt at pasnings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder kan udføres farefrit.

Stk. 3. De anvendte materialer skal være egnede og dimensionerede til at modstå de påvirkninger, som de må forventes udsat for.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan forlange afprøvninger foretaget af et akkrediteret prøvningsorgan. Afprøvninger foretaget i andre EU- eller EØS-medlemsstater af et tilsvarende akkrediteret prøvningsorgan anerkendes på lige fod hermed.

§ 3. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fabrikanter, elevatorinstallatører, andre leverandører, bygherrer, elevatorejere, projekterende, reparatører o.l. samt arbejdsgivere, virksomhedsledere, andre ansatte og brugere efter arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. § 2 og kapitel 4 i loven.

§ 4. Den, der er ansvarlig for opførelsen af en bygning eller et anlæg, og elevatorinstallatøren skal gensidigt udveksle de nødvendige informationer og træffe de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

Adgangsveje til rum for drivmaskineri m.v.

§ 5. Ved ethvert elevatoranlæg, skal der til alle steder, hvortil adgang udefra er nødvendig for eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening såsom spilrum, pumperum, apparat- og tovskiverum, eventuelle smøre- og eftersynssteder, eventuelt hastighedsbegrænser osv., fra offentligt tilgængeligt område være farefri og bekvemme adgangsveje, som har belysning svarende til gældende Dansk Standard og ikke har passage gennem private rum.

Stk. 2. Adgangsveje til de under stk. 1 nævnte rum samt til skaktlemme m.v. skal være fuldt forsvarligt indrettet.

Stk. 3. Niveauændringer i adgangsveje skal ske ved trapper eller, hvis dette frembyder særlige vanskeligheder, ved fastmonterede eller -hængslede lejdere, som har vandrette trinflader, er sikret mod skridning og har hældning mellem 65 grader og 75 grader i brugsstilling. Ved højder under 1,5 m tillades dog hældning over 75 grader. Lejderne skal være bestemt til dette ene formål og altid være i nærheden, og der skal træffes de nødvendige forholdsregler. Ved nyanlæg skal afstand fra trinbagkant til fast bygningsdel være mindst 0,16 m. Som støtte ved passage af øverste del af lejder skal findes håndbøjle(r).

Stk. 4. For elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal adgangsvejenes frie højde overalt være mindst 2,1 m, idet der dog ses bort fra underkarme og tærskler indtil 0,4 meters højde.

§ 6. Drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v. og tilhørende udstyr skal være anbragt i særskilte rum, som ikke må udgøre gennemgang til et rum, der er elevatoren m.v. uvedkommende. Dog kan drivmaskineri m.v. anbringes i skakt eller på elevatorstol, såfremt der træffes særlige foranstaltninger til sikring af, at pasnings-, vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationsarbejder kan udføres farefrit, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Spilrum, pumperum samt apparat- og tovskiverum skal kunne aflåses for uvedkommende. Dette gælder dog ikke for de døre og lemme, der er omfattet af § 7.

Stk. 3. Rummenes adgangsdøre og lemme skal altid kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj. Adgang til rummene skal altid let kunne skaffes ved hjælp af en typenøgle, godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet, enten ved at låsene er tilpasset denne nøgle, eller ved at nøgler til rummene findes i et aflåst, tydeligt kendetegnet, solidt skab, som kan åbnes med typenøglen og er solidt fastgjort nær adgangsdør eller lem til maskinrum eller andet hensigtsmæssigt, bekvemt tilgængeligt sted, jf. § 5, stk. 1.

§ 7. For elevatorer m.v., opstillet efter 1. februar 1981, skal der til rummene findes adgangsmuligheder, som tillader, at transport af svært materiel ved montage og udskiftning kan ske farefrit, og i særdeleshed under transport og håndtering ad trapper eller lejdere.

Rum for drivmaskineri m.v.

§ 8. Rum for drivmaskineri, apparater og tovskiver skal have hensigtsmæssig, fast installeret belysning, der svarer til gældende Dansk Standard og sikrer en belysning på mindst 200 lux på gulvet. Lysafbrydere skal have signallampe og være anbragt i bekvem højde umiddelbart inden for adgangsdørene eller -lemmene.

Stk. 2. I hvert rum skal findes mindst en stikkontakt.

§ 9. I hvert rum skal der for hver elevator findes en hensigtsmæssigt anbragt, tydeligt kendetegnet stopanordning til standsning af alle elevatoranlæggets funktioner. Stopanordningen skal være indrettet, så den efter betjening forbliver i stopstilling, indtil den bevidst tilbagestilles. Den skal være sikret mod utilsigtet tilbagestilling.

§ 10. I elevatorskakten og i rum for drivmaskineri, apparater og tovskiver må der ikke findes andre rørinstallationer eller anlæg, end dem der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

§ 11. For elevatorer m.v. opstillet efter 31. januar 1981 skal rummenes afgrænsninger udadtil overalt bestå af tæt, ikke-brændbart materiale, der udelukker, at personer udefra kan komme til skade ved elevatoranlægget, beskytter effektivt mod skadelig indflydelse fra vejrliget og mod forudseelige farlige mekaniske og andre påvirkninger og indgreb udefra og yder fornøden brandsikring. Åbninger må kun findes i det omfang, de er nødvendige for elevatoranlægget.

§ 12. For elevatorer m.v., opstillet efter 31. januar 1981 skal rummene have en sådan størrelse og indretning, at forekommende arbejder kan udføres farefrit og bekvemt. Rummenes gulve skal være skridsikre. Det frie areal foran apparatskabe og manøvretavler skal have samme bredde som disse, dog mindst 0,5 m og en dybde på mindst 0,8 m. Over færdsels- og arbejdsarealer skal overalt findes en fri loftshøjde på mindst 2,1 m i rum for drivmaskineri og apparatrum og mindst 1,5 m i tovskiverum. Rummene skal være velventilerede, og temperaturen i rum for drivmaskineri og apparatrum skal holdes mellem 5 grader C og 40 grader C.

§ 13. For elevatorer m.v. opstillet efter 31. januar 1981 skal adgangsdøråbninger have en fri lysning på mindst 1,8 m x 0,8 m ved rum for drivmaskineri og apparatrum, mindst 1,4 m x 0,6 m ved tovskiverum, og dørene skal åbne udad fra rummene. Adgangslemme skal være gulv- eller loftslemme og have en fri gennemgangslysning på mindst 0,8 m x 0,8 m; de skal være kontrabalancerede og åbne opad, medmindre de er forbundet med forsvindingslejdere. Ved gelænder med fodliste eller anden effektiv foranstaltning skal det være forebygget, at personer eller genstande falder gennem åbningen, når lemmen er åben.

§ 14. For elevatorer m.v. opstillet efter 31. januar 1981 skal der i loftet i rum for drivmaskineri findes det fornødne antal hensigtsmæssigt anbragte ophængsbeslag eller -kroge med henblik på løft af tungt materiel under montage og udskiftning. De skal være tydeligt mærket med tilladelig last.

Kapitel 3 CE-mærkede elevatorer og sikkerhedskomponenter

§ 15. Reglerne i dette kapitel gælder for elevatorer og sikkerhedskomponenter, således som defineret og afgrænset i bilag XV.

§ 16. Når en elevator eller en sikkerhedskomponent skal opfylde bestemmelserne i dette kapitel, gælder dette også ved markedsføring i andre Fællesskabslande.

§ 17. Elevatorer må kun markedsføres og ibrugtages, hvis der ikke er risiko for, at personers sikkerhed og sundhed bringes i fare, når de installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

§ 18. Sikkerhedskomponenter må kun markedsføres og ibrugtages, hvis de elevatorer, hvorpå de skal monteres, ikke indebærer risici for, at personers sikkerhed og sundhed bringes i fare, når disse sikkerhedskomponenter monteres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning

§ 19. Elevatorer skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I.

Stk. 2. Sikkerhedskomponenter i dette kapitel skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I, eller sikre, at de elevatorer, hvorpå de monteres, opfylder de samme væsentlige krav.

Stk. 3. En elevator eller en sikkerhedskomponent kan dog uden at opfylde kravene i bilag I forevises på messer, udstillinger o.l., hvis det med tydelig skiltning er angivet, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten ikke opfylder lovgivningens krav og ikke kan erhverves, før den er bragt i overensstemmelse hermed. Ved demonstrationer skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personer.

Stk. 4. Det er tilladt ved beregninger eller på grundlag af konstruktionstegninger at påvise ensartetheden inden for en serie anordninger og deres installation, for så vidt angår overholdelsen af de væsentlige sikkerhedskrav.

§ 20. Når en elevator eller en sikkerhedskomponent er fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, der omfatter et eller flere af kravene ifølge § 19, stk. 1 og stk. 2, formodes elevatoren henholdsvis sikkerhedskomponenten at være i overensstemmelse med de pågældende krav.

Stk. 2. Ved en harmoniseret standard forstås i denne bekendtgørelse en europæisk standard, der er vedtaget i CEN eller CLC i overensstemmelse med et mandat fra Europa Kommissionen, og hvis reference er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Referencer for de danske standarder, der gennemfører en harmoniseret standard, offentliggøres af Dansk Standard.

Mærkning og brugsanvisning

§ 21. Enhver elevator og sikkerhedskomponent skal være forsynet med en mærkning, der opfylder kravene i bilag I.

§ 22. Med enhver elevator og sikkerhedskomponent skal følge en brugsanvisning og en servicebog, der mindst opfylder kravene i bilag I. Brugsanvisningen og servicebogen skal ledsage den enkelte elevator og sikkerhedskomponent ved levering.

Dokumentation m.v. i forbindelse med markedsføring

§ 23. Inden markedsføringen af de i bilag IV omhandlede sikkerhedskomponenter skal fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant:

  1. enten lade modellen til sikkerhedskomponenten underkaste EF-typeafprøvning i overensstemmelse med bilag V og  produktionskontrol ved et bemyndiget organ i overensstemmelse med bilag XI,
  2. eller lade modellen til sikkerhedskomponenten underkaste EF-typeafprøvning i overensstemmelse med bilag V og anvende et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med bilag VIII til produktionskontrol,
  3. eller anvende et fuldstændigt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med bilag IX, og
 1. anbringe CE-mærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udstede en overensstemmelseserklæring med de i bilag II anførte oplysninger, idet der tages hensyn til bestemmelserne i det anvendte bilag (henholdsvis bilag VIII, IX eller XI), og
 2. opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

§ 24. Inden markedsføringen skal en elevator have gennemgået en af følgende procedurer:

 1. enten skal den, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevator, som har gennemgået den i bilag V omhandlede EF-typeafprøvning, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af
  • den afsluttende kontrol i bilag VI, eller
  • kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller
  • kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV.
   Procedurerne angående såvel konstruktions- og fremstillingsfaserne som installations- og afprøvningsfaserne kan anvendes på den samme elevator,
 2. eller den skal, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevatormodel, som har gennemgået den i bilag V omhandlede EF-typeafprøvning, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af
  • den afsluttende kontrol i bilag VI, eller
  • kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller
  • kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV,
 3. eller den skal, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevator, som har gennemgået den i bilag XIII omhandlede kvalitetssikring suppleret med en kontrol af konstruktionen, hvis denne ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af
  • den afsluttende kontrol i bilag VI, eller
  • kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller
  • kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV,
 4. eller den skal have gennemgået en enhedsverifikation foretaget af et bemyndiget organ som omhandlet i bilag X,
 5. eller den skal have gennemgået den i bilag XIII omhandlede kvalitetssikring suppleret med en kontrol af konstruktionen, hvis denne ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

I de under punkt 1), 2) og 3) nævnte tilfælde skal den, der er ansvarlig for konstruktionen, give den person, der er ansvarlig for fremstillingen, installationen og afprøvningen, alle de nødvendige oplysninger for at sidstnævnte kan finde sted under betryggende forhold.

Stk. 2. Alle tilladte variationer mellem elevatormodeller og de elevatorer, der er fremstillet på grundlag heraf, skal være klart angivet (med maksimum- og minimumværdier) i den tekniske dokumentation.

§ 25. I alle de i § 24 nævnte tilfælde

 1. anbringer installatøren CE-mærkningen på elevatoren og udsteder en overensstemmelseserklæring med de i bilag II anførte oplysninger, idet der tages hensyn til bestemmelserne i det anvendte bilag (henholdsvis bilag VI, X, XII, XIII eller XIV),
 2. opbevarer elevatorinstallatøren en kopi af overensstemmelseserklæringen i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført,
 3. har elevatorinstallatøren pligt til efter anmodning fra EF-kommissionen, Arbejdstilsynet og de øvrige bemyndigede organer, at udlevere en kopi af overensstemmelseserklæringen og af de øvrige prøvningsrapporter, som er udfærdiget i forbindelse med den afsluttende kontrol.

§ 26. Når elevatorer eller sikkerhedskomponenter er omfattet af andre regler, der vedrører andre aspekter, og som foreskriver CE-mærkning, angiver denne mærkning, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten også opfylder bestemmelserne i disse andre regler.

Stk. 2. Hvis fabrikanten i henhold til en eller flere af disse regler kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser CE-mærkningen imidlertid kun, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten opfylder bestemmelserne i de regler, som elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende de anvendte regler, som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til nævnte regler, og som ledsager elevatoren eller sikkerhedskomponenten.

§ 27. Har hverken elevatorinstallatøren, fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant opfyldt de i §§ 23-26 omhandlede forpligtelser, påhviler denne forpligtelse enhver, der markedsfører elevatoren eller sikkerhedskomponenten i Fællesskabet. De samme forpligtelser påhviler den, der fremstiller elevatoren eller sikkerhedskomponenten til eget brug.

EF-typeafprøvning

§ 28. Direktøren for Arbejdstilsynet godkender en eller flere institutioner til at foretage typeafprøvning og afsluttende kontrol i Danmark efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede prøvningsinstitutioner skal opfylde de i bilag VII fastsatte minimumskrav.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 1 kan betinges og begrænses.

Stk. 4. En godkendelse efter stk. 1 tilbagekaldes af direktøren for Arbejdstilsynet, hvis den pågældende institution ikke længere opfylder de i bilag VII fastsatte krav.

§ 29. Prøvningsinstitutionen skal foretage typeafprøvning og udfærdige EF-typeattest efter de i bilag V fastsatte retningslinier.

Stk. 2. Den pågældende prøvningsinstitution skal underrettes om enhver ændring af den af typeattesten omfattede elevator eller sikkerhedskomponent, jf. bilag V. Prøvningsinstitutionen afgør, om ændringen er så væsentlig i forhold til den meddelte typeattest, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten skal underkastes ny typeafprøvning.

Stk. 3. Prøvningsinstitutionen kan tilbagekalde en typeattest, såfremt det senere konstateres, at den som grundlag for typeattesten indsendte elevator eller sikkerhedskomponent ikke opfylder kravene i bilag I.

CE-mærkning

§ 30. CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE«. I bilag III er anført den model, der skal anvendes.

Stk. 2. CE-mærkningen anbringes i den enkelte elevatorstol på en tydelig og synlig måde i overensstemmelse med punkt 5 i bilag I og skal anbringes på de sikkerhedskomponenter, der er opført i fortegnelsen i bilag IV, eller hvis dette ikke er muligt, på et skilt, der er fastgjort på sikkerhedskomponenten.

Stk. 3. Det er forbudt at anbringe mærkning af elevatorerne eller sikkerhedskomponenterne, som kan vildlede trediemand med hensyn til CE-mærkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på elevatorerne eller sikkerhedskomponenterne, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

Kapitel 4 Andre elevatorer m.v.

§ 31. Reglerne i dette kapitel gælder for elevatorer m.v., således som defineret og afgrænset i bilag XV.

§ 32. Elevatorer m.v. samt deres tilbehør skal opfylde de sikkerhedskrav, der er angivet i bilag XVI - XXIX.

§ 33. Ved elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal godselevatorer med personledsagelse opfylde samtlige de bestemmelser, der gælder for personelevatorer.

§ 34. Ved levering, udlån, udlejning og efter ombygning af elevatorer m.v. skal der ved afleveringen medfølge nødvendige skriftlige betjenings-, pasnings- og vedligeholdelsesanvisninger på dansk.

§ 35. For elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal stoles og kontravægtes bevægelsesbaner være fuldstændig indesluttet i skakt, hvis vægge, loft og bund overalt består af tæt, ikke-brændbart materiale og udelukker, at personer udefra kan komme til skade ved elevatoranlægget, beskytter effektivt mod skadelig indflydelse fra vejrliget og mod forudseelige farlige mekaniske og andre påvirkninger og indgreb udefra og yder fornøden brandsikring. Åbninger må kun findes i det omfang, de er nødvendige for elevatoranlægget.

§ 36. Ethvert drivmaskineri i en elevator skal være forsynet med anordning til nødbetjening.

§ 37. Den faktiske forrigling ved etagedøres sikkerhedslåse skal være etableret, inden stolen sætter sig i bevægelse. Forriglingen skal overvåges af et elektrisk sikkerhedsudstyr f.eks. rigelkontakt. Dette gælder dog ikke rene godselevatorer, hvor skaktadgangsåbningens højde er 1 m eller derunder, og åbningens nederste kant er mindst 0,75 m over gulvhøjde.

Stk. 2. For elevatorer, der er opstillet før den 1. februar 1981, gælder en overgangsbestemmelse i § 48, stk. 3.

§ 38. I personelevatorer og person-godselevatorer, herunder godselevatorer med personledsagelse, skal elevatorstolens adgangsåbninger være forsynet med beskyttelsesanordninger til effektiv sikring mod klemningsfare mellem adgangsåbningens forkanter og skaktvæggen. Sikringen kan f.eks. foretages ved indbygning af stoldøre eller fotocellearrangementer i adgangsåbninger afhængigt af de konkrete forhold, jf. dog § 39. Når beskyttelsesanordningen har standset elevatorstolen, må denne ikke kunne igangsættes fra etagerne. Igangsætning må kun kunne finde sted fra stolen og kun ved tilsigtet genindkobling af beskyttelseskredsløbet efterfulgt af etagevalg. Udførlig instruktion om igangsætning skal fremgå af tydeligt opslag i elevatorstolen.

Stk. 2. I personelevatorer og person-godselevatorer, herunder godselevatorer med personledsagelse, skal elevatorstolen være forsynet med et kommunikationsmiddel, som muliggør tilkaldelse af hjælp under alle forhold. Kommunikationsmidlet skal være konstrueret og installeret således, at det også fungerer ved strømafbrydelse.

Stk. 3. Særlige overgangsbestemmelser er anført i § 48, stk. 4.

§ 39. Stoldøre skal være konstrueret og installeret på en sådan måde, at elevatorstolen ikke kan bevæges, når dørene er åbne, bortset fra fremføring for åben skaktdør i de i bilag XVI, afsnit 6, fastsatte zoner for at bringe elevatorstolen i niveau med etagedørtærskel.

Stk. 2. Stoldøre skal i følgende tilfælde være aflåst med tilsvarende låseanordning, som krævet for skaktdøre:

 1. Når der er fare for nedstyrtning fra elevatorstolens adgangsåbninger, f.eks. når der ikke er opsat fuldstændig lukket skaktindhegning.
 2. Når afstanden fra stoldørens udvendige side til skaktvæggen er større end 150 mm. Dog må afstanden være op til 200 mm over en lodret afstand på 0,5 m.

§ 40. Ved alle tovskiver og underliggende drivskiver skal der træffes effektive foranstaltninger til forebyggelse af personskader, afsporing i tilfælde af tovslæk og indtrængen af fremmedlegemer mellem tov og tovrille. Foranstaltningerne skal udføres, så de ikke hindrer eftersyn og kontrol af tovskiverne.

§ 41. Samtlige elektriske installationer ved elevatorer m.v. skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

§ 42. Enhver elevatorskakt skal have fast installeret belysning til brug ved eftersyns- og reparationsarbejde.

§ 43. Elevatorer m.v. skal være forsynet med et tydeligt og holdbart mærke om identitet og data.

§ 44. Elevatorer, der er opstillet før 1.februar 1981, skal, når det er muligt, opfylde de relevante krav i bekendtgørelsen, når der foretages en eller flere af følgende forandringer:

 1. ændring af
  1. mærkehastighed,
  2. nyttelast,
  3. egenvægt af stol,
  4. løftehøjde,
  5. dør,
 2. udskiftning af
  • styring,
  • styr,
  • fangindretning,
  • buffer,
  • drivmaskineri,
  • hastighedsbegrænser,
 3. supplerende indbygning af en eller flere etagedøre eller stoldøre.

Stk. 2. De ændringer, som er nødvendige til opfyldelse af kravene i §§ 37 og 38, omfattes ikke af stk. 1.

Kapitel 5 Dispensation og klageadgang

§ 45. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i det enkelte tilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af elevatorers m.v. særlige indretning og anvendelse eller særlige forhold i øvrigt skønnes rimeligt og forsvarligt. Dette gælder dog ikke for elevatorer omfattet af kapitel 3.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan dog, når det skønnes rimeligt og forsvarligt og i det omfang, det er foreneligt med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 95/16/EF om elevatorer, give tilladelse til

 1. at de i bilag 1, pkt. 2.2, omhandlede frie redningsrum helt eller delvist erstattes af andre beskyttelsesanordninger mod farer for klemning, og
 2. at de i § 10 omhandlede rum for drivmaskineri, apparater og tovskiver indeholder rørinstallationer og anlæg, der ikke er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

§ 46. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 6 Straf

§ 47. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

 1. overtræder § 2, stk. 1-3, §§ 4-14, §§ 16-18, § 19, stk. 1-3, §§ 21-27, § 29, stk. 1-2, § 30, §§ 32-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 1-2, §§ 39-43, § 44, stk. 1, § 48, stk. 5,
 2. undlader at efterkomme påbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2. Elevatorer, der markedsføres eller leveres til brug i Danmark i perioden 1. juli 1997 - 30. juni 1999, skal enten opfylde kravene i kapitel 3 eller kapitel 4.

Stk. 3. For elevatorer, der er opstillet før 1. februar 1981, skal § 37 dog først være opfyldt til nedennævnte datoer:

 1. Den 30. juni 1998 for elevatorer opstillet i årene 1951 til og med 1957.
 2. Den 30. juni 1999 for elevatorer opstillet i årene 1958 til og med den 31. januar 1981.

Stk. 4. § 38 skal dog først være opfyldt til nedennævnte datoer:

 1. Den 30. juni 1998 for elevatorer opstillet i årene 1951 til og med 1957.
 2. Den 30. juni 1999 for elevatorer opstillet i årene 1958 til og med 30. juni 1999.

Stk. 5. Indtil den 30. juni 1999 gælder, at en elevator m.v., som ikke skal CE-mærkes, jf. bilag XV, skal være besigtiget og afprøvet af Arbejdstilsynet, inden den afleveres til brug som ny eller efter ombygning eller flytning. Pågældende leverandør, installatør, reparatør, udlejer m.v. skal sikre sig, at Arbejdstilsynet har foretaget besigtigelse og afprøvning og har fundet elevatoren m.v. i forsvarlig stand. Ejeren skal sikre sig, at besigtigelsen er foretaget, inden elevatoren tages i brug.

Stk. 6. Den 1. januar 1998 ophæves følgende bekendtgørelser:

 1. Bekendtgørelse nr. 309 af 16. november 1935 om indretningen og brugen af mekaniske drevne elevatorer.
 2. Bekendtgørelse nr. 626 af 18. december 1980 om elevatorer, hejseværker, rulletrapper og rullefortove o.lign.
 3. Bekendtgørelse nr. 627 af 18. december 1980 om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v.
 4. Bekendtgørelse nr. 40 af 26. januar 1983 om ændring af bekendtgørelsen om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v.
 5. Bekendtgørelse nr. 26 af 28. januar 1985 om ændring af bekendtgørelse om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v.
 6. Bekendtgørelse nr. 85 af 19. februar 1996 om ændring af bekendtgørelse om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v. (stoldøre m.v.).
 7. Bekendtgørelse nr. 1101 af 13. december 1996 om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer.

Stk. 7. Den 1. juli 1999 ophæves bekendtgørelse nr. 648 af 19. september 1986 om EF-direktiver om hejse-, løfte- og transportmateriel.

Arbejdstilsynet, den 16. december 1997

Jens Andersen / Torben Lindholm Nielsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 95/16/EF, EF-Tidende 1995, L 213/1.

(* 2) Bekendtgørelsen indeholder indretningskrav og er derfor omfattet af Rådets direktiv af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (83/189/EØF), EF-Tidende L 109 af 26. april 1983, som senest ændret ved Rådets direktiv af 23. marts 1994 (94/10/EØF), EF-Tidende L 100 af 19. april 1994. Udkast til bekendtgørelsen er derfor notificeret for Europa-Kommissionen.

Bilag

1 - Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af elevatorer og sikkerhedskomponenter

2 - Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter

3 - CE-overensstemmelsesmærkning

4 - Liste over de i artikel 1, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, omhandlede sikkerhedskomponenter

5 - EF-typeafprøvning

6 - Afsluttende kontrol

7 - Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved bemyndigelse af organer

8 - Kvalitetssikring af produkterne

9 - Fuld kvalitetssikring

10 - Enhedsverifikation

11 - Typeoverensstemmelse med stikprøvekontrol

12 - Kvalitetssikring af elevatorprodukterne

13 - Fuld kvalitetssikring af elevatorer

14 - Kvalitetssikring af produktionen

15 - Gældende regler om elevatorer samt definitioner

16 - Personelevatorer og person-godselevatorer

17 - Godselevatorer

18 - Personførende byggeelevatorer

19 - Byggeelevatorer til materialetransport

20 - Elevatorer for bevægelseshæmmede

21 - Kontinuerligt gående elevatorer (paternosterelevatorer)

22 - Rulletrapper (escalatorer) og rullefortove

23 - Permanent installerede inspektionselevatorer

24 - Kranførerelevatorer

25 - Trappeløbselevatorer til ren godstransport

26 - Trappeløbselevatorer for bevægelseshæmmede personer

27 - Teglværkselevatorer til transport af trillebøre o.l. uden personledsagelse

28 - Transportable elevatorer (monteret på hjul e.l.) til læsning eller opstabling af varer og andre genstande

29 - Elevatorer til sækketransport i kornmøller og med personledsagelse (farstole)

Indhold

Indhold

Henter PDF