Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 10 - Enhedsverifikation (modul G)

Bilag 10 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

 1. Enhedsverifikationen er den procedure, hvorved en elevatorinstallatør sikrer sig og erklærer, at den elevator, der markedsføres, og for hvilken der er udstedt den i punkt 4 omhandlede overensstemmelsesattest, er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.
 2. Elevatorinstallatøren indgiver anmodning om at foretage enhedsverifikationen til et bemyndiget organ efter eget valg. Anmodningen skal indeholde:
  • elevatorinstallatørens navn og adresse, samt angivelse af det sted, hvor elevatoren er installeret
  • en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer
  • teknisk dokumentation.
 3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere elevatorens overensstemmelse med bekendtgørelsens krav samt forstå elevatorens konstruktion, installation og funktion.

  I det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere overensstemmelsen, skal den tekniske dokumentation indeholde følgende elementer:
  • en generel beskrivelse af elevatoren
  • konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer
  • relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)
  • eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som elevatorinstallatøren har foretaget eller ladet foretage
  • et eksemplar af brugsanvisningen til elevatoren - en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt.
 4. Det bemyndigede organ undersøger den tekniske dokumentation og elevatoren og gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. bekendtgørelsens § 20, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at elevatoren er i overensstemmelse med de relevante krav i denne bekendtgørelse.

  Opfylder elevatoren bekendtgørelsens bestemmelser, anbringer det bemyndigede organ sit identifikationsnummer eller lader det anbringe ved siden af CE-mærkningen, jf. bilag III, og udsteder en overensstemmelsesattest om de gennemførte prøvninger.

  Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den servicebog, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

  Afslår det bemyndigede organ at udstede overensstemmelsesattesten, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvorledes godkendelse kan opnås. Når elevatorinstallatøren på ny anmoder om verificering, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.
 5. Overensstemmelsesattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende enhedsverifikationsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.
 6. Elevatorinstallatøren opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelsesattesten i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført.

Indhold

Indhold

Henter PDF