Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 15 - Gældende regler om elevatorer samt definitioner

Bilag 15 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

1. Reglernes områder

Ud over nærværende bekendtgørelse indeholder bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelsen om EF-direktiver om hejse-, løfte- og transportmateriel regler om indretning af elevatorer m.v.

Således indeholder både nærværende bekendtgørelse og bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, der bl.a. gennemfører direktiv 89/392 med senere ændringer (maskindirektivet), regler om indretning af gruppe 1 elevatorer m.v., jf. nedenfor. Hvilket regelsæt, der finder anvendelse på en konkret elevator m.v., afhænger af opstillingstidspunktet samt eventuelt af valg af regelsæt i en overgangsperiode, hvor reglerne ændres, jf. nærmere herom i de respektive bilag til nærværende bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen om EF-direktiver om hejse-, løfte- og transportredskaber, der gennemfører direktiv 84/528 og 84/529 med senere ændringer, ophæves den 1. juli 1999, jf. § 48 i nærværende bekendtgørelse. Der henvises til nævnte bekendtgørelse med hensyn til anvendelsesområde m.v.

Gruppe 1 omfatter: Rulletrapper, rullefortove, godselevatorer og materialehejs, jf. bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, hvorefter bekendtgørelsen omfatter elevatorer m.v. bortset fra ,

 • elevatorer, der permanent betjener fastlagte niveauer i bygninger og anlæg ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner i en bevægelsesbane med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, og som er beregnet til at transportere
 • personer,
 • personer og gods,
 • gods alene, hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person let kan komme ind i den, og den er udstyret med betjeningsanordninger placeret inde i kabinen eller inden for rækkevidde af en person i kabinen,
 • tandhjulsbaner som persontransportmidler,
 • elevatorer i mineskakter,
 • teatersceneelevatorer,
 • personførende og person-godsførende byggepladselevatorer.

Gruppe 2 omfatter: Elevatorer m.v., der permanent betjener bygninger og anlæg bortset fra ,

 • tovinstallationer, herunder svævebaner, til offentlig eller ikke-offentlig personbefordring,
 • elevatorer, der er specielt konstrueret og bygget til militære eller politimæssige formål,
 • elevatorer i mineskakter,
 • hejse- og løftemateriel på teatre,
 • elevatorer installeret i transportmidler,
 • elevatorer, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet,
 • tandhjulsbaner,
 • personførende og person-godsførende byggepladselevatorer.

Gruppe 3 omfatter: Elevatorer m.v., der hverken er omfattet af gruppe 1 eller 2.

2. Bekendtgørelsens systematik

Kapitel 2 indeholder almindelige bestemmelser, der gælder for gruppe 2 og gruppe 3 samt for eksisterende gruppe 1 elevatorer, der er omfattet af hidtil gældende bestemmelser, jf. bilagene XVII, XIX og XXII.

Kapitel 3 indeholder specielle bestemmelser, der gælder for gruppe 2 elevatorer, som markedsføres og ibrugtages efter den 1. juli 1997. Indtil den 30. juni 1999 kan man dog vælge at følge enten kapitel 3 eller kapitel 4. Dog skal kapitel 2 også altid følges.

Med hensyn til afgrænsningen i forhold til bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler bemærkes, at nye godselevatorer omfattes af kapitel 3, hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person let kan komme ind i den, og den er udstyret med betjeningsanordninger placeret inde i elevatorstolen eller inden for rækkevidde af en person, der befinder sig i elevatorstolen. Endvidere er elevatorer, der bevæger sig ad en fuldstændig fastlagt bane i rummet, selv om de ikke bevæger sig langs faste styreskinner (f.eks. elevatorer løftet af et saksesystem), omfattet af kapitel 3.

Kapitel 3 gælder endvidere for de sikkerhedskomponenter, der anvendes i de pågældende elevatorer, og som er anført i oversigten i bilag IV.

Når de i Kapitel 3 omhandlede risici for en elevators vedkommende er helt eller delvist omfattet af EF-særdirektiver, finder nærværende bekendtgørelses kapitel 3 ikke anvendelse, eller det ophører med at finde anvendelse for så vidt angår disse elevatorer og disse risici, så snart særdirektiverne er gennemført.

Kapitel 4 indeholder specielle bestemmelser, der gælder for det resterende område, dvs. for elevatorer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler eller af kapitel 3. Dvs. at kapitel 4 gælder for alle elevatorer m.v., der ikke er CE-mærkede.

Kapitel 4 indeholder i § 44 en bestemmelse, der skal sikre, at elevatorer, der er opstillet før den 1. februar 1981, hvis det er muligt, bringes i overensstemmelse med de nugældende indretningskrav, når de ændres på visse områder. Den 1. februar 1981 er den dato, hvor den nu ophævede bekendtgørelse nr. 627 af 18. december 1980 om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v. trådte i kraft.

3. Definitioner

Ved anvendelse af bekendtgørelsen skal følgende definitioner lægges til grund, idet betegnelsen »elevator m.v.« omfatter alle følgende apparater:

 1. Elevator og hejseværk: Et transportapparat, hvor transportorganet består af stol, lad el. lign., som betjener fastlagte niveauer og bevæger sig ad en fuldstændig fastlagt bevægelsesbane (f.eks. langs faste styreskinner eller andre føringsmetoder, som f.eks. saksesystemer el. lign.) med en hældningsvinkel på over 15 grader med vandret plan, og som er beregnet til at transportere personer, personer og gods, samt gods alene, hvis stolen er tilgængelig og forsynet med betjeningsanordninger i stolen eller tilgængelig herfra.
 2. Sikkerhedskomponent: En komponent, der anvendes på elevatorer m.v., og som er anført på listen i bilag IV.
 3. Ikke tilgængelig godselevator: En elevator m.v., hvor personer ikke nemt kan komme ind i stolen, og hvor betjeningsanordningerne ikke kan nås fra elevatorstolen.
 4. Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportapparatet består af et kontinuerligt gående trinbånd, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning.
 5. Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportapparatet består af kontinuerligt gående trinløse bånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret.
 6. Elevatorinstallatør: En fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for en elevators konstruktion, fremstilling, installation og markedsføring, og som anbringer CE-mærkningen og udsteder EF-overensstemmelseserklæringen.
 7. Markedsføring: Det tidspunkt hvor installatøren første gang stiller elevatoren til rådighed for brugeren.
 8. Fabrikant af sikkerhedskomponenter: En fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for konstruktion og fremstilling af sikkerhedskomponenter, og som anbringer CE-mærkningen og udsteder EF-overensstemmelseserklæringen.
 9. Elevatormodel: En repræsentativ elevator, hvis tekniske dokumentation viser, hvorledes de væsentlige sikkerhedskrav vil blive overholdt i de elevatorer, som senere fremstilles på grundlag af elevatormodellen, som er fastlagt efter objektive parametre og anvender tilsvarende sikkerhedskomponenter.

Indhold

Indhold

Henter PDF