Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 17 - Godselevatorer

Bilag 17 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XVII omfatter alle godselevatorer opstillet før 1. januar 1993 samt alle godselevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til 1. januar 1995.

Fra 1. januar 1995 er godselevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Bilag XVII omfatter store og små godselevatorer, d.v.s. fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods. Små godselevatorer er elevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg, og hvis adgangsåbninger ikke er højere end 1 m.

Bestemmelserne gælder principielt uanset opstillingstidspunktet, men for visse ældre elevatorer gælder enkelte særregler. For hvert af bilagets emner/punkter er disse i givet fald gengivet i den sidste bestemmelse under det pågældende emne/punkt.

Indholdsfortegnelse

A. Store godselevatorer

1. Skakt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

4. Etagedøre.

5. Belysning ved etagedøre.

6. Finindstilling.

7. Elevatorstol.

8. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel.

9. Kontravægt.

10. Bæremidler for elevatorstol og kontravægt.

11. Fangindretning.

12. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer.

13. Endestop.

14. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg.

15. Drivmaskineri.

16. Fremføringshastighed.

17. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

18. Mærkning og skiltning.

B. Små godselevatorer

1. Skakt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

4. Etagedøre.

5. Belysning ved etagedøre.

6. Finindstilling.

7. Elevatorstol.

8. Kontravægt.

9. Bæremidler for stol og kontravægt.

10. Endestop.

11. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg.

12. Drivmaskineri.

13. Fremføringshastighed.

14. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

15. Mærkning og skiltning.

A. Store godselevatorer

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1. Dog kræves pkt. 1.6 ikke opfyldt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

2.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 2.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 3.

4. Etagedøre

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4, jf. dog pkt. 4.2 og 4.4 nedenfor.

4.2 Pkt. 4.8 i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer kræves ikke opfyldt.

4.3 Etagedøre i godselevatorer må ikke kunne åbnes fra elevatorstolen.

4.4 For godselevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves pkt. 4.2, litra a og d, i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer ikke opfyldt, når etagedøre, der er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade o.l., opfylder bestemmelsen i pkt. 1.19, litra 1.b i nævnte bilag XVI.

5. Belysning ved etagedøre

5.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 5.

6. Finindstilling

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 6.

7. Elevatorstol

7.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 7.2-7.4, 7.7 og pkt. 7.15.

7.2 Elevatorstolen skal være omgivet af solide vægge på de sider, hvor ind- og udladning ikke foregår.

7.3 Væggene skal have mindst samme højde som skaktdørenes højde.

7.4 Når væggene er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade o.l., skal de opfylde kravene i pkt. 1.19, litra 1.b, i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer.

7.5 En elevatorstol skal være forsynet med en solid glat plade, der dækker for farlig åbning mellem stolen og ladestedets gulv, medmindre en sådan åbning ikke kan fremkomme.

7.6 Ved elevatorer med finindstilling skal stoltagets forkant være forsynet med en solid glat dækplade, der er så lang, at der i finindstillingszonen ikke kan fremkomme nogen farlig åbning mellem stoltag og adgangsåbningernes overkant.

7.7 Betjeningen af styringen skal være utilgængelig fra elevatorstolen.

7.8 Ved godselevatorer opstillet før 1. februar 1981, hvor stolens adgangsåbninger ikke vender mod mur eller skaktvæg, skal stolen forsynes med automatisk virkende hejsedøre eller andre sikringsmidler, som helt lukker for adgangsåbningerne og forhindrer godset i at styrte ned.

8. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel

8.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 9.

9. Kontravægt

9.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

10. Bæremidler for elevatorstol og kontravægt

10.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 11. Dog kræves pkt. 11.1 og 11.2 ikke opfyldt.

10.2 Ved tovbårne elevatorer skal stol og kontravægt være ophængt i mindst 1 ståltov, der yder den fornødne sikkerhed.

10.3 Ståltove med større brudstyrke end 1960 N/(mm2) må ikke anvendes.

11. Fangindretning

11.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 12.

12. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer

12.0 For hydrauliske elevatorer opstillet før 24. marts 1991 gælder følgende:

12.1 Hydrauliske elevatorer skal være udstyret med en anordning (sikkerhedspal eller lignende), der ved utætheder i det hydrauliske system hindrer stolen i at bevæge sig mere end 0,25 m under ladestedet for åben skaktdør.

12.2 Anordningen skal være konstrueret således, at den kan gå i indgreb i de områder, hvor skaktdørene kan åbnes.

12.3 Når sikkerhedspaler går i indgreb, må de ikke foranledige udbøjning af styrene.

12.4 Anordningen skal være i forbindelse med en sikkerhedsafbryder, således at elevatoren kun kan igangsættes i opadgående retning, når anordningen er i indgreb, og således at elevatoren standses, når anordningen udløses.

12.5 Ved sikkerhedspalers indgreb må middeldecelerationen ikke overstige tyngdeaccelerationen.

12.6 For direkte bårne hydrauliske elevatorer opstillet efter 22. juni 1988 kræves pkt. 12.1 ikke opfyldt på følgende betingelser:

  1. Etagedørene skal være selvlukkende, automatiske skydedøre.
  2. Elevatoren forsynes med automatisk efterjustering, der, uanset etagedørenes stilling, sikrer, at elevatorstolen kun kan komme maksimalt 100 mm under ladestedsniveau.
  3. Oplukkerskinnen skal afkortes, således at etagedørene lukker, inden elevatoren er sunket maksimalt 100 mm.
  4. Når elevatorstolen har været ubenyttet i maksimalt 10 min., skal den automatisk sendes til nederste ladested.

13. Endestop

13.1 Godselevatorer skal være forsynet med en indretning, der standser ladet i dets øverste og nederste stilling.

14. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg

14.1 Godselevatorer må ikke have større afstand fra elevatorstolens indgangssider til skaktvægge med etagedøre end 25 mm.

15. Drivmaskineri

15.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 16.

16. Fremføringshastighed

16.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 17.

17. Elektrisk ekstrabeskyttelse

17.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

18. Mærkning og skiltning

18.1 I elevatorstolen og udvendigt på alle etagedøre skal der være et opslag med nedennævnte tekst, hvor det tilladelige antal kg gods er anført:

På etagedøre I stol
kg gods
Persontransport forbudt
kg gods
Persontransport forbudt

18.2 Der henvises i øvrigt til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 19.2 - 19.5.

B. Små godselevatorer

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1.1 - 1.5 og pkt. 1.11.

1.2 Ved stolens endestillinger skal der være så meget frit rum henholdsvis over og under stolen, at den frit kan bevæge sig 0,8 gange dens normale vejlængde pr. sekund.

For direkte bårne hydrauliske små godselevatorer må nederste udløbslængde dog være 0,05 m.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

2.1 Der henvises til de almindelige bestemmelser i kapitel 2. Bestemmelserne i §§ 12, 13 og 14 kræves dog ikke opfyldt.

2.2 Adgangsdøre og -lemme til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v. skal have en fri gennemgangslysning på mindst 0,6 m x 0,8 m.

2.3 For små godselevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves bestemmelserne i § 13 om adgangsveje og § 14 om ophængsbeslag ikke opfyldt.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 3.

4. Etagedøre

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer pkt. 4. Dog kræves pkt. 4.2, litra d, og pkt. 4.8 ikke opfyldt. Endvidere kræves pkt. 4.6 og 4.7 ikke opfyldt for små godselevatorer, hvor adgangsåbningernes underkant er anbragt mindst 0,75 m over gulv.

4.2 For små godselevatorer, som er opstillet før 1. februar 1981, kræves bestemmelserne i pkt. 4.2 i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer ikke opfyldt, hvis døre af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l. opfylder de krav, som i pkt. 1.19, litra 1.b, i nævnte bilag er stillet til skaktens indhegning.

5. Belysning ved etagedøre

5.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 5.

6. Finindstilling

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 6.

7. Elevatorstol

7.1 Små godselevatorer skal opfylde bestemmelserne om elevatorstol for store godselevatorer, jf. pkt. 7, bortset fra pkt. 7.9 i afsnittet om store godselevatorer.

8. Kontravægt

8.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

9. Bæremidler for stol og kontravægt

9.1 Små godselevatorer skal opfylde bestemmelserne om bæremidler for stol og kontravægt for store godselevatorer, jf. pkt. 10 i afsnittet om store godselevatorer.

10. Endestop

10.1 Små godselevatorer skal være forsynet med en indretning, der standser ladet i dets øverste og nederste stilling.

11. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg

11.1 Små godselevatorer må ikke have større afstand fra elevatorstolens indgangssider til skaktvægge med etagedøre end 25 mm, jf. dog pkt. 11.2.

11.2 Afstande fra stoladgangsåbningernes forkanter til skaktvæggene mellem skaktdørene må maksimalt være 60 mm, såfremt fremspring i skaktvæggen (fx vandrette skaktafstivninger) i hele stolåbningens bredde forsynes med afviserplader, der danner maksimalt 20I med lodret, og afstanden mellem stoladgangsåbningens forkant og skaktdørens indvendige side ikke overstiger 10 mm.

12. Drivmaskineri

12.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 16.

13. Fremføringshastighed

13.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 17.

14. Elektrisk ekstrabeskyttelse

14.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

15. Mærkning og skiltning

15.1 Små godselevatorer skal opfylde bestemmelserne om mærkning og skiltning for store godselevatorer, jf. pkt. 18 i afsnittet om store godselevatorer.

Indhold

Indhold

Henter PDF