Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 20 - Elevatorer for bevægelseshæmmede

Bilag 20 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XX omfatter elevatorer for bevægelseshæmmede med op til 4 meters løftehøjde med hydraulisk løftecylinder eller skruespindel, som direkte eller via saksearme bærer ladet, jf. pkt. A1 og B1.

For elevatorer for bevægelseshæmmede, hvor der anvendes tove eller kæder som bæremiddel, eller hvor løftehøjden er større end 4 m, gælder bestemmelserne i bilag XVI for personelevatorer og person-godselevatorer.

Bilag XX gælder ikke for fast installerede eller transportable løfteanordninger til hævning og sænkning af bevægelseshæmmede personer, f.eks. i medicinske bade, på køretøjer og lignende samt trappeløbselevatorer. For trappeløbselevatorer til brug for bevægelseshæmmede personer henvises til bilag XXVI.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.

2. Almene bestemmelser.

3. Bærende konstruktion.

4. Fundament.

5. Lad (stolgulv).

6. Maskineri.

6.1 Generelt.

6.2 Hydraulik.

6.3 Spindeldrev.

6.4 Opstilling af maskineri.

7. Elektrisk udrustning.

7.1 Generelt.

7.2 Hovedafbryder.

7.3 Ledninger.

7.4 Endestop.

8. Betjeningsanordninger.

9. Nødstop.

10. Nødsignal.

11. Belysning.

12. Holdepaler.

13. Mekanisk spærreanordning.

14. Nødsænkning.

15. Skiltning.

16. Instruktion.

A Særlige bestemmelser for elevatorer med skakt (type A).

A.1 Løftehøjde.

A.2 Skaktvægge.

A.3 Skaktgrube.

A.4 Skakthøjde.

A.5 Etagedøre.

A.6 Aflåsning og kontrol af lukning af etagedøre.

A.7 Lad (stol).

A.7.1 Lad uden ladsider.

A.7.2 Lad med ladsider.

A.8 Styring.

B Særlige bestemmelser for elevatorer uden skakt (type B).

B.1 Løftehøjde.

B.2 Afstand til væg og lignende.

B.3 Indskærmning.

B.3.1 Indskærmning generelt.

B.3.2 Fast indskærmning.

B.3.3 Bevægelig indskærmning.

B.4 Nedstyrtningssikring.

B.5 Adgangsåbning til lad.

B.6 Låger/døre.

B.7 Aflåsning og kontrol af låger/døre.

1. Definitioner

1.1 Elevator for bevægelseshæmmede: Løfteanordning med lad (stol), som har en styret vertikalbevægelse, og som udelukkende er beregnet for transport af gangbesværede personer mellem faste ladesteder, i det følgende kaldet elevator.

1.2 Med hensyn til udførelse skelnes mellem to typer af elevatorer:

Type A - elevator med skakt og

Type B - elevator uden skakt.

1.3 Ladet (stolen): Den del af elevatorens lastbærende del, som består af gulv med rammekonstruktion og i forekommende tilfælde med rækværk eller sidevægge.

1.4 Løfteanordning: Hydraulikcylinder, skruespindel, saksearme e. l., som bærer ladet.

1.5 Løftehøjde: Vertikal afstand mellem nederste og øverste ladested.

1.6 Ladested: Niveau, ved hvilket ind- og udstigning til og fra elevator skal ske.

1.7 Mærkelast: Største tilladelige last udtrykt i kg og antal personer.

1.8 Privat miljø: Ved opstilling i privat miljø forstås opstilling i forbindelse med et en- og tofamilieshus eller med en stuelejlighed, hvor elevatoren er placeret udvendigt, og hvor elevatoren kun står til rådighed for en enkelt bruger og dennes eventuelle hjælpere.

2. Almene bestemmelser

2.1 Elevatoren skal være således dimensioneret, konstrueret, udført og opstillet, at den giver betryggende sikkerhed for den, der benytter elevatoren eller opholder sig ved den, samt ved montage, reparation og eftersyn.

2.2 Elevator opstillet udendørs skal være udført under hensyn hertil, således at elevatoren og dens sikkerhedsanordninger er beskyttet mod vejrligets indflydelse.

2.3 Ved anvendelse af glas i elevatoranlæg for bevægelseshæmmede personer henvises til bestemmelserne i bilag XVI, afsnit 8.

2.4 Elektriske installationer skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser samt endvidere være beskyttet mod evt. udstrømmende hydraulikolie.

3. Bærende konstruktion

3.1 Bærende stålkonstruktion skal udvise betryggende sikkerhed over for forekommende påvirkninger. Ovennævnte bestemmelser anses for at være opfyldt, såfremt elevatoren dimensioneres efter følgende regler:

 1. Der skal regnes med ugunstigste lastplacering.
 2. Stolgulvet antages ved bevægelse opad med mærkelast at være påvirket af en horisontalkraft på mindst 500 N. Kraften antages at virke på ugunstigste sted og i ugunstigste retning.
 3. Kræfter hidrørende fra egenvægt og mærkelast multipliceres i beregningerne med 1,4.

3.2 Ladgulvet må ikke i noget punkt synke mere end 10 mm, når det belastes med 80% af mærkelasten i et vilkårligt punkt på den stolkant, der vender mod ladested.

3.3 Ladet skal være styret af faste styredele i hele sin bevægelsesbane. Saksearme betragtes som faste styredele.

3.4 Ladgulvet må, når det står ved øverste ladested, ikke kunne forskydes mere end 10 mm i horisontalt plan, når det belastes med en horisontal kraft, der virker på det ugunstigste sted og svarer til 30% af mærkelasten, dog mindst 500 N.

4. Fundament

4.1 Elevatoren skal være forsvarligt fastgjort til underlaget.

5. Lad (stolgulv)

5.1 Elevatoren skal dimensioneres ud fra en belastning på mindst 150 kg/(m2).

Ladstørrelse:

Mindst 1,1 m x 1,4 m ved hosliggende ladesteder.

Mindst 0,8 m x 1,2 m ved modstående ladesteder.

Mærkelasten skal være mindst 225 kg, men må dog ikke overstige 300 kg.

5.2 Største antal personer må ikke overstige 2.

5.3 Fri højde over ladgulv skal være mindst 2,0 m. Ved opstilling i privat miljø tillades dog 1,9 m frihøjde.

5.4 Ladgulv skal udføres med en skridsikker overflade.

6. Maskineri

6.1 I Generelt

Løfte- og sænkehastighed må ikke overstige 0,15 m/sek.

Ladet skal stoppe ved ladested med en niveauforskel, som ikke må være større end 15 mm.

Maskineriet skal være således udført, at ladets bevægelse umiddelbart standser, når drivkraften udkobles.

6.2 Hydraulik

6.2.1 Cylinder og stempel, der påvirkes af ensidigt overtryk, skal dimensioneres og udføres efter teknikkens anerkendte regler. Som beregningstryk skal der regnes med 2,3 gange det statiske tryk.

6.2.2 Trykbelastet cylinderstempel skal dimensioneres mod udbøjning. Som belastning skal regnes med 1,4 gange summen af mærkelast, ladvægt og den halve stempelvægt.

6.2.3 Cylinderstempel må i endestillingerne ikke slå direkte imod cylinderbund. Indbygget fjedrende anslag tillades dog.

6.2.4 Trykslanger skal kunne modstå 5 gange det statiske tryk.

6.2.5 Alle øvrige elementer, så som rørledninger og fittings, skal kunne modstå 2 gange det statiske tryk.

6.2.6 Rørledninger, slanger og fittings skal være således placeret og monteret, at de er beskyttet mod beskadigelse.

De skal endvidere være tilgængelige for besigtigelse - dog undtagen ved murgennemføringer.

6.2.7 Hydrauliksystemet skal gennem et passende filter eller lignende være beskyttet mod forureninger.

6.2.8 Niveau i hydrauliktank skal let kunne kontrolleres.

6.2.9 Hydraulikcylinder skal have en direkte på cylinderen monteret rørbrudsventil eller blænde, som ved slange- eller rørbrud eller større lækage umiddelbart stopper ladets nedadgående bevægelse eller reducerer sænkehastigheden til nominel driftshastighed (0,15 m/sek.).

6.2.10 Til beskyttelse mod skadeligt overtryk i hydrauliksystemet skal der mellem pumpe og kontraventil være anbragt en trykbegrænserventil (overtryksventil). Den skal være justerbar, plomberet og udført således, at indstilling kun kan ske ved hjælp af specialværktøj. Den skal være indstillet til et tryk, som er højst 10% over trykket ved kørsel med mærkelast.

6.2.11 Hydrauliksystemet skal kunne udluftes. Trykledningen mellem rørbrudsventil eller blænde og trykbegrænserventil skal kunne afspærres.

6.3 Spindeldrev

6.3.1 Løftespindler skal være selvhæmmende.

6.3.2 Løftespindler, som udsættes for tryk, skal have mindst 3 gange sikkerhed mod udbøjning ved ugunstigste belastning.

6.3.3 Løftespindler skal være beskyttet mod slag, stød og tilsmudsning.

6.3.4 Kraftoverførende kæde mellem løftespindler skal være forsynet med kædeslækkontakt.

6.3.5 Løftespindler skal ud over bæremøtrikken være forsynet med en sikkerhedsmøtrik. Denne skal optage belastningen fra ladet i tilfælde af brud på bæremøtrikken. Under normal drift skal sikkerhedsmøtrikken være ubelastet. Når sikkerhedsmøtrikken har overtaget belastningen, må ladet ikke kunne hæves, efter at det har været sænket til sin nederste stilling.

6.4 Opstilling af drivmaskineri

6.4.1 Drivaggregat med tilhørende apparatskab skal være placeret på et hensigtsmæssigt sted, bekvemt tilgængeligt for eftersyn og vedligeholdelse, men utilgængeligt for uvedkommende, f.eks. i særskilt aflåst rum eller skab. Såfremt det anbringes udendørs, skal det være effektivt beskyttet mod vejrliget.

6.4.2 Betjeningspladsen foran drivaggregatet med tilhørende apparatskab skal have en dybde på mindst 0,7 m og en frihøjde på mindst 2,1 m. Ved opstilling i privat miljø tillades dog frihøjden reduceret til 1,9 m.

6.4.3 I tilfælde hvor drivaggregatet er placeret under ladet, skal der enten være en passende stor adgangslem i ladet, mindstemål 0,8 m x 0,8 m, eller ladet skal udefra kunne hæves til en sådan stilling, at drivaggregatet bliver let tilgængeligt.

6.4.4 Inspektionsåbninger i skaktbeklædning skal være forsynet med aflåselige lemme eller døre, som ikke må åbne ind mod skakten. Hvis der for vedligeholdelse kræves adgang gennem dør til rummet under ladet, skal dørhøjden være mindst 1,5 m.

6.4.5 Adgangslemme og inspektionsåbninger, som anført i henholdsvis pkt. 6.4.3 og 6.4.4, skal være forsynet med dørkontakter.

7. Elektrisk udrustning

7.1 Generelt

7.1.1 Elevatorens elektriske installation skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

7.1.2 Manøvrestrømkredse samt installationer i elevatorskakt og på lad (stol) skal være tilsluttet lavspænding, d.v.s. højst 250 V mellem en leder og jord, eller ved ikke direkte jordet system mellem to ledere.

7.2 Hovedafbryder

7.2.1 Strømtilførslen til elevatoranlægget skal kunne afbrydes over en hovedafbryder, der udkobler alle faser og nul. I udkoblet stilling skal afbryderen kunne aflåses.

7.2.2 Afbryderen skal være let tilgængelig for eftersyn og tydeligt markeret.

7.2.3 Hovedafbryderen må ikke afbryde strømforsyningen til belysning i tilknytning til elevatoren, dens eventuelle alarmanordning samt strømudtag til serviceformål.

7.3 Ledninger

7.3.1 Ledninger, der indgår i en sikkerhedsstrømkreds eller anden strømkreds tilsluttet inden for en sikkerhedskreds, skal have ledere med et tværsnitsareal på mindst 0,75 (mm2).

7.4 Endestop

7.4.1 Handicapelevatorer skal have endestop, som bryder manøvrestrømmen, når stolgulvet (ladet) når øverste, respektiv nederste ladested. Nedre endestop kræves dog ikke ved hydraulisk dreven elevator.

7.4.2 Over øverste endestop skal desuden findes et hovedendestop, der direkte afbryder strømtilførslen på alle faser, og som stopper elevatoren, såfremt ladet fortsætter sin bevægelse mere end 25 mm forbi det øverste ladested.

7.4.3 Hovedendestoppet kan ved hydraulisk drift erstattes af et mekanisk stop (fjedrende anslag). Det samme er gældende for spindeldrift, såfremt drivaggregatet er forsynet med en momentbegrænsende anordning.

7.4.4 Endestop, hovedendestop og andre afbrydere med sikkerhedsmæssig funktion skal være mekanisk betjente og have tvangsstyret brydning med en brydeafstand på mindst 3 mm. Springafbrydere og mikrogabafbrydere tillades ikke.

8. Betjeningsanordninger

8.1 Betjeningsanordninger på lad (stol) og ved ladesteder skal være således placeret og udformet, at gangbesværede personer let og sikkert kan betjene elevatoren. De skal sædvanligvis være placeret mellem 0,8 m og 1,1 m over ladgulv.

8.2 Såfremt betjeningsanordninger på lad er anbragt på en stander, skal denne have en afstand på mindst 80 mm fra bevægelige dele.

8.3 Betjeningsanordningerne skal være således indrettet, at ladets bevægelse stopper, når aktivering af betjeningsanordningen ophører (holdetryk).

9. Nødstop

9.1 Umiddelbart ved siden af betjeningsanordningerne på ladet skal findes en let betjenelig nødstopanordning. Den skal have tvangsstyret brydning og skal efter aktivering forblive i stopstilling, således at elevatoren ikke kan manøvreres ved aktivering af en betjeningsanordning, før nødstopanordningen er tilbagestillet.

10. Nødsignal

10.1 På ladet skal findes en alarmanordning, hvormed signal kan gives til et sted, hvorfra hjælp altid kan tilkaldes. Alarmanordningen kan udføres som ringeklokke, samtaleanlæg eller telefon.

11. Belysning

11.1 Ladet (stolen) og dets bevægelsesbane skal under brug være passende elektrisk belyst, mindst 50 lux, målt ved platformgulv og betjeningsanordninger.

11.2 Belysning ved etagedør i gulvniveau umiddelbart ved etagedør skal være mindst 50 lux og i øvrigt svare til gældende dansk standard.

11.3 Hvis belysningen ikke er stedsebrændende, skal den kunne tændes ved hver etagedør ved hjælp af en lyskontakt med stedsebrændende signallampe, anbragt i umiddelbar nærhed af etagedøren og på samme væg som denne i forbindelse med de øvrige betjeningsanordninger.

11.4 Tilfredsstillende og hensigtsmæssig belysning skal forefindes ved pumpeaggregat og apparatskab.

12. Holdepaler

12.1 Hydraulisk dreven elevator skal forsynes med holdepaler, som effektivt hindrer ladet i at synke mere end 30 mm under øverste ladested ved en eventuel lækage i hydrauliksystemet.

13. Mekanisk spærreanordning

13.1 Hydraulisk dreven elevator skal have en tydeligt markeret, fastmonteret, mekanisk blokeringsanordning, der på sikker måde fastholder ladet med fuld last i hævet stilling, når der pågår arbejde under dette.

14. Nødsænkning

14.1 Elevatoren skal have en anordning, som muliggør manuel sænkning af ladet i tilfælde af strømafbrydelser e.l. Denne anordning skal være hensigtsmæssigt placeret, utilgængelig for uvedkommende og udført således, at den kan betjenes farefrit.

15. Skiltning

15.1 Betjeningsanordningernes funktioner skal være angivet ved dansk tekst eller piktogrammer. Nødstop skal være rødt og mærket med teksten »stop« eller være rødt og monteret på gul baggrund.

15.2 Ved betjeningsanordningerne på ladet samt på etagedøre/laddøre skal findes skiltning med teksten:

(symbol for kørestol) - ELEVATOR

personer eller

kg belastning

15.3 Ved den mekaniske spærreanordning (se 13.1) skal findes et let synligt skilt med teksten:

»Ved arbejde under ladet skal den mekaniske blokeringsanordning være etableret og hovedafbryderen afbrudt og låst«.

15.4 På passende plads på eller ved nødsænkeventil skal anbringes et skilt med teksten:

»Nødsænkning«.

15.5 På et passende, let synligt sted på ladet skal anbringes et skilt, der oplyser:

Fabrikantens/importørens navn og adresse.

Typebetegnelse, fabrikationsår og -nummer.

15.6 Alle skilte eller mærkninger skal være udført på holdbar måde og således, at de er let læselige.

16. Instruktion

16.1 Ved levering af enhver elevator skal medfølge en dansksproget brugs- og vedligeholdelsesvejledning, der nøje fastlægger omfanget og arten af det løbende eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde og afprøvning af sikkerhedsudstyr samt elektrisk principstrømskema og hydraulikdiagram.

A. Særlige bestemmelser for elevatorer med skakt (type A)

A.1 Løftehøjde

A.1.1 Ved opstilling i privat miljø max. 4 m løftehøjde.

A.1.2 Ved opstilling i ikke privat miljø max. 2 m løftehøjde.

A.2 Skaktvægge

A.2.1 Skakten skal på alle sider i fuld højde være indhegnet af tætte vægge med tilstrækkelig mekanisk styrke.

A.2.2 Hvis ladet er forsynet med ladsider med en højde på 1,1 m, tillades skaktindhegningen ført op til kun 1,1 m over øverste ladested, se i øvrigt pkt. A.4.1.

A.2.3 Intet punkt af skaktvæggen må udvise større elastisk deformation end 10 mm, når den vinkelret på fladen påvirkes af en ud- eller indadgående kraft på 300 N (30 kp) jævnt fordelt på et kvadratisk eller cirkulært areal på 5 (cm2).

Bestemmelserne i gældende bygnings- og brandlovgivning skal opfyldes.

A.2.4 For udvendigt opstillede elevatorer skal tages passende hensyn til vejrligets indflydelse.

A.2.5 Etagedøre og skaktvægge ud for ladgulvkant skal tilsammen danne en ubrudt flade under hensyntagen til driftsmæssige spillerum.

A.2.6 Skaktvæggenes overflade skal bestå af glatte og hårde materialer, såsom stål eller tilsvarende metaller, hårde overfladebelægninger, malet, glitpudset beton eller andre hårde materialer med tilsvarende lav friktion. Skaktvægge med kalkpudsoverflade tillades ikke.

Fremspring og fordybninger skal være mindre end 5 mm. Er de over 2 mm, skal de affases under en vinkel på højst 15I med ladets bevægelsesretning.

A.2.7 Ved anvendelse af glas i skaktindhegning gælder bestemmelserne i bilag XVI.

A.3 Skaktgrube

A.3.1 Der kan ses bort fra kravet om forskriftsmæssig skaktgrube, når bestemmelserne i pkt. 13 opfyldes.

A.4 Skakthøjde

A.4.1 Hvis ladet er forsynet med ladsider med en højde større end eller lig med 1,9 m, skal ladet (elevatorstolen), når det står i sin absolut øverste stilling og ikke er forsynet med stoloverdækning, have følgende frihøjder:

 1. Mellem overkant af ladside(r) og skaktoverdækning/etageadskillelse 0,3 m.
 2. Mellem stolens opragende dele (undtagen styresko) og skaktoverdækning/etageadskillelse:
  1. 0,1 m ved opstilling i privat miljø
  2. 0,3 m ved opstilling i ikke privat miljø.

A.4.2 Hvis stoloverdækning (stoltag) etableres, skal afstanden mellem stoloverdækning og skaktoverdækning/etageadskillelse være mindst 1,0 m.

A.5 Etagedøre

A.5.1 De skaktåbninger, der tjener som adgang til ladet (stolen), skal være forsynet med tætte etagedøre af passende styrke og stivhed, jf. kravene til skaktvægge. Etagedørene må ikke kunne åbne ind mod skakten.

A.5.2 Etagedøråbning skal have en fri højde på mindst 1,9 m. Ved øverste ladested må etagedøren have samme højde som skaktens højde over ladestedets gulv, jf. pkt. A.2.2. Mindste fri dørbredde er 0,8 m.

A.5.3 Etagedøres inderside skal ligge i samme vertikale plan som skaktvæggen og have en hård, jævn og glat overflade.

A.5.4 Afstand mellem dørblad og overkarm eller dørblad og ladestedets gulv må ikke overstige 6 mm på den mod skakten vendende side.

A.5.5 Etagedøre skal forsynes med en eller flere observationsruder således placeret, at de personer, som elevatoren er beregnet for, uden besvær kan se, når ladet er standset ud for det pågældende ladested.

A.5.6 Krav om etagedør ved nederste ladested kan fraviges for elevatorer med en løftehøjde op til 1,2 m på følgende betingelser:

 1. Åbning under ladet skal afdækkes med et glat, fast skørt af passende styrke og stivhed. Skørtet skal gå mindst 50 mm ned under ladestedets forkant, når ladet står i sin absolut øverste stilling.
 2.  Nederste udløbslængde må ikke overstige 15 mm.
 3. Stoladgangsåbningen skal forsynes med en tæt stoldør af passende stivhed og styrke. Døren skal åbne udad, og dens højde skal mindst være 1,1 m.
 4. Nævnte stoldør skal sikres i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. A.6.1, A.6.3 og A.6.4. Stoldøren må kun kunne åbnes, når ladgulv er i niveau med det pågældende ladested eller højst 50 mm over eller 15 mm under dette.

A.6 Aflåsning og kontrol af lukning af etagedøre

A.6.1 Etagedøre skal være forsynet med elevatorsikkerhedslåse med rigelkontakt og elevatordørkontakt, som fungerer således, at nedennævnte krav er opfyldt.

A.6.2 Etagedøre må kun kunne åbnes, når ladgulv er i niveau med det pågældende ladested eller højst 50 mm over eller 50 mm under dette, d.v.s. inden for dørzonen.

A.6.3 Elevatoren må kun kunne sættes i bevægelse eller holdes i bevægelse, såfremt alle etagedøre er lukkede og forriglede, således at de ikke kan åbnes.

Etagedøren, ud for hvilken ladet befinder sig, behøver dog ikke at være forriglet, før ladet forlader dørzonen efter start.

A.6.4 Etagedøre skal forsynes med en anordning, hvorved døren, når den ikke er åbnet, holdes i helt lukket og låsbar stilling. En sådan anordning kan f.eks. være håndbetjent dørlås, dørtilholder eller automatisk dørlukker.

A.6.5 Etagedøre samt den i pkt. A.5.6 nævnte stoldør skal kunne nødåbnes udefra med en specialnøgle (trekantrørnøgle).

A.6.6 Ved anvendelse af mekanisk betjente etagedøre må lukkekraften ikke overstige 150N målt vinkelret på dørbladets forreste kant.

A.7 Lad (stol)

A.7.1 Lad uden ladsider

A.7.1.1 Afstanden mellem ladkanter og skaktvæg skal være mindst 10 mm og højst 15 mm.

A.7.1.2 Afstanden mellem eventuelle opstandere med håndliste og skaktvæg skal være mindst 80 mm.

A.7.1.3 Ved mindst en af ladets sider skal anbringes en egnet håndliste mellem 0,9 og 1,1 m's højde over ladgulv.

A.7.2 Lad med ladsider (stol)

A.7.2.1 Ladsider skal føres op til en højde af enten 1,1 m eller mindst 1,9 m og være udført af tæt materiale med tilstrækkelig styrke og af passende stivhed.

A.7.2.2 Afstand mellem ladkant og skaktvæg med ladested skal være mindst 10 mm og højst 15 mm, og afstand mellem ladsider på 1,1 m's højde og skaktvæg skal være mellem 80 mm og 100 mm.

A.7.2.3 Eventuelle afstivningsjern foroven mellem ladsider skal have en afstand på mindst 120 mm fra skaktvæg med ladested.

A.7.2.4 På mindst en af ladsiderne skal anbringes en egnet håndliste i mindst 0,9 m's og højst 1,1 m's højde over ladgulv.

A.8 Styring

A.8.1 Efter lukning af en etagedør skal den bruger, der er kommet ind på ladet eller i stolen, have en passende tid til sin rådighed for betjening af kommandoknap eller -greb. I denne periode og under kørslen må derfor intet kald fra etagetryk kunne efterkommes.

B. Særlige bestemmelser for elevatorer uden skakt (type B)

B.1 Løftehøjde

B.1.1 Elevatorer uden skakt tillades kun opstillet i privat miljø, og løftehøjden må ikke overstige 1,7 m.

B.2 Afstand til væg eller lignende

B.2.1 Horisontal afstand mellem ladkant, som ikke vender mod ladested, og fast bygningsdel, f.eks. væg, søjler eller lignende, skal være mindst 500 mm.

B.2.2 Mellem tæt, glat væg, jf. pkt. A.2.6, som strækker sig langs hele ladets bevægelsesbane, og ladkant, som ikke vender mod ladested, skal afstanden være mindst 100 mm, medmindre enhver klemningsrisiko er elimineret.

Ud for ladkant og eventuelle ladsider, som vender mod øverste ladested, skal findes en tæt glat skaktvæg langs hele ladets bevægelsesbane. Afstanden mellem væg og ladkant og eventuelle ladsider skal i enhver stilling være mellem 10 og 15 mm. Skaktvæggens beskaffenhed skal opfylde kravene i pkt. A.2.6.

B.3 Indskærmning

B.3.1 Indskærmning generelt

B.3.1.1 Rummet under ladet skal i alle stillinger være helt lukket af en fast og/eller bevægelig indskærmning.

B.3.1.2 Indskærmninger skal have en sådan styrke, at de kan modstå de påvirkninger, de kan forventes udsat for, uden at brydes eller deformeres.

B.3.2 Fast indskærmning

B.3.2.1 Den faste indskærmning skal nå fra ladets laveste stilling til mindst 50 mm over dets øverste stilling på de sider af ladet, der ikke tjener som adgangsvej.

Fast indskærmning kan f.eks. bestå af murværk, beton eller en solidt fastgjort og afstivet skærm af pladejern eller lignende. Såfremt ladet ikke er forsynet med fingertætte ladsider, skal bestemmelserne i pkt. A.2.3, A.2.6 og A.7.1.1 opfyldes.

B.3.3 Bevægelig indskærmning

B.3.3.1 Bevægelig indskærmning kan være et plant og glat pladejernsskørt af passende stivhed, der er fastgjort til ladet og i flugt med ladkant, og som med dette bevæger sig ned i en grube under ladet. Skørtet skal i ladets øverste stilling nå mindst 50 mm ned under grubekant, og dets afstand til grubekant skal i enhver stilling være mellem 10 og 15 mm.

B.3.3.2 Endvidere tillades en bevægelig indskærmning udført som tætsluttende bælg eller rullegardin.

Såfremt der ved anvendelsen af bælg eller rullegardin kan opstå klemningsrisiko mellem ladets underkant og elevatorens bundramme eller gulv/terræn, skal der under ladet langs dets kanter findes kontaktlister (følelister), der ved berøring tvangsvis afbryder manøvrestrømmen, så ladets bevægelse standses.

B.4 Nedstyrtningssikring

B.4.1 Ved øverste ladested og på ladet skal findes nedstyrtningssikring i form af rækværk, ladside(r) og låge af mindst 1,0 m's højde over ladestedets gulv og lad.

B.4.2 Rækværk i form af håndliste, knæliste og en mindst 150 mm høj fodliste tillades benyttet ved anvendelse af bevægelig indskærmning, jf. pkt. B.3.3, og ved fast indskærmning, såfremt denne er udført efter bestemmelserne i pkt. B 3.2.

B.4.3 Ved anvendelse af ladsider skal disse være udført af egnet og hensigtsmæssigt materiale. Perforeret plademateriale tillades anvendt, såfremt det er fingertæt (hulstørrelse mindre end Ø8 mm).

B.5 Adgangsåbning til lad

B.5.1 Den frie bredde af adgangsåbning til lad skal være mindst 0,8 m.

B.6 Låger/døre

B.6.1 Inderside af låge/dør ved øverste ladested skal være tæt og ligge i samme vertikalplan som skaktvæg, jf. pkt. A.2.5, og have en hård, jævn og glat overflade.

Åbning mellem låge/dør og ladestedets gulv må ikke overstige 6 mm.

B.6.2 Låge på lad, som vender ud mod nederste ladested, kan være tæt eller af perforeret plade eller udført som rækværk bestående af håndliste og knæliste.

B.7 Aflåsning og kontrol af låger/døre

B.7.1 Låge eller dør skal have en betryggende mekanisk forrigling (rigelindgreb mindst 7 mm). Denne skal effektivt hindre, at lågen eller døren kan åbnes, når ladet ikke befinder sig ved ladestedet, medmindre ladet befinder sig højst 50 mm under eller over dette.

B.7.2 Når låge eller dør ikke er lukket, skal styrestrømmen tvangsvis afbrydes, når ladet befinder sig mere end 50 mm under eller over ladestedsniveau.

Indhold

Indhold

Henter PDF