Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 24 - Kranførerelevatorer

Bilag 24 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XXIV omfatter kranførerelevatorer opstillet før 1. januar 1995 samt alle kranførerelevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1995 til og med 31. december 1996.

Fra 1. januar 1997 er kranførerelevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Elevatorens hoveddata.

2. Skakt.

3. Frihøjde under stolen.

4. Etagedør.

5. Elevatorstol.

6. Drivmaskineri.

7. Fangindretning.

8. Kontravægt.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol.

10. Forskellige bestemmelser.

1. Elevatorens hoveddata

1.1 For denne elevatortype gælder følgende begrænsninger:

  • Største belastning 300 kg
  • Største personantal 2
  • Største hastighed 0,5 m/sek.

2. Skakt

2.1 Ved nederste ladested etableres et mindst 2,0 m højt hegn med etagedør.

3. Frihøjde under stolen

3.1 Hvis der befinder sig servicekrævende dele under elevatorstolen, skal der etableres en mindst 1 m høj og elektrisk overvåget afspærringsanordning ved nederste ladested til brug ved servicering af elevatoren.

4. Etagedøre

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4.1, 4.2, litra e og f, 4.4 og 4.6. Der henvises endvidere til § 37, hvor kravet om faktisk forrigling i første punktum dog ikke kræves opfyldt.

4.2 Såfremt døre ved nederste ladested er udført som automatiske hejsedøre, må dørkontakt og dørlås udelades.

4.3 Ved øverste ladested etableres dør eller låge udført på en af følgende måder:

  1. Dør eller låge etableres som et mindst 2,0 m højt hegn i en afstand af højst 0,1 m fra stoldøren under forudsætning af, at afstanden mellem stolgulv og ladestedets gulv ikke overstiger 0,05 m.
  2. Dør eller låge etableres som et 1,1 - 1,2 m højt rækværk i en afstand af mindst 0,5 m fra stoldøren under forudsætning af, at afstanden mellem stolgulv og ladestedets gulv ikke overstiger 0,05 m.
  3. Dør eller låge etableres som et 1,1 - 1,2 m højt rækværk i en afstand af mindst 0,5 m fra stoldøren i tilfælde, hvor en rampeklap på stolen anvendes til at lukke et større gab mellem stolgulv og ladestedets gulv.

4.4 Etagedørlåse forsynes med elektrisk overvågning af rigelpositionen med sikkerhedsafbryder (fejllukkesikring ikke krævet). Det tillades i dette tilfælde, at forriglingen sættes ud af funktion ved hjælp af tvangsbrudte sikkerhedskontakter i en afstand på op til 0,25 m, før stolen når øverste eller nederste ladested. Tilsvarende tillades det, at stolen sættes i bevægelse med lukket etagedør, men uden forrigling. Efter maksimalt 0,25 meters kørsel skal kørslen afbrydes, såfremt forriglingen af lukket etagedør ikke er foretaget.

5. Elevatorstol

5.1 Stoldøren skal på tilsvarende måde som etagedørene være forriglet og overvåget.

5.2 Der monteres sædvanlig belysning i stolen, så betjeningsanordningernes funktion samt skriftlig instruktion i brug og anvendelse af nødprocedurer tydeligt kan læses af brugeren. Hvis nødfiring skal foretages fra selve stolen, skal den tilhørende instruktion herom ligeledes og under alle forhold tydeligt kunne læses af brugeren.

6. Drivmaskineri

6.1 Der etableres sikker adgangsvej til elevatorens drivmaskineri.

7. Fangindretning

7.1 Fangindretningen skal være hastighedsstyret.

7.2 Fangindretninger, der fanger på tove, må ikke anvendes.

8. Kontravægt

8.1 Drivskivespil med kontravægt må ikke anvendes.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol

9.1 Stolen skal have betrædbart tag, hegn på taget og overvåget loftlem, så taget i nødstilfælde kan anvendes som flugtvej til tårnets lejder.

9.2 Loftlemmen skal kunne åbnes fra begge sider uden brug af værktøj.

9.3 Med hensyn til nødnedfiring henvises til bilag XXIII om inspektionselevatorer, pkt. 9.1.

9.4 Hvis der fra ethvert sted i elevatorens bevægelsesbane er mulighed for sikker evakuering via stoltaget til krantårnets lejder, kan nødfiring udelades.

10. Forskellige bestemmelser

10.1 Kørsel med elevatoren må i stolen kun kunne foretages ved hjælp af betjeningsanordninger, hvis funktion kan aflåses med nøgle.

10.2 Kald til nederste ladested må ligeledes kun kunne foretages med en betjeningsanordning, hvis funktion kan aflåses med nøgle.

10.3 Der skal i stolen etableres sikker kommunikationsmulighed til en person på jorden, eksempelvis til byggepladskontoret.

10.4 Der etableres akustisk alarm ved elevatorens nederste ladested eller evt. på selve elevatorstolen.

10.5 Elevatorens elektriske udrustning skal indrettes i overensstemmelse med kravene i DS/EN 81-1, afsnittene 13 og 14.

Indhold

Indhold

Henter PDF