Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 25 - Trappeløbselevatorer til ren godstransport

Bilag 25 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XXV omfatter alle trappeløbselevatorer til ren godstransport opstillet før 1. januar 1993 samt trappeløbselevatorer til ren godstransport opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til og med 31. december 1994.

Fra 1. januar 1995 er trappeløbselevatorer til ren godstransport omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.

2. Almene bestemmelser.

3. Konstruktion.

4. Bæremidler.

5. Fangindretning m.v.

6. Elektrisk installation.

7. Betjeningsanordninger, nødstop m.v.

8. Belysning.

9. Opstillingssteder.

10. Mærkning og skiltning.

1. Definitioner

1.1 Trappeløbselevator: Løfteanordning, der bevæger sig ad en skrå bane, og som er forsynet med lad beregnet for transport af gods mellem 2 faste ladesteder. Elevatoren benævnes ligeledes skråelevator.

1.2 Løftehøjde: Vertikal afstand mellem nederste og øverste ladested.

1.3 Mærkelast: Største tilladte last udtrykt i kg.

1.4 Hastighed: Trappeløbselevatorens hastighed i bevægelsesretningen, dvs. målt langs bevægelsesbanen.

2. Almene bestemmelser

2.1 Skråelevatoren samt dens tilbehør skal være således konstrueret, udført og opstillet, at den sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. De anvendte materialer skal være egnede og dimensioneret til at modstå de påvirkninger, som de kan forventes udsat for. Den elektriske installation skal overholde den til enhver tid gældende elektricitetslovgivning. Skriftlig dansksproget betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal medleveres hver skråelevator.

2.2 Hastigheden må ikke overstige 0,2 m/sek.

3. Konstruktion

3.1 Ved dimensionering af skråelevatorens bærende konstruktion skal der regnes med, at 75% af mærkelasten er placeret langs ladets langsgående, frie kant. Når ladet befinder sig ved øverste ladested, må det ikke kunne forskydes mere end 10 mm horisontalt af en kraft svarende til 30% af mærkelasten, dog mindst 500N. Slør i ladets styringer skal ikke medregnes.

3.2 Forholdet mellem mærkelast og ladets lastareal må ikke være mindre end 150 kg pr. (m2). Mærkelasten må ikke overstige 500 kg. Ladet skal være udført med en skridsikker overflade. Rampe for ind- og udkørsel af gods på og fra ladet skal være tilpasset lastens udformning. Er rampen til at slå op, må elevatoren ikke kunne startes fra øverste ladested med nedfældet rampeklap.

3.3 Ved kantside(r), hvor ind- og udkørsel af gods ikke finder sted, skal etableres en passende høj kantliste. De øvrige ladkanter skal, såfremt der foreligger risiko for, at godset kan skride ud over ladet, forsynes med en hængslet kantliste således indrettet, at den virker som kantliste under fremføring og som rampeklap ved et ladested.

4. Bæremidler

4.1 Som bæremiddel kan anvendes ståltov, rullekæde, skruespindel, tandrem e.l., såfremt tilstrækkelig styrke kan dokumenteres.

4.2 Brudstyrken af de enkelte ståltråde må ikke overstige 2000 N/(mm2). Tovdiameteren skal være mindst 5 mm. Trækkraften i tovet må ved den tilladte maksimale statiske belastning ikke overstige 1/6 af tovets garanterede mindste brudstyrke. Tovtromle og ledeskive(r) må ikke have mindre middeldiameter end 24 x tovdiameteren. Tovtromlen skal være udført med drejede og glatte tovspor. Ledeskive(r) skal have afsporingssikring for tovet. Afstanden mellem ledeskivens yderste flangekanter og afsporingssikringen må ikke overskride 1/3 af tovdiameteren. Tovfastgørelser skal udføres forskriftsmæssigt. Når ladet er i sin yderste stilling, skal der være mindst 2 tovvindinger tilbage på tromlen.

4.3 Trækkraften i rullekæder må ved tilladt statisk belastning ikke overstige 1/5 af kædens garanterede mindste brudstyrke.

4.4 Skruespindler skal udføres selvspærrende og have fornøden sikkerhed mod udbøjning. Skruespindler skal være beskyttet mod slag, stød og tilsmudsning. Skruespindler skal udover bæremøtrikken være forsynet med en sikkerhedsmøtrik. Denne skal optage belastningen fra ladet i tilfælde af brud på bæremøtrikken. Under normal drift skal sikkerhedsmøtrikken være ubelastet. Når sikkerhedsmøtrikken har overtaget belastningen, må ladet ikke kunne hæves, efter at det har været sænket til sin nederste stilling.

4.5 Tandremme skal være sikret mod afsporing.

5. Fangindretning m.v.

5.1 Ved anvendelse af ståltov, rullekæde eller tandrem som bæremiddel skal skråelevatoren være forsynet med en hastighedsstyret fangindretning.

5.2 Såfremt bæremidlet dubleres, og der således for bæremidlerne er opnået den dobbelte sikkerhed af den i pkt. 4 anførte, kan kravet om fangindretning frafaldes. Trækkraften i bæremidlerne skal i så fald udlignes ved hjælp af en hammel.

5.3 Fangindretningen skal aktiveres af en hastighedsbegrænser, såfremt elevatoren opnår overhastighed under nedadkørsel. Fangindretningen skal, når den er aktiveret, være i stand til at bremse det nedadgående lad med mærkelast til stilstand og derefter fastholde ladet sikkert, selv om samtlige bæremidler skulle være bristet eller løsnet.

5.4 Fangindretningen må ikke aktiveres ved hjælp af elektriske, hydrauliske eller pneumatiske anordninger.

5.5 Fangindretningen må ikke kunne aktiveres under opadgående bevægelse.

5.6 Fangindretningen skal, hvis det er teknisk muligt, kunne frigøres og af sig selv gå tilbage til udgangspositionen, ved at ladet skubbes opefter.

5.7 Fangindretningen må ikke kunne frigøres alene ved slæk i det tov eller den kæde, der aktiverer fangindretningen. Fangindretningens rette funktion må ikke kunne reduceres ved rustdannelse, ved uegnet smøremiddel eller ved rustbeskyttelsesmiddel på styr.

5.8 Såfremt den normale hastighed ved nedadkørende lad overskrides, skal hastighedsbegrænseren for fangindretningen aktiveres senest, når den størst tilladte udløsehastighed opnås. Aktiveringen må ikke ske ved en hastighed mindre end 1,2 x driftshastigheden, og ikke ved en hastighed større end 0,4 m/sek.

5.9 Der skal på den belastede del af tov, kæde eller tandrem være monteret en tovslæk-, kædeslæk- eller remslækafbryder, der bryder sikkerhedskredsen, således at elevatormaskineriet standser, såfremt ladets bevægelse under nedkøring bliver blokeret, og der opstår slæk på bæremidlet.

6. Elektrisk installation

6.1 Skråelevatoren skal være forsynet med en tvangsbrydende flerpolet hovedafbryder, som kan aflåses i udkoblet tilstand. Ind- og udkobling skal være tydeligt markeret. Afbryderen skal findes i nærheden af elevatoren og skal være let tilgængelig. Såfremt den er indbygget i et apparatskab, skal afbryderens manøvrehåndtag og aflåsning være let tilgængelig uden for skabet.

6.2 Elevatoren skal have etagestop, som bryder manøvrestrømmen, når ladet når øverste henholdsvis nederste ladested.

6.3 Der skal være et hovedendestop, som enten bryder hovedstrømmen direkte i alle faser eller er udført som manøvreendestop. I dette tilfælde skal følgende være opfyldt:

  1. Manøvreendestoppet skal bryde manøvrekredsen til en særskilt kontaktor, som kobler ud, hver gang elevatoren stopper. Såfremt denne kontaktor ikke kobler ud, må elevatoren ikke kunne startes igen.
  2. Der skal være et mekanisk stop således indrettet, at ladet ikke kan forlade bevægelsesbanen. Ved kørsel mod dette stop med driftshastighed skal det forhindres, at farlige påvirkninger opstår, f.eks. ved at der anvendes buffere. Endestop, hovedendestop og andre afbrydere med sikkerhedsmæssig funktion skal være mekanisk betjente og have tvangsstyret brydning med en brydeafstand på mindst 3 mm. Springafbrydere og microgabafbrydere tillades ikke anvendt.

6.4 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

7. Betjeningsanordninger, nødstop m.v.

7.1 Manøvrering af elevatoren må kun kunne ske med holdetryk efter dødmandsknapprincippet og kun fra det modtagende ladested. Fra betjeningsstedet skal der være fuldt overblik over ladets bevægelsesbane.

7.2 Betjeningsanordninger skal være tydeligt mærket med op- og nedskiltning.

7.3 Umiddelbart ved siden af betjeningsanordningerne skal findes en let betjenelig nødstopanordning. Den skal have tvangsstyret brydning og skal efter aktivering forblive i stopstilling, således at elevatoren ikke kan manøvreres ved aktivering af en af de øvrige betjeningsanordninger, før nødstopanordningen er tilbagestillet.

7.4 Der skal være en anordning for manuel fremføring af ladet op eller ned .

8. Belysning

8.1 Hele ladets bevægelsesbane skal være tilstrækkeligt belyst, mindst 50 lux.

9. Opstillingssteder

9.1 Elevatoren må kun opstilles ved et trappeløb, der ikke anses for flugtvej i brandtilfælde, hvorfor godkendelse skal foreligge fra bygnings- og brandmyndighed. Der skal under brug være mindst 0,5 m frigang mellem lad og modstående væg eller andre faste genstande. Den frie højde over lad til nærmeste faste bygningsdel skal være mindst 1,8 m og mindst 0,4 m over højeste forekommende last. Ved opstilling skal der drages omsorg for, at der ikke kan opstå klemning af gods mellem det bevægelige lad og evt. konstruktionsafstivninger og faste bygningsdele.

9.2 Nederste betjeningssted skal placeres på en sådan måde, at den betjenende person har fuldt overblik over ladets bevægelsesbane uden samtidig at være udsat for risiko i tilfælde af brud på bæremiddel eller nedfaldende gods.

10. Mærkning og skiltning

10.1 Forskriftsmæssig skiltning skal etableres, jf. bilag XVII, pkt. A18. Der anbringes skilte ved ladestederne og på ladet.

Indhold

Indhold

Henter PDF