Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om Produktregistret

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 103 af 9. februar 2018 om produktregistret

I medfør af § 49 a, stk. 4, § 80 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, og efter forhandling med miljø- og fødevareministeren, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og indhold

§ 1. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen fører et digitalt register for stoffer og materialer.

Stk. 2. Registret bliver administreret af Arbejdstilsynet, som er ansvarlig for at opretholde og udvikle registret.

§ 2. Registret har til formål at samle oplysninger om stoffer og materialer, herunder oplysninger om deres forekomst og brug. Oplysningerne i registret danner grundlag for vurdering af og forebyggelse mod skadelige virkninger af stoffer og materialer.

§ 3. Registret indeholder oplysninger og vurderinger af betydning for varetagelsen af de opgaver, der efter miljølovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen er pålagt Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Desuden tilgår der registret oplysninger og vurderinger, der er af betydning for de personer m.v., der skal udøve funktioner efter denne lovgivning.

Indhentning af oplysninger

§ 4. Oplysningerne indhentes efter nærmere fastsatte regler, herunder regler fastsat i bekendtgørelsen om særlige forpligtelser for producenter, leverandører og importører mv af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Stk. 2. Registreringen skal foretages således, at de anmeldte stoffer og materialer kan identificeres ved registreringsnummer (PR-nr.), Handelsnavn, synonymnavne oa.

Registrering og opbevaring af oplysninger

§ 5. Arbejdstilsynet forestår behandling af registrets oplysninger.

Stk. 2. Enhver, der har pligt til at anmelde stoffer og materialer, jf. § 4, stk. 1, skal selv indtaste alle anmeldepligtige oplysninger direkte i Produktregistret.

Stk. 3. Arbejdstilsynet fører stikprøvevis kontrol med, at de indtastede oplysninger er i overensstemmelse med de af § 4, stk. 1, omhandlede regler.

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet skal efter forhandling med direktøren for Miljøstyrelsen udarbejde et internt sikkerhedsreglement for fællesregistret samt et sikkerhedsreglement for brugere, jf. § 7, stk. 1. Reglementet er ikke offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Det interne reglement skal omfatte organisatoriske forhold samt fysisk og elektronisk sikring, herunder brugeradministration og retningslinjer for tilsynet med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for fællesregistret. Reglementet skal desuden fastsætte, at kun de af Arbejdstilsynets medarbejdere, som er beskæftigede i registret, og som direktøren for Arbejdstilsynet udpeger hertil, må have adgang til at indberette og ændre i registret.

Stk. 3. De af stk. 1 omfattede myndigheder m.v., udpeger de personer, som skal have direkte adgang til registret. Direktøren for Arbejdstilsynet skal tiltræde indstillingen. Der må kun godkendes personer, hvis arbejde gør det nødvendigt, at de har direkte adgang til registret, og den enkelte må kun få adgang til de oplysninger, som den pågældende har behov for i sit arbejde.

Adgang til oplysninger

§ 7. Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Kemisk Beredskab (Beredskabsstyrelsen) har direkte adgang til de registrerede oplysninger i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Stk. 2. Andre myndigheder kan få udleveret de oplysninger, som er nødvendige for den forsvarlige varetagelse af deres opgaver. Det samme gælder personer, der varetager opgaver efter miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, og som har tavshedspligt.

§ 8. Registrets oplysninger kan i øvrigt udleveres efter lov om offentlighed i forvaltningen og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Følgende oplysninger betragtes normalt som fortrolige oplysninger:

  1. Detaljerede oplysninger om et materiales fulde sammensætning.
  2. Et stofs eller et materiales nøjagtige anvendelse eller funktion, herunder detaljerede oplysninger om dets anvendelse som mellemprodukt.
  3. Den nøjagtige mængde af det stof eller materiale, der fremstilles eller markedsføres.
  4. Forbindelserne mellem en producent eller importør og hans distributører eller downstreambrugere.

Stk. 3. Hvis en øjeblikkelig indsats er vigtig for at beskytte menneskers sundhed eller sikkerhed eller miljøet, som fx i nødsituationer, kan oplysningerne i stk. 2 offentliggøres.

Tavshedspligt

§ 9. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter denne bekendtgørelse samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er omfattet af reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens §§ 152-152 c.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Arbejdsmiljøklagenævnet efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år den, der

  1. i strid med sandheden angiver at opfylde betingelserne i § 7, stk. 1 eller 2, og derved får adgang til fortrolige oplysninger, eller
  2. benytter oplysninger til andre formål, end de er meddelt til.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 466 af 14. september 1981 om registret for stoffer og materialer ophæves.

Arbejdstilsynet, den 9. februar 2018

Søren Kryhlmand / Katrine Krone

Indhold

Indhold

Henter PDF