G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Certifikater

Bilag 2 til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 30. september 1965 om regler for arbejde på fartøj med tank for olie

Formularen er godkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet.

CERTIFIKAT

i henhold til arbejdsministeriets bekendtgørelse af 30. september 1965om regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v. (Tankforskrifterne)Fartøjets navn ........Næstsidste last ......Beliggende ved: .....Sidste last ........

ANLØBSCERTIFIKAT

Jeg har i dag kl._______ fundet, at fartøjet er så frit for brand- og eksplosionsfarlig gas og gasdannende olierester, at der under de foreliggende forhold ikke er fare for eksplosion eller antændelse. Fartøjet må gå til værft, men ingen må gå ned i, og der må ikke bruges åben ild på eller ved tank, rum eller rørledning, medmindre dette er tilladt ved arbejdscertifikat.Særlige bemærkninger: ____________________, den _____________________

ARBEJDSCERTIFIKAT

Jeg har i dag kl. ________ undersøgt nedenstående tanke, rum og rørledninger vedrørende tilstedeværelse af brand- og eksplosionsfarlig samt giftig gas, olierester, slam, aflejringer, rustkager o.lign.

Herefter kan arbejde sættes i gang således:

1. Tank og rum, som ingen må gå ned i, uden at der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, og som der ikke må anvendes åben ild på eller ved: .....

2. Tank og rum, som der kan arbejdes i uden brug af åben ild: ........

3. Tank og rum, som der kan arbejdes i, på eller ved med brug af åben ild: ....

4. Rørledning, som der kan arbejdes i, på eller ved med brug af åben ild: ....

5. Særlige bemærkninger: ___________________, den ____________________

Certifikat udfærdiges i mindst 2 eksemplarer, hvoraf det ene overgives til værftet, medens det andet - eller kopier heraf - opsættes på et let synligt sted ved alle landgange.

Indhold

Indhold

Henter PDF