Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 30. september 1965 om regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v.

I medfør af § 29 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse fastsættes følgende:

§ 1. På fartøj af enhver art, herunder lægter, som fører eller har ført olie eller andre brændbare væsker i tank eller andre rum som last eller bunkers, skal de i bilag til denne bekendtgørelse optagne sikkerhedsforskrifter følges ved inspektions-, rengørings-, reparations-, vedligeholdelses-, ombygnings-, ophugnings- eller lignende arbejder, der indebærer brand-, eksplosions-, forgiftnings- eller anden sundhedsfare, hvad enten arbejdet udføres på værft eller af anden lignende virksomhed inden for eller uden for værftets (værkstedets) område.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er dog sådant arbejde, som udføres udelukkende af skibets besætning.

§ 2. Forbud, som nedlægges af arbejdstilsynet i henhold til § 55 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse, for så vidt angår de i § 1 nævnte sikkerhedsforskrifter samt afgørelser, som tilsynet i øvrigt træffer i henhold til forskrifterne, kan inden for et tidsrum af 3 uger indankes for direktøren for arbejdstilsynet. Direktørens afgørelse kan inden for et tidsrum af 14 dage indankes for arbejdsministeren. Over for forbud har indankning ikke opsættende virkning.

§ 3. Overtrædelse af denne bekendtgørelse og de hertil knyttede sikkerhedsforskrifter straffes i henhold til § 71 i nævnte lov med bøder, for så vidt forholdet ikke efter lovgivningens almindelige bestemmelser medfører højere straf.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1966.

Arbejdsministeriet, den 30. september 1965.
Erling Dinesen / Lundbeck.

Bilag

1 - Sikkerhedsforskrifter for visse arbejder på fartøj med tank for olie m.v.

2 - Certifikater

Indhold

Indhold

Henter PDF