G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Sikkerhedsforskrifter for visse arbejder på fartøj med tank for olie m.v. (Tankforskrifter)

Bilag 1 til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 30. september 1965 om regler for arbejde på fartøj med tank for olie

Udfærdiget i henhold til § 29 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse. Forskrifternes formål er at forebygge brand- og eksplosions-, forgiftnings- og anden sundhedsfare bedst muligt.

Definitioner

1. Ved tank, rum og rørledning forstås såvel lasttank som bunkertank, smøreolietank og anden tank eller rum med tilhørende rørledninger, hvor der kan have samlet sig olie eller gas, herunder kofferdam, peaktank, pumperum, ventil, filter, varmespiral (coil) m.v.

2. Ved olie forstås i disse forskrifter såvel egentlige olier af enhver art som anden brændbar væske og brændbar 'flydende'(kondenseret) gas. Væskerne inddeles efter deres flammepunkt - bestemt ved lukket Pensky Martens apparat - i 2 grupper:

Gruppe A

Olie og anden væske med flammepunkt 65,5 °C (150 °F) eller derunder, f.eks. benzin (petrol, gasoline), benzol (benzene) og toluol (toluene), xylol (xylene), white spirit, petroleum (kerosene), råolie (crude oil), metanol og andre alkoholer, acetone samt flydende gas, f.eks. propan, butan og butadien.

Gruppe B

Olie og anden væske med flammepunkt højere end 65,5 °C (150 °F), f.eks. mineralsk olie, såsom dieselolie, fyringsolie (fuel oil), smøreolie (lub oil) samt animalske og vegetabilske olier, såsom hvalolie, sildeolie, kokosolie, jordnøddeolie og linolie.

3. Ved gas forstås gas eller damp fra de under pkt. 2 nævnte væsker.

4. Ved åben ild forstås åben flamme eller varme fra f.eks. blæselampe, svejse- og skæreapparat, smedeesse, varme nagler, stærkt gnistdannende værktøj som f.eks. slibemaskine samt al belysning undtagen sikkerhedslampe af godkendt type.

Adgang til værft

5. Værftet må ikke modtage et fartøj, der fører eller har ført olie som last, før lasttanke, rum og rørledninger i fornøden udstrækning (jfr. pkt. 6-10) er tømt og tilstrækkeligt rengjort og udluftet, og der foreligger et fyldestgørende certifikat, jfr. pkt. 38, der angiver, at fartøjet er så frit for gas og gasdannende olierester, at der under de foreliggende forhold ikke er fare for eksplosion eller antændelse (anløbscertifikat, se bilag 2).

Anm.:

Ved anløb af særligt tankrensningsanlæg beliggende uden for værftsområde kræves ikke anløbscertifikat.

6. Tanke, rum og rørledninger, som har indeholdt olie af gruppe A, skal, inden fartøj går til værft, tømmes, rengøres, udluftes og ved gasundersøgelse være fundet gasfrie i henhold til pkt. 5. Tanke indeholdende olie af gruppe B behøver ikke at tømmes, før fartøj går til værft, såfremt tankene opfylder kravene om gasfrihed i henhold til pkt. 5, og lugerne holdes lukkede.

7. Bunkerstank kræves ikke tømt, for at fartøj skal kunne gå til værft.

8. Tørlastfartøj ,som har et mindre antal lasttanke for vegetabilsk eller animalsk olie af gruppe B, kan, uden at tankene er tømt, gå til værft uden anløbscertifikat.

9. Tank, som efter at have indeholdt olie er påfyldt ballastvand, behandles som angivet under pkt. 6, medmindre disse tanke af certifikatudstederen findes gasfri i henhold til pkt. 5. Tanken skal være fyldt så højt som muligt, uden at der dannes luftlommer under tanktoppen (dækket), og den skal holdes godt ventileret.

10. Fartøj må modtages på værft med skyllevand og olierester af gruppe A fyldt på løse opsamlingsfade, forudsat at disse holdes forsvarligt lukkede og fjernes fra fartøjet, førend arbejde af nogen art sættes i gang om bord. For fartøj med skyllevand og olierester af gruppe B fyldt på tank gælder det i pkt. 6, stk. 2, anførte.

11. Hvis det på grund af havari eller andet særligt forhold ikke er muligt eller rimeligt at undersøge fartøjet fuldstændigt, forinden det går til værft, skal der mellem rederi, certifikatudstederen, værft og havnemyndigheder træffes særlige aftaler.

12. Anløbscertifikat skal, når fartøjet er kommet til værft, opslås på et iøjnefaldende sted ved alle landgange.

Igangsætning og udførelse af arbejde

Almene bestemmelse

13. Arbejde i, på eller i nærheden af tank, rum eller rørledning må ikke sættes i gang, før der i den udstrækning, som foreskrives i punkterne 26, 32, 33 og 34 foreligger certifikat, som angiver, at arbejdsstedet er så fri for gas og gasdannende olierester, slam, aflejringer, rustkager og lignende, at det pågældende arbejde kan sættes i gang uden fare for antændelse, eksplosion eller forgiftning (arbejdscertifikat, se bilag 2).

14. Såfremt det ved inspektion, rengøring eller i anden særlig anledning er nødvendigt at gå ned i tank eller rum, før arbejdscertifikat giver adgang dertil, skal følgende særlige beskyttelsesforanstaltninger iagttages:

a. Den beskæftigede skal anvende frisklufts- eller trykluftsapparat og sikkerhedssele med line. Åndedrætsbeskyttelsen skal være nøjagtig tilpasset, og den beskæftigede skal være fortrolig med brugen af den.

b. Værktøj og redskaber skal være af ikke gnistdannende materiale. Den beskæftigede må ikke benytte fodtøj med jernbeslag eller lignende, som kan forårsage gnister. Til belysning må kun anvendes lampe af godkendt type.

c. Ved arbejdspladsen på fartøjet skal der findes en lugemand. Om fornødent skal der endvidere findes brandvagt med behørigt brandslukningsmateriel, og sygebåre skal være let tilgængeligt.

15. Det påhviler værftsledelsen i samråd med certifikatudstederen at tage bestemmelse om, hvorvidt fornyet gasundersøgelse skal foretages, forinden et arbejde sættes i gang, eller om der skal foretages fortløbende gaskontrol under arbejdet.

16. Hvis der, efter at arbejdscertifikat er udstedt, f.eks. ved åbning af ventil eller rørledning, ompumpning af olie, lækage eller af anden grund f.eks. temperaturstigning eller afbrydelse i arbejdet, opstår tvivl om, hvorvidt tank, rum eller rørledning er gasfri, må arbejde ikke påbegyndes eller genoptages, før der ved nyt arbejdscertifikat er givet tilladelse hertil.

17. Under arbejde i tank og rum skal dampledninger, som fører ind til tank, holdes lukkede, og dampventiler skal være sikrede mod utilsigtet oplukning; ligeledes skal alle ventiler, rør etc. så vidt muligt holdes lukkede og sikrede mod åbning. Åbne rørender skal være forsynet med propper eller blindflanger.

18. Lasttank, som tømmes for olie, olierester, skylle- eller ballastvand, skal gasundersøges snarest muligt efter tømningen.

19. Har fartøjet været oplagt, må ingen gå ind i tank og rum, og der må ikke bruges åben ild i, på eller ved tank, rum og rørledning, før nyt arbejdscertifikat foreligger.

20. Alle tanke og rum skal være godt udluftede, før nogen går ind i dem, og der skal sørges for rigelig ventilation under arbejdet. Elektriske vifter og andre ventilationsanordninger, som kan udløse gnister, må ikke anbringes i tank eller rum, medmindre tanken ved arbejdscertifikat er erklæret så gasfri, at åben ild er tilladt anvendt.

21. Ethvert fartøj skal så vidt muligt jordforbindes på forsvarlig måde, før arbejdet igangsættes.

22. I galvanisk beskyttet tank eller rum kan dannes eksplosiv gas, hydrogen (brint). Sådan tank (rum) skal enten være helt tom eller være fyldt med vand så højt som muligt, uden at der dannes luftlommer under tanktoppen (dækket). I begge tilfælde skal tanken holdes godt ventileret.

23. I kofferdam, peaktank, vandtank o.lign., kulkasse og lasttank kan der forekomme oxygen (ilt)-mangel. Sådanne rum skal, før nogen går ind i dem, være godt udluftet, enten ved gennemblæsning med frisk luft eller ved fyldning med vand og påfølgende tømning. Om fornødent skal det ved en undersøgelse af kompetent person (jfr. pkt. 39) konstateres, at oxygen-(ilt)-indholdet er tilstrækkeligt til, at ophold i tank eller rum kan ske farefrit.

24. Tobaksrygning i forbindelse med arbejde på fartøj med lastolietank er forbudt.

25. Alt arbejde på fartøj, som er omfattet af disse forskrifter skal ledes af en person, der har nøje kendskab til forskrifternes bestemmelser.

Rengøring og andet arbejde uden brug af åben ild

26. Rengørings- og andet arbejde uden anvendelse af åben ild, som kan udføres, uden at nogen går ind i tank eller rum, f.eks. spuling, dampning og luftning, må sættes i gang, uden at der foreligger anløbs- og arbejdscertifikat. Hvis det er nødvendigt at gå ind i tank eller rum, må der enten foreligge arbejdscertifikat, som giver tilladelse til dette, eller der må træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, jfr. pkt. 14.

27. Ved rengøring skal det påses, at tank, rum og rørledningssystem med ventiler, pumper, filtre og lignende samt eventuelt varmespiraler tømmes så omhyggeligt som muligt, dampes og/eller spules med vand eller rengøres på anden effektiv måde, så rester af olie, slam og rustkager og lignende i videst muligt omfang fjernes, eventuelt opløses og bortskylles. Derefter foretages gennemluftning ved hjælp af f.eks. vindsejl eller kunstig ventilation.

28. Tank eller rum, som ved reparationsarbejde vil blive udsat for opvarmning eller gnister, skal, ud over hvad der er foreskrevet i pkt. 13, grundigt rengøres for slam og aflejringer, så at brandfarlig eller giftig gas ikke kan dannes ved opvarmningen. Drejer det sig om slam og aflejringer, der vanskeligt kan fjernes, og hvor kun en mindre del af tankfladen kan blive udsat for opvarmning, kan rengøringen begrænses til det område, uden for hvilket varmen ikke kan spredes. Tankfladen må rengøres på begge sider.

29. Ved rengøring af tank må ikke anvendes olie eller andet rensemiddel af gruppe A. Hvis temperaturen er under 15 °C, kan petroleum med flammepunkt over 40 °C benyttes. I så fald må petroleumsrester tørres omhyggeligt op og tanken grundigt udluftes. Ved anvendelse af giftige rensemidler som f.eks. triklorætylen (tri) må rester af rensemidlet i fordybninger og aflejringer omhyggeligt fjernes. Ingen må gå ind i tanken eller rummet, uden at der træffes de i pkt. 14 nævnte særlige foranstaltninger, medmindre tanken efter grundig udluftning og ved undersøgelse af kompetent person er fundet ufarlig (jfr. pkt. 39).

30. Under rengøringsarbejde i tank eller rum, hvor der findes slam eller aflejringer efter blybenzin (pkt. 37), eller som har indeholdt eller er rengjort med ætsende væske, skal en hensigtsmæssig beskyttelsesdragt anvendes. Dragten skal renses omhyggeligt efter brugen.

31. Tank, rum og rørledninger, som har indeholdt benzol, skal ved temperaturer under denne væskes frysepunkt (ca. +6° C), ud over hvad der er foreskrevet i pkt. 13, omhyggeligt rengøres for frossen benzol ved spuling med varmt vand eller damp eller afvaskes med dieselolie eller lignende olie af gruppe B.

Arbejde med brug af åben ild

32. Arbejde med brug af åben ild må udføres på fartøj, forudsat, at tank, rum og rørledning, som vil blive udsat for opvarmning, forinden underkastes særlig rengøring i henhold til pkt. 27, samt at arbejde i, på eller ved tank, rum eller rørledning er tilladt ved arbejdscertifikat, eventuelt efter fornyet gasundersøgelse (se pkt. 15).

33. Mindre arbejder med brug af åben ild, f.eks. påsvejsning af beslag, rørbøjler, "doblinger" og fundamenter direkte udvendig på tank eller rum, som indeholder eller har indeholdt olie af gruppe B, kan i samråd med certifikatudstederen udføres uden forudgående rengøring, forudsat at der ikke er fare for gennembrænding, og at tank (rum) i mindst 50 cm højde over det opvarmede sted holdes fyldt med vand og/eller olie af gruppe B, eller at luften i tanken (rummet) uddrives med inert gas, f.eks. nitrogen eller kuldioxid, som skal tilføres kontinuerligt under arbejdet. Efter brug af inert gas må tanken grundigt udluftes, og den må kontrolleres af en kompetent person (jfr. pkt. 39), før nogen går ind i den.

Anm.:

Under arbejde med anvendelse af åben ild på sådanne lukkede hulrum som f.eks. dobbelt pladeror (balanceror) og slingrekøl, som kan indeholde olie, eller hvor eksplosiv gas stammende fra rustbeskyttelsesmiddel eller lignende kan frygtes at opstå som følge af opvarmning, bør der indhentes arbejdscertifikat, eller rummet bør være fyldt helt op med vand eller luften i rummet være fortrængt ved hjælp af inert gas, der tilføres kontinuerligt.

34. I fartøjer, der fører eller har ført olie som last, må der i maskin- og kedelrum ikke anvendes åben ild uden for de faste fyrsteder, medmindre dette er tilladt ved arbejdscertifikat for hvert enkelt arbejde. I ethvert fartøj skal arbejde med brug af åben ild indstilles i maskin- og kedelrum, så længe tilstødende tanke, rum og rørledninger udluftes gennem disse eller af anden grund står i åben forbindelse med disse rum, og arbejdet må ikke genoptages, før der foreligger arbejdscertifikat, som angiver, at åben ild kan anvendes.

35. Ved arbejde med brug af åben ild skal brandvagt med behørigt brandslukningsmateriel være til stede, og sygebåre skal være let tilgængelig. Adgangen til arbejdsstedet skal holdes bedst mulig åben af hensyn til eventuel hurtig rømning.

Undersøgelse og certifikater m.m.

36. Anløbs- og arbejdscertifikater skal udfærdiges på formular, jfr. bilag 2.

37. Certifikater skal så vidt muligt indeholde oplysninger om, hvilke olier fartøjet har ført som sidste og næstsidste last. For så vidt fartøjet har ført benzinlast, skal det angives, om denne har været tilsat blyforbindelser.

38. Anløbs- og arbejdscertifikater som påbudt i henhold til disse forskrifter må kun udstedes af en pålidelig person, som har godtgjort at være i besiddelse af fornøden kemisk kundskab og erfaring og som disponerer over hensigtsmæssigt udstyr. Værftet giver direktoratet for arbejdstilsynet oplysning om, hvem det udpeger til certifikatudsteder.

39. Fortløbende gaskontrol (jfr. pkt. 15), undersøgelse for rester af giftigt rensemiddel (jfr. pkt. 29) og for oxygen-(ilt)-mangel (jfr. pkt. 23) skal udføres af en ansvarlig, kompetent person, som disponerer over hensigtsmæssigt udstyr.

40. Ved udstedelse af det i disse forskrifter nævnte arbejdscertifikat samt ved fornyet gasundersøgelse og fortløbende gaskontrol bør gasindholdet i tanke eller rum, hvori eller i hvis nærhed der skal arbejdes, ikke, for så vidt angår eksplosionsfare, overstige 5 pct. af den nedre eksplosionsgrænse. Endvidere bør indholdet af gas kunne holdes under nævnte grænse. For så vidt angår forgiftningsfaren, bør gaskoncentrationen, når det gælder ophold af længere varighed i tank eller rum, ikke overskride eller antages at ville overskride gældende hygiejniske grænseværdier (MAC-værdier).

41. Tank, rum og rørledning skal, forinden gasundersøgelse foretages, være afkølet til rimelig arbejdstemperatur.

Sikkerhedsforskrifterne er udarbejdet af et fællesnordisk arbejdsudvalg og tiltrådt af arbejdstilsynene i Danmark, Norge og Sverige.

Indhold

Indhold

Henter PDF