G� til hovedindholdet

Civile raketopsendelser

I de senere år er civile raketaktiviteter i Danmark steget i omfang. Udviklingen og opsendelse af civile raketter har været koncentreret omkring amatørraketforeninger, der opsender raketter fra militære øvelsesområder på land eller fra mobile opsendelsesplatforme på havet.

Arbejdsmiljøloven og civile raketaktiviteter

Arbejdet med udviklingen og opsendelse af civileraketter er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, hvis dette arbejde kan karakteriseres som ”arbejde for en arbejdsgiver”. Mange af de aktiviteter, som civile aktører udfører på raketområdet, vil som hovedregel være omfattet af arbejdsmiljølovgivningens begreb om arbejde for en arbejdsgiver.

Frivilligt arbejde i forbindelse med civile raketaktiviteter

Frivilligt arbejde - der udføres for en arbejdsgiver - er som udgangspunkt omfattet af hele arbejdsmiljølovgivningen. Hvis det frivillige arbejde ikke kan karakteriseres som ”arbejde for en arbejdsgiver”, vil kun dele af arbejdsmiljølovgivningen finde anvendelse.

Bestemmelser som altid vil være gældende er

  • reglerne om arbejdets udførelse (fx anvendelse af værnemidler),
  • reglerne om tekniske hjælpemidler (fx maskiner) 
  • reglerne om stoffer og materialer (fx kemi).

Det betyder, at anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, altid skal følges.

Hvem har et ansvar?

En forening af frivillige, beskæftiget med civile raketaktiviteter, har pligt til at planlægge og tilrettelægge det frivillige arbejde, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Tilsyn

Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejde, herunder civile raketaktiviteter, der foregår på landjorden, og arbejde, der foregår på anlæg, der af mere permanent karakter er fast forankret til den danske kontinentalsokkel.
Arbejdstilsynet har generelt fokus på kontrol med arbejdsmiljøet på arbejdspladser, hvor der er ansatte.

Her kan du læse videre om reglerne

Arbejdsskadesikringsloven (ASL) administreres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med en række forsikringsselskaber. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vil skulle træffe afgørelse om anerkendelse af skader indtrådt i forbindelse med frivilligt arbejde med civile raketaktiviteter i foreninger samt om erstatning og godtgørelse m.v.

Anmeld arbejdsulykken

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - aes.dk

En rapport fra 2019 beskriver omfang og sammenhæng mellem myndigheder og civile raketaktiviteter:

Undervisnings- og forskningsministeriets hjemmeside med den endelige rapport - ufm.dk

Henter PDF