G� til hovedindholdet

Strakspåbud - Grov overtrædelse

Kvalitetsprocedure G-204. Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, JF. Ikrafttræden: 1. april 2007. Senest revideret: februar 2024 - under revision. Aktuel for tilsynsførende og tilsynssupportere.

Formål

Formålet med proceduren er, at sikre at der ved strakspåbud ved grove overtrædelser, reageres med supplerende påbud, når det er relevant. Ved grove overtrædelser skal forstås: Overtrædelser hvor der er akut eller overhængende fare, og hvor klare og kendte regler overtrædes.

I de tilfælde, hvor du som tilsynsførende konstaterer alvorlige overtrædelser, der kan medføre strakspåbud, afgiver du strakspåbud efter de almindeligt gældende regler og praksis.

Proceduren skal endvidere følges i de tilfælde, hvor du som tilsynsførende konstaterer alvorlige overtrædelser, der kunne have medført afgivelse af strakspåbud, men hvor virksomheden ikke pålægges en handlepligt pga. den faktiske situation, se nærmere i kvalitetsprocedure G-201 om reaktioner.

Når du afgiver strakspåbud om grove overtrædelser, skal det sikres, at oplysningen af sagen suppleres med nærmere oplysninger om arbejdets tilrettelæggelse. Det skal ske for, at det kan afklares, om overtrædelsen skyldes svigt i planlægning, tilrettelæggelse, eller udførelse af arbejdet. Hvis det er tilfældet, vil der - hvis betingelserne for at afgive påbud i øvrigt er opfyldt - normalt skulle gives supplerende påbud om fx tilsyn med arbejdet, for at forebygge at problemet opstår igen senere.

Proceduren gælder, når du indenfor områderne, som er beskrevet i eksempellisten sidst i dette bilag, konstaterer følgende:

at der er tale om grove overtrædelser af reglerne på et eller flere af følgende områder:

1. anvendelse af personlige værnemidler,
2. anvendelse af udsugningsforanstaltninger,
3. anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger
4. anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder eller
5. certifikater til kran og gaffeltruck

og at der er en ansat involveret i overtrædelsen.

For at sikre at sagen oplyses tilstrækkeligt, er der udarbejdet et tjekskema , der skal følges i alle de situationer, hvor du giver strakspåbud for grove overtrædelser inden for det nævnte anvendelsesområde.

Nedenfor beskrives nogle af punkterne i skemaet nærmere:

1. Oplysninger til identifikation af den ansatte
- den ansattes navn, adresse og fødselsdato.

2. Oplysninger om hvorvidt der har været truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger

 • om eventuelle nødvendige værnemidler eller sikkerhedsudstyr var udleveret og til stede til det pågældende arbejde,
 • om det var muligt at bruge udstyret/værnemidlet til det pågældende arbejde,
 • om det var lovligt at bruge udstyret/værnemidlet til det pågældende arbejde,
 • om udstyret/værnemidlet var i forsvarlig stand.

Kan du ved egne iagttagelser eller oplysninger fra den ansatte og arbejdsgiveren konstatere, at ét eller flere af de ovenstående punkter ikke lever op til lovgivningen, skal der ikke undersøges yderligere. Oplysningerne beskrives herefter i checkskemaet og vedlægges som bilag i ATIS-skabelonen ”Rapport om grove overtrædelser”.

Konstaterer du, at ovenstående punkter alle lever op til lovgivningen eller er der tvivl herom, skal du vurdere og indhente oplysninger, om hvorvidt der skal afgives påbud om eller strakspåbud for:

3. Manglende instruktion eller tilsyn

4. Manglende AMO

5. Manglende APV.

Ad. instruktion og tilsyn
Om der er givet fornøden instruktion og ført effektivt tilsyn, søges oplyst på baggrund af udsagn fra de involverede. Såvel den ansatte som arbejdsgiveren skal spørges herom. Hvis arbejdsgiveren eller arbejdslederen deltager i selve overtrædelsen eller opholder sig i umiddelbar nærhed af den konstaterede overtrædelse, således, at der er kendskab til overtrædelsen fra arbejdsgiverens side kan det umiddelbart konstateres, at arbejdsgiveren ikke har givet instruktion og/eller ført tilstrækkeligt tilsyn og du skal følgende afgive strakspåbud herom.

Er arbejdsgiveren ikke til stede under dit besøg, skal arbejdsgiveren kontaktes og spørges til instruktion og tilsyn. Du noterer de indhentede oplysninger og lader disse indgå i en vurdering af om strakspåbud skal afgives indenfor områderne.

Ad. AMO
Der spørges efter arbejdsmiljørepræsentanten. Hvis der ikke er nogen, afklares det om virksomheden skal have en arbejdsmiljøorganisation på det gældende arbejdssted.

Såfremt virksomheden er forpligtet til at have en arbejdsmiljøorganisation og der ikke er en sådan, afgives der påbud herom.

Ad. APV
Hvis det i forbindelse med sagens oplysning kan konstateres, at virksomheden ikke har gennemført en APV, skal der afgives påbud herom.

Undtagelse: Da der ikke kan afgives påbud med frist på en screening, udtages virksomheden i stedet til tilsyn.

Efter endt undersøgelse udarbejdes ATIS-skabelonen "Bøderapport". Rapporten skal indeholde resultaterne af ovenstående undersøgelse således, at sagen er oplyst vedrørende overtrædelsen, samt vedrørende oplysninger om arbejdsgiverens opfyldelse af kravene om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og eventuelt kravene om instruktion, tilsyn, AMO og APV. Checkskemaet vedlægges som bilag i ATIS-skabelonen "Rapport om grove overtrædelser".

Nedenfor er angivet en ikke udtømmende liste over områder, der normalt må anses for at være grove, og som vil medføre strakspåbud:

Ulykkesfare ved brug af arbejdsmaskiner, håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler, herunder

 • arbejde med uforsvarlige maskiner, håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler, som har uafskærmede roterende eller skærende dele fx rundsavsklinger, transportsnegl, kraftoverføringsaksler,
 • brug af maskiner, der er uegnede til arbejdet og dermed farlige, hvor fx sikkerhedsanordninger er sat ud af kraft, eller sikkerhedsforanstaltninger mangler,
 • reparationer eller indgreb, mens maskinen er i drift,
 • uforsvarligt opstillet eller stabiliseret kran,
 • uforsvarligt løft med kran, herunder løft med slidte wirer, løft af byrde uden sikring mod tab og nedstyrtning, samt uforsvarlig anhugning og
 • uforsvarlig brug af trucks m.m. - fx kørsel med gaflerne i øverste position og løft af byrde med risiko for væltning.


Truckkørsel uden certifikat

Kranløft uden certifikat

Fare for nedstyrtning,

 • stillads, herunder rækværk, fastgørelse, afstivning og understøtning, løse dæk
 • tagarbejde, herunder arbejde i højden uden rækværk, åbninger i dæk og etageadskillelse, fritliggende bjælker, stigearbejde med risiko for væltning samt ikke bæredygtigt underlag.

Fare for akut belastning i forbindelse med løft:

 • Enkeltmandsløft på 50 kg eller derover i underarms- og ¾-arms afstand, samt 75 kg og derover ved løft tæt på kroppen
 • Tomandsløft på 75 kg og derover i underarms- og ¾-arms afstand, samt 100 kg og derover ved løft tæt på kroppen.

Fare for sammenstyrtning og sammenskridning, herunder i forbindelse med

 • jordudgravninger
 • siloer
 • brønde
 • beholdere
 • manglende afstivning af elementer eller spær


Ulykkesfare ved arbejde med farlige stoffer og materialer, herunder i forbindelse med

 • svejsearbejde
 • opløsningsmidler
 • syre
 • epoxy
 • styren
 • asbest

Andre åbenbart uforsvarlige arbejdsmiljøforhold, herunder

 • eksplosioner
 • brand
 • forgiftninger
 • kvælninger
 • ætsninger.

Tilsynsform: Reaktioner, Afgørelse

Henter PDF