Gå til hovedindholdet

Register for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Formålet med Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er at give myndighederne bedre muligheder for at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder de dansk regler om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal således overholde de samme regler som danske virksomheder.

En række af oplysningerne i RUT er offentligt tilgængelige. Det gælder for oplysninger om virksomhedens navn, adresse i hjemlandet, virksomhedens kontaktperson i Danmark og arbejdets art (branche). Adgang til disse oplysninger betyder bl.a., at arbejdsmarkedets parter bedre kan varetage sine interesser over for udenlandske virksomheder i forhold til at sikre, at de ansatte arbejder under ordnede forhold i Danmark.

RUT-regler for udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder også virksomheder, der ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet.

Selvstændige uden ansatte skal kun anmelde sig i RUT, hvis de leverer tjenesteydelser inden for brancherne bygge- og anlægsvirksomhed eller installation og reparation af maskiner og udstyr. 

Anmeldelsen skal ske senest samtidig med, at arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen skal indberettes første hverdag efter, at de er sket. 

Hvis en opgave vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed give sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT.

Virksomheder, der overtræder reglerne, risikerer en bøde på 10.000 kr.

Læs mere om, hvornår og hvordan udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT:

Register for Udenlandske virksomheder

RUT-regler for hvervgivere

Private og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver inden for bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt, underrette Arbejdstilsynet, hvis han ikke har fået dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er anmeldt i RUT. Hvervgivere kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis de ikke underretter Arbejdstilsynet.

Læs mere om, hvornår og hvordan hvervgivere skal underrette Arbejdstilsynet:

Pligter for hvervgivere

Myndighedernes roller i forhold til RUT

Det lovmæssige grundlag for RUT er udstationeringsloven, som hører under Beskæftigelsesministeriet.

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for driften af RUT og for den elektroniske anmeldeløsning på www.virk.dk/rut, som udenlandske virksomheder skal bruge, når de anmelder sig i RUT.

Arbejdstilsynet har tilsynspligten i forhold til den udenlandske virksomheds overholdelse af RUT-anmeldepligten. Det betyder, at Arbejdstilsynet undersøger sager om manglende overholdelse af anmeldepligten og videregiver sagerne til politiet sammen med en indstilling om bødeforlæg. Arbejdstilsynet kan afgøre ukomplicerede sager ved at sende virksomheden et administrativt bødeforlæg.

Politiet har ansvaret for at håndhæve hvervgiverens pligt om at underrette Arbejdstilsynet om manglende dokumentation for, at den udenlandske virksomhed har foretaget anmeldelse til RUT. Arbejdstilsynet underretter politiet om de oplysninger, som Arbejdstilsynet kommer i besiddelse af i forbindelse med deres undersøgelse af den udenlandske virksomheds forhold. Men Arbejdstilsynet kommer ikke med en indstilling i disse sager.

Information til udenlandske tjenesteydere

På workplacedenmark.dk kan udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere læse mere om deres rettigheder og pligter i Danmark, herunder pligten til at anmelde sig i RUT. De kan også læse om de danske arbejdsmiljøregler, fx på bygge- og anlægsområdet.

Websitet findes i en engelsk, tysk, polsk og dansk udgave. Enkelte sider er desuden oversat til litauisk, rumænsk, russisk, italiensk, spansk og portugisisk.

Gå til WorkplaceDenmark.dk/en

Spørgsmål og svar

Hotline til udenlandske virksomheder

Ring til hotlinen på:

Tlf.: 70 12 12 88

Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Kontakt Arbejdstilsynet om manglende anmeldelse i RUT - virk.dk

Sidst revideret: 2. oktober 2018

Henter PDF