Gå til hovedindholdet

Nedrivning af asbestholdige bølgetage

Nedrivning af asbestholdige bølgetage skal anmeldes til Arbejdstilsynet, og der skal bruges åndedrætsværn under arbejdet.

Som arbejdsgiver skal du gå ud fra, at det ved nedrivning af asbestholdige bølgetage er nødvendigt at bruge åndedrætsværn under arbejdet for at overholde grænseværdien for asbest, og at arbejdet er omfattet af lovgivningens krav om anmeldelse til Arbejdstilsynet og adgang til to omklædningsrum adskilt af et baderum. Det er også situationen, uanset om bølgetagpladerne er ubeskadigede og ikke knækker under nedrivningen.

Det er konsekvensen af resultaterne af et projekt om luftmålinger af asbeststøv, som blev gennemført for at få mere viden om overholdelsen af grænseværdien for asbest, der 1. januar 2022 blev skærpet fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 fibre/cm3. Der var særligt behov for mere viden om niveauet af asbeststøv i forbindelse med arbejdsprocesser, der typisk er udført som ”asbestarbejde med lavt støvniveau”, da det bl.a. indebærer en betingelse om, at grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke overskrides.

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Der er i projektet foretaget luftmålinger under udførelse af asbestarbejde som bl.a. nedrivning af asbestholdige bølgeplader og facadebeklædning og nedtagning af forseglede rørinstallationer med asbestholdig isolering.

De gennemførte luftmålinger viser, at arbejde med nedrivning af asbestholdige bølgeplader, i modsætning til før skærpelsen af grænseværdien fra 1. januar 2022, hyppigt vil føre til asbestniveauer, der i luften i arbejdsområdet er højere end den skærpede grænseværdi. Det betyder, at nedrivning af asbestholdige bølgeplader som udgangspunkt ikke er et ”asbestarbejde med lavt støvniveau”, hvor grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet.

Projektets måleresultater indikerer også, at der under fjernelse af asbestholdige facadeplader og fjernelse af rør med forseglet asbestholdig isolering kan forekomme et asbestniveau, der er højere end grænseværdien.

Hvis du som arbejdsgiver vurderer, at et konkret arbejde med nedrivning af asbestholdige bølgeplader kan udføres som et asbestarbejde med lavt støvniveau, skal du kunne begrunde det, fx ved målinger.

Autorisationsordningen for nedrivning af asbestholdigt materiale betyder, at nedrivning, fx af asbestholdige bølgetage, efter den 1. januar 2025 kun må udføres af autoriserede virksomheder. Resultaterne af måleprojektet har ikke nogen konsekvenser i forhold til kravet om autorisation.

Rapporten kan læses i sin helhed her:

Dansk MiljøAnalyse: Måleprojekt – asbestniveauer ved arbejde der udføres som arbejde med lavt støvniveau

Sidst revideret: 3. juli 2024

Henter PDF