Gå til hovedindholdet

Biologisk APV i forbindelse med MRSA

Inden der udføres arbejde, hvor der kan ske en påvirkning fra mikroorganismer, skal der udarbejdes en særlig biologisk APV (arbejdspladsvurdering), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, også kaldet risikovurdering.

I forbindelse med den biologiske APV skal arbejdsgiveren vurdere arten, graden og varigheden af påvirkningen fra MRSA 398 og risikoen derved og angive en klassifikation af mikroorganismen.

Den biologiske APV skal foretages på grundlag af alle tilgængelige oplysninger, navnlig:

  • Klassificeringen af de relevante mikroorganismer.
  • Oplysninger om mulige allergiske eller toksiske risici i forbindelse med påvirkning fra mikroorganismer, uafhængigt af, hvilken risikogruppe mikroorganismen tilhører.
  • Retningslinjer fra offentlige myndigheder (fx Sundhedsstyrelsen) om, at den konkrete mikroorganisme bør bekæmpes for at sikre de ansattes eller det omgivende samfunds sikkerhed og sundhed.
  • Oplysninger om sygdomme, som de ansatte kan pådrage sig i forbindelse med arbejdet.
  • Oplysning om de arbejdsprocesser, der kan indebære risiko for påvirkning fra mikroorganismer, herunder graden og varigheden af den eventuelle påvirkning.

1. Klassificeringen af de relevante mikroorganismer

MRSA 398 er klassificeret i risikogruppe 2.

Bilag 8 - Klassifikation af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 og 4

2. Oplysninger om mulige allergiske eller toksiske risici

Der vides ikke at være nogen allergiske eller toksiske risici i forbindelse med påvirkning af MRSA 398, men der er en infektionsrisiko, som hovedsagligt er relevant for personer, som i forvejen er svækkede eller syge. Se også under punkt 4.

3. Retningslinjer fra offentlige myndigheder

Arbejdstilsynet anbefaler, at man i virksomheder, der har en dyrebesætning, der er smittet med MRSA CC398, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Disse retningslinjer beskriver overvejende, hvordan ansatte skal undgå at bringe smitten fra stald til det omgivende miljø. Herudover er der i vejledningen bl.a. beskrevet, hvordan familien skal forholde sig, hvis et familiemedlem, som arbejder i en svinebesætning, er konstateret smittet med MRSA 398.

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA - Sundhedsstyrelsen

4. Oplysninger om sygdomme, som de ansatte kan pådrage sig i forbindelse med arbejdet

En rask person, der får påvist stafylokokker (uanset typen), har kun lille risiko for at blive alvorligt syg. Bakterien kan dog medføre hudinfektioner i rifter og sår og give anledning til bylder eller børnesår. En rask person, der bærer stafylokokker, kan i sjældne tilfælde blive alvorligt syg, fx i forbindelse med operation, hvor bakterien kan medføre sårinfektion eller trænge ind i blodbanen.

Personer, der i forvejen er syge eller svækkede, har øget risiko for at få alvorlig infektion som lungebetændelse eller blodforgiftning med stafylokokker. MRSA er altså hovedsagligt farlig for personer, der i forvejen er syge eller svækkede, eller for folk, som skal opereres.

Der skal derfor tages særlige forholdsregler for at undgå at bringe smitte fra stald til husstand og det øvrige omgivende samfund. Når stalden forlades, skal man derfor sørge for at skifte tøj og vaske hænder. Når arbejdsdagen slutter, skal man tage bad. Arbejdstøjet skal vaskes i staldområdet. Man skal så vidt muligt undgå at tage ting med ind og ud af stalden som fx en mobiltelefon.

5. Oplysning om de arbejdsprocesser, der kan indebære risiko for påvirkning fra mikroorganismer

Mængden af MRSA i støv i luften i stalde, hvor der er smitte med MRSA 398, er høj. Derfor er det især ved meget støvende arbejde eller arbejde, hvor der er risiko for aerosoler, at man kan være særlig udsat. Det kan være ved højtryksspuling og ved arbejdsopgaver, hvor der udvikles store støvmængder, som fx vejning af grise, fodring og strøning. Der vil også være MRSA 398 på grisene, så man vil også være særligt udsat ved direkte håndtering af grisene.

Arbejdsmiljø i svinestalde - BAU Jord til Bord

Mere om hvad man kan gøre, når man arbejder med mikroorganismer

Biologisk arbejdsmiljø - sådan sikrer I jer, når I er i gang

Tips til et godt biologisk arbejdsmiljø i 7 brancher

Sidst revideret: 16. december 2019

Henter PDF