Gå til hovedindholdet

Sådan kan I undgå sundhedsskadelige mikroorganismer

Man kan gøre meget for at sikre det biologiske arbejdsmiljø og undgå sundhedsskadelige bakterier, svampe og virus. Det handler først og fremmest om at forebygge og sørge for et så lavt niveau af sygdomsfremkaldende mikroorganismer som muligt og om at beskytte sig mod dem, der er tilbage.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Arbejder dine medarbejdere med sundhedsskadelige mikroorganismer eller er der risiko for, at de kan blive udsat for dem, er der en række forhold, der skal være på plads, inden arbejdet begynder. Som arbejdsgiver har du ansvaret for at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af mikroorganismerne, men indsatsen løses bedst i fællesskab.

Inden arbejdet begynder, skal du som arbejdsgiver:

  1. Udarbejde en risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø (biologisk APV), hvis I under arbejdet kan blive udsat for mikroorganismer, der kan udgøre en risiko for medarbejdernes sundhed.
  2. Instruere medarbejderne i arbejdet, så de ikke er i tvivl om, hvordan de løser opgaverne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

1) Lav en risikovurdering af det biologiske arbejdsmiljø (biologisk APV)

Inden der udføres arbejde, hvor der kan ske en påvirkning fra mikroorganismer, skal arbejdspladsen udarbejde en særlig biologisk arbejdspladsvurdering (APV), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet, og hvor stor risiko, der er, for at arbejdet med sundhedsskadelige mikroorganismer kan gøre medarbejderne syge og skade deres helbred. Dette skal gøres i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, hvis der er en sådan.

Alle arbejdspladser skal gennemføre en APV mindst hvert 3. år, og den inkluderer også det biologiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens ansvar at opdatere APV’en, hvis arbejdet og det biologiske arbejdsmiljø ændrer sig og indebærer nye risici.

Herefter skal der iværksættes beskyttelsesforanstaltninger, så arbejdet kan udføres så risikoen for smitte minimeres.

Forebyggelse skal ske efter forebyggelsestrappen, hvor brug af personlige værnemidler først kommer i spil, hvis de tekniske foranstaltninger (fx opsætning af fysisk afskærmning) og organisatoriske foranstaltninger (fx minimering af antallet af ansatte, samt tiden hvor disse ansatte kan blive påvirket af sundhedsskadelige mikroorganismer i forbindelse med arbejdet), ikke yder tilstrækkelig beskyttelse.

Dette er fx tilfældet med COVID-19, hvor alle virksomheder er nødt til at forholde sig til, hvordan smitten forebygges på netop deres arbejdsplads.

Et andet eksempel er arbejdet i svinestalde, hvor mange besætninger er smittet med MRSA – en bakterie, som er resistent over for antibiotika, man normalt bruger til at behandle stafylokokinfektioner. Når landmanden gennemfører en APV, skal han bl.a. gøre rede for arten, graden og varigheden af påvirkningen fra MRSA, og på baggrund heraf fastlægge beskyttelsesniveauet.

Infektioner og MRSA

Læs mere om biologisk APV

Biologisk APV i forbindelse med MRSA

Arbejdstilsynets APV-værktøj

Bilag 1 - Grundlag for arbejdspladsvurderingen efter § 3

Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

2) Oplær, instruer og før tilsyn med arbejdet

Arbejdsgiveren skal oplære og instruere medarbejderne i, hvordan de skal arbejde, så det sikres, at det fastlagte beskyttelsesniveau bliver overholdt. Instruktionen kan være mundtlig eller skriftlig, fx video eller piktogrammer. Derudover er det ofte en god ide at få vist tingene i praksis. Så husker man bedre, hvad man skal gøre, og samtidig giver det mulighed for at stille spørgsmål undervejs og få svar der, hvor man er i tvivl.

Arbejdsgiveren skal føre tilsyn med arbejdsmiljøet og kontrollere, at de ansatte følger instruktionen, herunder at de personlige værnemidler benyttes korrekt.

Medarbejderne har pligt til at følge de instruktioner og retningslinjer, der bliver givet eller er aftalt i forhold til beskyttelse mod smitte med fx coronavirus i arbejdet.

For personer, der er i øget risiko i forhold til COVID-19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

I tilfældet med MRSA i svinestalde skal medarbejderne oplæres og instrueres, så de kan tage deres forholdsregler. Er der risiko for smitte, skal de fx tage bad, inden de forlader området for at forhindre spredning af smitte til andre.

Anmeld sundhedsskadelige mikroorganismer

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer i risikogruppe 2, 3 eller 4 til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal være indsendt senest 30 dage, før I begynder arbejdet.

Anmeld arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer

Mere om hvad man kan gøre, når man arbejder med mikroorganismer

Biologisk arbejdsmiljø - sådan sikrer man sig når arbejdet er i gang

Tips til et godt biologisk arbejdsmiljø i 7 brancher

Henter PDF