Gå til hovedindholdet

Tips til et godt biologisk arbejdsmiljø i 7 brancher

Her kan du læse, hvilke forholdsregler arbejdspladsen kan og skal tage, og hvordan du kan passe på dig selv.

Laboratorier

 • Sørg for gode rutiner omkring hygiejne, fx hyppig og grundig vask af hænderne.
 • Begræns spredning af smitte med infektioner ved at skifte tøj og tage bad, inden du forlader arbejdspladsen.
 • Bliv vaccineret.

Landbruget

 • Find alternativer til trykspuling, eller sæt trykket lavt.
 • Reducer udviklingen af støv ved fx at begrænse tørfodring, og vask i stedet for at feje.
 • Brug åndedrætsværn ved fodring og andre støvende processer.
 • Sørg for gode rutiner omkring hygiejne, fx hyppig og grundig vask af hænderne.

Gartnerier

 • Fjern udtjente planter, inden de visner og danner organisk støv.
 • Hav om muligt åbne vinduer under støvende arbejdsprocesser.
 • Vær opmærksom på at større planter støver mere end mindre planter.
 • Begræns mængden af støv og benyt åndedrætsværn ved brug af biologiske bekæmpelsesmidler, som fx rovmider, der kan udgøre en risiko for allergi.

Renovationsarbejdere

 • Den værste eksponering for sundhedsskadelige bakterier, svampe og andre mikroorganismer er under aflæsning.
 • Beskyt øjne og luftveje, hvis støvet affald er emballeret dårligt.
 • Forskning tyder på, at mikroorganismer fra affaldet bæres med ind i førerhuset på skraldebiler. For at mindske risikoen for eksponering er det derfor en god ide at gøre rent jævnligt.
 • Lad de sundhedsskadelige mikroorganismer blive på arbejdspladsen. En mulighed er at tage bad og skifte tøj, inden du forlader arbejdspladsen.

Brændselsanlæg

 • Placer halmballerne rigtigt ved levering, så de ikke skal flyttes senere.
 • Brug en centralstøvsuger i stedet for en kost til at rense lastbilen.
 • Hold portene åbne, når halmballerne læsses af.
 • Luft ud.
 • Tjek, at halmopriveren ikke er kilde til støv.
 • Brug ikke biobrændsel, der har været lagret fugtigt.

Rensningsanlæg

 • Find ud af, hvor I risikerer at komme i kontakt med de sundhedsskadelige mikroorganismer.
 • Benyt sikkert og godt vedligeholdt udstyr til fx indkapsling, udsugning eller ventilation.
 • Brug effektive åndedrætsværn, øjenbeskyttelse, overtrækskitler og handsker, når det er relevant, og indfør arbejdsrutiner og -procedurer, så I mindsker hud- og slimhindekontakt med sundhedsskadelige mikroorganismer.
 • Undgå eller begræns dannelse af støv, dråber og aerosoler.
 • Sørg for omhyggelig håndvask før spisning og rygning, efter toiletbesøg og ved arbejdstids ophør.

Plejecentre og hospitaler

 • Håndhygiejne er det vigtigste. Altid før rene procedurer, efter urene procedurer, og efter brug af handsker.
 • Instruer patienter, borgere, besøgende og leverandører i håndhygiejne.
 • Vær iført arbejdsdragt og personlige værnemidler, når det er relevant.
 • Handsker skal tages fra beholderen med rene og tørre hænder og kasseres straks efter brug.
 • Ved risiko for stænk eller sprøjt til næse og mund anvendes maske, der kasseres efter brug, eller når rummet forlades.
 • Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk eller sprøjt i øjnene.

Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

Mere om hvad I kan gøre for at sikre det biologiske arbejdsmiljø

Biologisk arbejdsmiljø - sådan sikrer man sig når arbejdet er i gang

Henter PDF