G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

Vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer mod leverbetændelse, stivkrampe og polio, hvis de arbejder med håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam o.l.

At-vejledningen oplyser om reglerne for vaccination af personer, der er beskæftiget med spildevand og kloakslam. Reglerne findes i bekendtgørelse om kloakarbejde mv.

Hvor der er særlig fare for smitte, fastsætter arbejdsmiljølovgivningen, at der skal træffes foranstaltninger herimod. Ud fra denne bestemmelse forlanger Arbejdstilsynet følgende:

Personer skal vaccineres effektivt mod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse), hvis deres beskæftigelse for størstedelens vedkommende består i

  • håndtering,
  • behandling eller
  • analyse af spildevand (kloakvand) og kloakslam o.l.

Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand, fx i forbindelse med blikkenslagerarbejde og andet VVS-arbejde. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umiddelbart i forbindelse med installationer (fx afløb og faldstammer), der er del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Vurderingen af denne fare bør foretages af den stedlige embedslægeinstitution.

Personer, der af helbredshensyn, religiøse grunde e.l. ikke ønsker at lade sig vaccinere, må ikke beskæftiges ved det pågældende arbejde.

Ansvaret for overholdelse af vaccinationsbestemmelserne påhviler såvel arbejdsgiveren som den enkelte medarbejder.

Vaccinationerne skal kunne dokumenteres.

Omkostningerne i forbindelse med vaccination, herunder dokumentation, påhviler arbejdsgiveren.

Vaccination mod hepatitis A

Efter én dosis vaccine indtræder beskyttelse mod hepatitis A efter 8-14 dage, men da inkubationstiden er mindst 14 dage, er den vaccinerede i praksis beskyttet med det samme. Efter 1. vaccination varer beskyttelsen i mindst 1 år. Anden vaccination, der bør gives fra et ½-3 år efter første vaccination, beskytter i mindst 25 år. Ifølge Statens Serum Institut skal man aldrig starte forfra med vaccinationsserien.

Personer, der ikke er vaccineret, skal gå til læge for at få den manglende vaccination.

Personer, der er i tvivl, om de er effektivt vaccineret, kan få dette vurderet hos deres læge.

Stivkrampevaccination

Stivkrampevaccination består af en primærvaccination (3 indsprøjtninger af vaccine mod stivkrampe). Senere vaccinationer kaldes revaccinationer (1 indsprøjtning af vaccine mod stivkrampe).

Efter primærvaccination anbefales, efter de nuværende retningslinjer fra Statens Serum Institut, revaccination første gang efter 5 år og herefter hvert 10. år.

Personer, der ikke er vaccineret eller er ufuldstændigt vaccineret, skal gå til læge for at få de manglende vaccinationer. Før arbejdet kan påbegyndes, skal vedkommende have fået mindst to vaccinationer med minimumsinterval på 4 uger. Arbejdet kan påbegyndes 2 uger senere.

Personer, der er i tvivl, om de er effektivt vaccineret, kan få dette vurderet hos deres læge.

Ved behandling af sårskader tager lægen stilling til, om der skal foretages yderligere. Det er vigtigt at oplyse om muligheden for kontakt med kloakvand.

Poliovaccination

Personer anses for at være livsvarigt beskyttet mod polio, når de har modtaget enten

  • 3 indsprøjtninger af inaktiveret poliovaccine (Di-Te-Pol/Di-Te-Ki-Pol eller IPV), efterfulgt af 3 poliovacciner givet gennem munden (OPV)
    eller
  • 4 indsprøjtninger af inaktiveret poliovaccine (Di-Te-Pol/Di-Te-Ki-Pol eller IPV).

Vild poliovirus cirkulerer ikke længere frit i Danmark, men kan reintroduceres, så længe poliovirus findes i bare nogle få lande.

Personer, der ikke er vaccineret eller er ufuldstændigt vaccineret, skal gå til læge for at få de manglende vaccinationer. Før arbejdet kan påbegyndes, skal vedkommende have fået mindst to vaccinationer med minimumsinterval på 4 uger. Af hensyn til langvarig beskyttelse skal retningslinjerne fra Statens Serum Institut vedrørende antal doser og intervaller derefter følges.

Personer, der er vaccineret mod polio, men hvor antal doser ikke kan dokumenteres, skal have én dosis IPV, inden arbejdet kan påbegyndes.

Med hensyn til nærmere retningslinjer for vaccination mod hepatitis A, stivkrampe og polio henvises til brugsvejledninger og Lægemiddelkataloget.

Jens Jensen

Indhold

Indhold

Henter PDF