Gå til hovedindholdet

Køle- og varmepumpeanlæg

Et køleanlæg eller varmepumpeanlæg indeholder kølemidler under tryk. Kølemidler kan være giftige, brandfarlige (eksplosionsfarlige), iltfortrængende eller miljøskadelige og skal derfor opstilles, anvendes, vedligeholdes og kontrolleres efter reglerne.

Som ejer af et køle- eller varmepumpeanlæg er det vigtigt, at du er opmærksom på reglerne for opstilling, anvendelse, vedligeholdelse og kontrol, da de indeholder kølemidler, som kan være brandfarlige, ilfortrængende og miljøskadelige. 

På denne side kan du læse om reglerne for for køleanlæg og varmepumpeanlæg der indeholder mere end 5 kg kølemiddel, og som er beregnet til nedkøling eller opvarmning fortrinsvis i industrielle miljøer.

For mindre varmepumper og aircondition anlæg findes der en anden vejledning. I det efterfølgende nævnes kun køleanlæg men reglerne gælder også for varmepumpeanlæg.

Opstilling og opstillingskontrol

I forbindelse med opstilling er du som ejer ansvarlig for, at:

  • maskinrum er indrettet så drift, vedligehold, reparationer og periodiske kontroller kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • der er foretaget de nødvendige sikkerhedsmæssige tiltag vedr. flugtveje, brandsikkerhed, ventilation, alarmer, detektorer mv.
  • risici i forbindelse med indespærring i køle-/frostrum er håndteret.

Læs mere om kravene til indretning af køleanlæg (maskinrum og kølerum)

Inden anlægget tages i brug skal det opstillingsgodkendes af et inspektionsorgan, såfremt anlægget er klassificeret som kontrolklasse A eller B.

Læs mere om opstillingsgodkendelse i:

Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder - AT-vejledning B.4.11

Ombygning eller reparation

Ombygning og reparation af køleanlæg skal udføres med fornødent hensyn til anlæggets oprindelige konstruktion, herunder kravene i trykudstyrsdirektivet (PED).

Såfremt anlægget er klassificeret som kontrolklasse A eller B skal ombygning og reparationer verificeres af 3. part (prøvningsorgan) som skal udstede en verifikationsattest.

Læs mere om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr i

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 99 - 2007 - med senere ændringer

Udstyret må ikke CE mærkes efter verifikationen.

Eftersyn 

Som ejer af et køleanlæg skal du sikre at der gennemføres årlige eftersyn af anlægget

Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel skal have et årligt eftersyn af en uddannet kølemontør/-teknikker, der er ansat i et ISO 9001 certificeret kølefirma.

Ved det årlige eftersyn kontrolleres det, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Drift 

I forhold til driften af et køleanlæg, er der også en række forhold, du som ejer skal sørge for er overholdt:

  • Sikre at der findes danske brugsanvisninger for anlægget samt at der er sikkerhedsdatablade på de anvendte kølemidler.
  • Udarbejde en risikovurdering hvis anlæg indeholder brandfarlige, iltfortrængende eller giftige kølemidler f.eks. propan, CO2 eller ammoniak.
  • Sikre at hvis der opstår skader på anlægget eller dets sikkerhedsanordninger, der kan medføre fare, skal det tages ud af drift og forblive ude af drift, til skaden/fejlen er udbedret.

Periodiske undersøgelser

Køleanlæg skal hvis de indeholder trykbærende dele i kontrolklasse A eller B periodisk undersøges af et inspektionsorgan eller af virksomheden selv (egenkontrol).

Du kan læse mere om periodisk undersøgelse af køleanlæg her.

Periodiske undersøgelser af køle- og varmepumpeanlæg

 

Relevante regler

Bestemmelse af kontrolklasser
Trykbærende udstyr skal være henført til en kontrolklasse.

Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr - AT-vejledning B.4.9

Uddannelse som kølemontør/køleteknikker
Kølemontør/ køleteknikker uddannelsen er en del af de arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Egenkontrol
Periodiske undersøgelser som egenkontrol

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021 - med senere ændringer

Henter PDF