Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter følgende bekendtgørelser

nr. 99 af 31. januar 2007, der trådte i kraft den 15. februar 2007 - Retsinformation

nr. 1066 af 3. september 2007, der trådte i kraft den 15. september 2007 - Retsinformation

nr. 1859 af 19. december 2023, som trådte i kraft den 1. februar 2024 - Retsinformation

I medfør af §§ 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, fastsættes:

Kapitel 1 Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for trykbærende udstyr og enheder, hvori der indeholdes eller kan udvikles:

 1. dampe eller luftarter med tryk større end 0,5 bar,
 2. væsker med en sådan temperatur, at deres damptryk er større end 0,5 bar.

§ 2. Trykbærende udstyr omfatter beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Trykbærende udstyr omfatter endvidere eventuelle elementer, der er fastgjort til trykbærende dele, såsom flanger, studse, koblinger, understøtninger, løftekroge mv.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. En enhed: Flere stykker trykbærende udstyr, der er samlet til et integreret og funktionelt hele.
 2. Tryk og damptryk: Trykket i forhold til det atmosfæriske tryk, dvs. overtrykket. Undertryk anføres derfor som et negativt tal.
 3. Indstillingstryk: Det højst tilladelige driftstryk.
 4. Dampkedel: Fyret beholder eller rørsystem, som indebærer risiko for overophedning, og som er beregnet til produktion af vanddamp eller overhedet vand med temperatur over 110 grader C til brug uden for dampkedlen. Ved fyring forstås, at der tilføres varme ved forbrændingsprocesser eller elektricitet.
 5. Produkttal: Indstillingstryk i bar gange volumen i liter. Ved bestemmelse af produkttallet for en dampkedel bestående af flere stykker trykbærende udstyr skal det totale volumen indgå. Produkttallet for en beholder med flere kamre, vælges som det højeste blandt produkttallene for hvert af kamrene.
 6. Prøvningsorgan: Prøvningsorgan: Et akkrediteret organ, der er akkrediteret til verifikation efter bekendtgørelsens kapitel 4, og som opfylder kravene i bilag 2.

Stk. 3. Beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør, trykbærende tilbehør, volumen V og nominel dimension DN mv. defineres på tilsvarende måde, som det gøres i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

§ 3. Undtaget fra bekendtgørelsen er:

 1. Udstyr omfattet af bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr.
 2. Rørsystemer omfattet af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø.
 3. Rørledninger i forbrugerinstallationer omfattet af Gasreglementets bestemmelser.
 4. Udstyr beregnet til drift, bremsning og manøvrering af køretøjer omfattet af færdselslovgivningen.
 5. Udstyr, der omfatter maskiner og maskindele, hvis dimensionering, materialevalg og konstruktionsregler hovedsagelig er begrundet i krav om tilstrækkelig styrke, stivhed og stabilitet til at modstå statiske og dynamiske driftspåvirkninger eller opfylde andre specifikationer i tilknytning til udstyrets funktion, og for hvilket trykket ikke er af nævneværdig betydning i konstruktionsfasen. Det drejer sig fx om
  1. motorer, herunder turbiner og forbrændingsmotorer,
  2. dampmaskiner, gas- og dampturbiner, turbogeneratorer, kompressorer, pumper og aktuatorer.
 6. Udstyr bestående af en fleksibel kappe, fx luftringe, luftpuder, bolde og balloner til spil, oppustelige fartøjer og andet lignende trykbærende udstyr.
 7. Radiatorer og rør i varmtvandsanlæg.
 8. Udstyr omfattet af EF-traktatens artikel 296, stk. 1, litra b, om fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel.
 9. Udstyr, som er specielt konstrueret til anvendelse inden for det nukleare område, og hvis svigt kan medføre frigivelse af radioaktivitet.

Stk. 2. Udstyr, som i medfør af § 7 i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr højst ville falde ind under kategori I, og som er omhandlet i et af følgende direktiver, er undtaget fra bekendtgørelsen for så vidt angår nyindretning:

 1. Direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner.
 2. Direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer.
 3. Direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.
 4. Direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger.
 5. Direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater.
 6. Direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Stk. 3. Udstyr og enheder omfattet af bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, er undtaget fra bekendtgørelsen for så vidt angår nyindretning.

Stk. 4. Udstyr, der omfattes af bekendtgørelse om EF-direktiv om simple trykbeholdere, er undtaget fra bekendtgørelsen for så vidt angår nyindretning.

Stk. 5. Rullende jernbanemateriel, hvormed der føres tilsyn af Trafikstyrelsen, jf. lov om jernbane, er undtaget fra bekendtgørelsen.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

§ 4. Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de tekniske krav og kravene til verifikation i denne bekendtgørelse samt kravene i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

§ 5. Trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder, der tages i brug her i landet, skal være henført til en kontrolklasse. Kontrolklassen bestemmes efter retningslinjerne i bilag 1. Kontrolklassen angiver, hvilke godkendelser og kontrol, som udstyret skal gennemgå.

Kapitel 3 Tekniske krav

§ 6. Trykbærende udstyr og enheder skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med tilsvarende krav som de væsentlige sikkerhedskrav anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Dog således at bestemmelserne i direktivets bilag I, pkt. 3.3, om CE-mærkning ikke finder anvendelse. Stk. 2. Det trykbærende udstyr og enheder skal leveres med en let forståelig driftsinstruktionen.

§ 7. Ved ombygning og ved reparation skal der tages fornødent hensyn til den oprindelige indretning af det trykbærende udstyr eller af enheden.

Kapitel 4 Verifikation

§ 8. Teknisk dokumentation for trykbærende udstyr og enheder i kontrolklasse A og B, jf. bilag 1, skal forelægges for et prøvningsorgan til verifikation, inden det leveres til brug for første gang, efter ombygning eller væsentlig reparation.

Stk. 2. Ansøgning om verifikation skal vedlægges tilsvarende dokumentation som den tekniske dokumentation, der er nævnt i modul G (EF-enhedsverifikation) i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

§ 9. Det trykbærende udstyrs og enheders konstruktion og fremstilling skal undersøges, jf. § 8, for overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 og 3, herunder skal navnlig

 1. den tekniske dokumentation undersøges,
 2. de anvendte materialer vurderes,
 3. metoderne til endelig sammenføjning godkendes, eller det skal kontrolleres, at disse er blevet godkendt tidligere,
 4. kontrolleres, at personer, som udfører de endelige sammenføjninger eller NDT undersøgelser, har de fornødne kvalifikationer til at udføre arbejdet, og
 5. der skal foretages en afsluttende verifikation af udstyret.

Stk. 2. Hvis bestemmelserne i kapitel 2 og 3 er opfyldt, udsteder prøvningsorganet en verifikationsattest med sporbarhed til udstyret, og udstyret skal være stemplet med prøvningsorganets bomærke og årstallet for verifikationen.

Stk. 3. Attesteringen kan gives på vilkår, som er begrundet i et trykbærende udstyrs eller en enheds særlige konstruktion, fremstilling eller anvendelsesformål.

§ 10. Trykbærende udstyr og enheder i kontrolklasse C, jf. bilag 1, skal være verificeret af fremstillingsvirksomheden eller anden sagkyndig inden levering til brug for overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 2. Kontrollen skal ske i overensstemmelse med de anvendte regler for fremstilling og skal som minimum omfatte kontrol af, at materialer og samlingsmåder er i overensstemmelse med konstruktionsplanerne, og at den færdige konstruktions form og væsentlige mål ligger inden for de tolerancer, der er foreskrevet i de anvendte konstruktionsregler. Hver konstruktion skal trykprøves.

Stk. 3. Attestation for den foreskrevne kontrol skal medfølge ved leveringen.

Kapitel 5 Dispensation

§ 11. Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af et trykbærende udstyrs eller en enheds særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt.

Kapitel 6 Klagegang og straf

§ 12. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

 1. overtræder §§ 4-8 og § 10, stk. 1.
 2. ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser,
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 Ikrafttædelses- og overgangsbestemmelser

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2007. Stk. 2. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 1142 af 14. november 2005 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr.

Overgangsbestemmelser

§ 15. Trykbærende udstyr og enheder, der er taget i brug inden den 15. februar 2007, og som opfylder de gældende bestemmelser inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan ikke kræves ændret, eller godkendt og kontrolleret efter denne bekendtgørelses regler, medmindre de undergår ombygning eller væsentlig reparation.

§ 16. Indtil den 1. oktober 2007 varetager Arbejdstilsynet opgaver i henhold til § 8.

Stk. 2. Arbejdstilsynet opkræver gebyr for den tid, Arbejdstilsynet bruger i forbindelse med behandling af ansøgninger om verifikation. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes tilbage.

Stk. 3. Gebyret udgør 885 kr. pr. time og er baseret på de langsigtede gennemsnitlige omkostninger. For hver påbegyndte halve time beregnes halv timepris.

Stk. 4. Gebyret kan forhøjes med de udgifter til ekstern konsulenthjælp, som Arbejdstilsynet eventuelt har i forbindelse med behandlingen af en ansøgning.

Stk. 5. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 6. Arbejdstilsynet har udpantningsret for det manglende indbetalte gebyr.

Stk. 7. Hvis en ansøger trods gentagne påkrav har undladt at betale opkrævning efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til Skat.

Arbejdstilsynet, den 31. januar 2007

Jens Jensen / Charlotte Skjoldager

Bilag

1 - Kontrolklasser

2 - Prøvningsorgan

Indhold

Indhold

Henter PDF