G� til hovedindholdet

Natarbejde kræver helbredskontrol

Som arbejdsgiver har du pligt til at tilbyde ansatte, der arbejder om natten, en gratis helbredskontrol.

En natarbejder er en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperi­oden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Ved natperiode forstås et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00. Det vil ofte være aftalt i overenskomsten.

Hvorfor skal natarbejdere have tilbud om helbredskontrol?

At arbejde om natten er forbundet med en række hel­bredsrisici, som primært skyldes, at den sædvanlige døgnrytme brydes. Det kan fx være:

  • Psykiske problemer, fx stress, angst og nervøsitet
  • Psykiske reaktioner, fx irritabilitet, rastløshed og tristhed
  • Mave-tarmproblemer i form af appetitforstyrrelser, forstoppelse og løs mave
  • Forøget risiko for abort eller dødfødsel for gravide kvinder i fast natarbejde
  • Let øget risiko for hjertekarsygdomme
  • Øget risiko for brystkræft for kvinder efter mange års regelmæssigt natarbejde
  • Eventuel forværring af eksisterende sygdomme, fx sukkersyge

Hvilke pligter har du som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver skal du afholde udgifterne i forbindelse med un­dersøgelsen og sørge for, at under­søgelsen kan foregå uden tab af indtægt for lønmodtageren og så vidt muligt i arbejdstiden. Du skal også sørge for, at den, der fore­tager undersøgelsen, har alle de nødvendige oplysninger til brug for undersøgelsen. Du skal orientere Arbejdstilsynet, inden du iværksætter helbredskontrol af dine natarbejdere. Orienteringen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om undersøgelsen, herunder omfang, metode og om hvem, der medvirker ved og forestår undersøgelsen.

Hvem må udføre helbredskontrollen?

Det behøver ikke at være en læge, der rent praktisk udfører helbreds­kontrollen, men helbredskontrol­lens resultater skal ses af en læge. Lægen skal have viden om sam­menhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer.

Hvad skal en helbredskontrol indeholde?

En helbredskontrol kan udføres på forskellige måder, så længe indhol­det af kontrollen er dækkende i for­hold til de helbredsproblemer, som natarbejde kan medføre.

Hvad kan der ske, hvis natarbejderne ikke tilbydes helbredskontrol?

Helbredstjek er en ret, som alle natarbejdere har. Den fremgår ty­pisk af overenskomsterne, men hvis natarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst, fremgår retten af arbejdstidsloven.

Hvis en natarbejder ikke får tilbudt en helbredundersøgelse, kan han eller hun bede sin fagforening om at føre sagen i det fagretlige system. Hvis fagforeningen ikke vil det, eller natarbejderen ikke er medlem af en fagforening, kan der føres en civil retssag ved domstolene. Natarbej­deren kan blive tilkendt en godtgø­relse.

Læs mere om helbredskontrollen

Du kan læse mere om de helbreds­problemer, som natarbejde kan medføre, og de gældende regler om helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde - AT-vejledning D.7.5

Henter PDF