Gå til hovedindholdet

Aftalemodellen

AMO kan organiseres på en anden måde end beskrevet i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde, hvis der for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøsamarbejdet i virksomheden indgås aftaler på to niveauer: En organisationsaftale. En virksomhedsaftale.

Aftalemodellen kan bruges af virksomheder, som ønsker at organisere deres samarbejde om arbejdsmiljø på en anden måde, end reglerne foreskriver. Parterne i virksomheden kan således ændre den sædvanlige måde at opbygge arbejdsmiljøgruppe(r) og/eller arbejdsmiljøudvalg på. Et andet eksempel er, hvis flere virksomheder ønsker at oprette fælles AMO. 

Hvad kan man indgå aftaler om?

Man kan indgå aftaler om selve organiseringen af AMO. Det handler om, 

 • hvordan AMO skal være opbygget  
 • hvilken størrelse AMO skal have 

Formålet med aftalerne skal være at styrke og effektivisere samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden. 

Alle øvrige regler om samarbejde om arbejdsmiljø, som ikke handler om selve organiseringen af AMO, kan ikke fraviges ved aftaler.

Hvem kan indgå aftaler?

Organisationsaftaler: Indgås mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer, alternativt den enkelte virksomhed. Det vil typisk være de organisationer, der er berettigede til at forhandle overenskomst.

Aftaler kan dog også indgås af virksomheder, der ikke er medlemmer af en organisation. På lønmodtagersiden er det derimod et krav, at det er en lønmodtagerorganisation, der er aftalepart. De ansatte i en virksomhed kan således hverken hver for sig eller samlet indgå denne type af aftaler.

Virksomhedsaftaler: Det er de organisationer, der har indgået en organisationsaftale, der skal vejlede virksomhederne om, hvordan de kan indgå en virksomhedsaftale under den pågældende organisationsaftale. Hvis en virksomhed er omfattet af en organisationsaftale, kan arbejdsgiveren, herunder eventuelle arbejdsledere, og de ansatte indgå en virksomhedsaftale. 

Generelle regler om virksomhedsaftaler

En virksomhedsaftale skal for det første ligge inden for rammerne af organisationsaftalen. Dette gælder dog ikke en aftale om at sammenlægge den supplerende arbejdsmiljøuddannelse på 1½ dag. En virksomhedsaftale om at organisere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø skal være i overensstemmelse med virksomhedens struktur, og den skal sikre, at den ændrede organisering styrker og effektiviserer samarbejdet. 

Virksomhedsaftalen skal være skriftlig, og den skal være tilgængelig for de ansatte. 

En virksomhedsaftale skal mindst indeholde følgende: 

 • En beskrivelse af de metoder og aktiviteter, der fremover kan anvendes for at styrke og effektivisere det daglige samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheden.  
 • En beskrivelse af en procedure for at gennemføre og følge op på virksomhedsaftalen på virksomheden.  
 • En beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner vil blive varetaget, herunder arbejdsledernes og de øvrige ansattes roller. Det skal bl.a. beskrives, hvordan det sikres, at AMO varetager både de strategiske og de daglige opgaver.  
 • En beskrivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges.  
 • En organisationsplan, der indeholder en oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø. 

Hvis en af parterne opsiger en virksomhedsaftale, betyder det, at virksomheden igen skal følge arbejdsmiljølovgivningens regler om, hvordan arbejdsmiljøsamarbejdet skal organiseres. 

Arbejdsmiljøopgaverne kan varetages af et samarbejdsorgan

Opgaverne i forbindelse med sikkerhed og sundhed kan varetages af et samarbejdsorgan, hvis formålet er at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø mellem samarbejdsudvalg, arbejdsgiver, de ansatte og AMO. Der skal være indgået en organisations- og virksomhedsaftale for at denne mulighed kan anvendes. Det er også et krav, at de personer, der er valgt til at varetage arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden, er repræsenteret i samarbejdsorganet. 

Aftale om fælles AMO for flere virksomheder

AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden. Nogle virksomheder kan imidlertid have behov for eller ønske om at oprette en samarbejdsstruktur, der er fælles med andre virksomheder. Dette er muligt i følgende tilfælde: 

 • Hvis flere virksomheder er driftsmæssigt forbundne, fx bank- og forsikringsvirksomheder eller  
 • Hvis der er flere arbejdsgivere på samme arbejdssted, fx på en byggeplads
 • Hvis kommuner og selvejende institutioner har indgået driftsoverenskomst. 

Virksomheder, som vil oprette fælles AMO med andre virksomheder, skal bruge aftalemodellen. Det betyder, at de skal være omfattet af både en organisations- og en virksomhedsaftale, som opfylder kravene ovenfor i afsnit 1-3. De indgåede aftaler skal sikre, at den ændrede organisering styrker og effektiviserer samarbejdet. 

Følgende betingelser skal også være opfyldt, for at virksomheder kan oprette fælles AMO: 

 • Arbejdsgiveren i hver af virksomhederne skal selv deltage eller udpege mindst én ansat til at repræsentere sig i den fælles AMO  
 • Der skal herudover deltage mindst én valgt arbejdsmiljørepræsentant fra hver af de deltagende virksomheder i den fælles AMO  
 • Der skal i alt være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i den fælles AMO  
 • Det samlede antal medlemmer af den fælles AMO skal være tilstrækkeligt til, at AMO kan varetage de strategiske og daglige opgaver på tilfredsstillende måde for alle de deltagende virksomheder. 

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan aftaleparterne i de deltagende virksomheder ved hjælp af aftalemodellen, og inden for rammerne heraf, organisere den fælles AMO efter deres behov. 

Håndhævelse af aftalemodellen

Aftalerne i aftalemodellen har karakter af kollektive aftaler. 

Det er de organisationer, som har indgået organisationsaftalerne, der skal løse eventuelle konflikter. Det betyder, at når en virksomhed er omfattet af både organisations- og virksomhedsaftaler, er det organisationsaftaleparterne, der skal håndhæve, at virksomheden overholder aftalerne. 

Organisationerne bag organisationsaftalerne påser, at indgåede virksomhedsaftaler følger organisationsaftalens indhold. 

Spørgsmål om fortolkning af og brud på organisations- og virksomhedsaftaler afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler for området. Hvis de parter, typisk organisationer, der har indgået en aftale, er uenige om forståelsen af aftalen, eller hvis der sker brud på aftalen, kan parterne indbringe sagen for faglig voldgift eller Arbejdsretten i overensstemmelse med de gældende regler herom. Brud på virksomhedsaftaler kan dog ikke indbringes for Arbejdsretten. 

Det samme gælder, hvis det er en virksomhed, som har indgået både organisationsaftale og virksomhedsaftale. 

Parterne i organisationsaftalerne kan i organisationsaftalen aftale procedurer, der supplerer de fagretlige regler om indgåelse, overtrædelse og fortolkning af aftalen samt om aftalens gyldighed. 

Henter PDF